Kako u ratama platiti porez

Autor: Poslovni.hr , 12. travanj 2011. u 22:00

Da bi ravnatelj Porezne uprave donio pozitivnu odluku o odgodi naplate porznog duga, valja ispoštovati niz uvjeta

Porezno tijelo može na zahtjev poreznog obveznika u cijelosti ili djelomično odgoditi naplatu duga po osnovi poreza pod uvjetom da naplata duga po osnovi poreza na dan dospijeća predstavlja neprimjereno opterećenje ili nanosi veću gospodarsku štetu poreznom obvezniku. Ako porezni obveznik ima iskazani dug na knjigovodstvenoj kartici koji nije u mogućnosti podmiriti, ima mogućnost podnošenja zahtjeva za plaćanjem poreznog duga u obrocima. Ova mogućnost je predviđena za postojanje duga prije pokretanja ovršnog postupka od strane Porezne uprave.

Odgoda najduže na šest mjeseci
O odgodi naplate duga po osnovi poreza odlučuje ravnatelj Porezne uprave na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva poreznog obveznika. Rješenjem se naplata poreznog duga može odgoditi jednokratno ili se može odobriti plaćanje poreznog duga u obrocima, ali najdulje do deset mjeseci. Ako se porezni obveznik ne pridržava rokova iz rješenja o odgodi plaćanja poreza, porezno tijelo ukinut će rješenje o odgodi i pokrenut će postupak ovrhe.Na temelju pisanog zahtjeva ovršenika, ravnatelj Porezne uprave može u potpunosti ili djelomice odgoditi ovrhu i to na rok od najduže 6 mjeseci, ako su zadovoljeni propisani uvjeti za odgodu ovrhe: protiv ovršne isprave ili rješenja o ovrsi je podnesena žalba u roku od osam dana od dana uručenja rješenja o ovrsi; podnošenje pisanog zahtjeva za odgodu postupka ovrhe s navođenjem razloga neplaćanja i drugih bitnih činjenica, uplata od 20% do 30% od ukupnog duga iskazanog u rješenju o ovrsi. Žalba ne odgađa provedbu ovrhe, tek po dobivanju rješenja na temelju podnesenog zahtjeva se može obustaviti daljnje izvršenje rješenja o ovrsi. Porezna uprava može uvjetovati odgodu ovrhe davanjem sredstva osiguranja naplate. Rok za donošenje rješenja je 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Diskrecijska ocjena
Porezno tijelo može tražiti od poreznog obveznika sredstva osiguranja plaćanja poreza, kao uvjet za odgodu naplate poreznog duga. Sredstvo osiguranja mora imati vrijednost koja pokriva svotu duga i kamata. Odluku da li je potrebno dostaviti sredstvo osiguranja donosi ravnatelj Porezne uprave koji na temelju diskrecijske ocjene procjenjuje da li je sredstvo osiguranja potrebno.

Bitne činjenice
U zahtjevu je potrebno navesti činjenice iz kojih je vidljivo da bi naplata duga predstavljala neprimjereno opterećenje i nanijela velike gospodarske štete, kao i podatke o poslovanju: djelatnost i broj zaposlenih; razlozi zbog koji se dug ne može podmiriti (nenaplaćena potraživanja, nelikvidnost, smanjenje potražnje, pad proizvodnje…); ukupna svota duga po vrsti poreza uz navođenje brojčane oznake vrste poreza koji se duguje; te broj obroka na koji se traži odgoda plaćanja duga (makismalno 6 mjeseci za odgodu ovrhe i 10 mjeseci za plaćanje duga u obrocima). Uz zahtjev se treba priložiti i dokaz o uplati od 20% do 30% od ukupne dužne svote. Činjenice koje su bitne za odlučivanje jesu ispunjenje formalnih uvjeta za odgodu ovrhe, stanje duga, porezna disciplina, ranije nepravilnosti u poslovanju utvrđene pri poreznom nadzoru, starost duga, te raniji zahtjevi za odgodom duga.Porezni obveznik je dužan za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate redovno u propisanom roku podmirivati nove tekuće dospjele obveze. Na dug za koji je odobreno trajanje odgode ili obročna otplata obračunavaju se zatezne kamate.

Osiguranje

Jamstva otplate
Naplata poreznog duga može se osigurati: neopozivom garancijom banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa koju odredi porezno tijelo; zalogom vrijednosnih papira (vlasničkih i vjerovničkih) i tražbina (uključivo i tražbine po osnovi udjela u kapitalu); založnim pravom na nekretninama, pokretninama i pravima građenja; te jamstvom druge osobe.

Vlasnik je jamac
Osoba koja svojim jamstvom osigurava naplatu poreznog duga mora biti vlasnik imovine koja odgovara visini poreznog duga. Skladište robe smatra se dovoljnim osiguranjem za naplatu porezne obveze koju treba platiti na tu robu.

Poštivanje rokova
Ako se porezni obveznik ne pridržava rokova iz rješenja o odgodi plaćanja, a dana su sredstva osiguranja, porezno tijelo ukinut će rješenje o odgodi i porezni dug naplatiti iz sredstava osiguranja naplate.

Komentari (1)
Pogledajte sve

Situacija je vrlo složena. Trebaju nam JAMSTVA / garancije banaka uglavnom / : za uvoz robe s odgođenim plaćanjem,
za plaćanje PDV-a za odgođeno plaćanje, za KREDIT – financijarnje odgođenog plaćanja kupcu- za ostala
pokrića u poslovanju i nabavu većih obrtnih sredstava , za plaćanje poreza na odgođeno plaćanje…….

Pa, otkud toliko novaca da se poplaćaju sve te GARANCIJE????

New Report

Close