Početak primjene zakonodavnog okvira održivog financiranja na financijski sektor

Autor: Poslovni dnevnik , 27. listopad 2020. u 22:00
Foto: SHUTTERSTOCK

Opseg ulaganja za održivi razvoj premašuje kapacitete javnog sektora stoga financijski sektor ima ključnu ulogu.

Održivo financiranje je ključni koncept mobiliziranja kapitala potrebnog za realizaciju ciljeva Europskog zelenog plana i međunarodnih obveza koje je Europska unija preuzela vezano uz ispunjavanje klimatskih, socijalnih i upravljačkih ciljeva održivosti.

Održivo financiranje predstavlja proces razmatranja i uzimanja u obzir okolišnih, socijalnih i upravljačkih faktora prilikom donošenja odluka o ulaganju ili davanja investicijskog savjeta, a što bi u konačnici trebalo dovesti do dugoročnog povećanja ulaganja u održive ekonomske aktivnosti i projekte.

Glavna ideja vodilja je sveobuhvatni prijelaz na “nisko ugljično” poslovanje uz značajno efikasniju upotrebu potrebnih resursa s ciljem jačanja otpornosti i oporavka gospodarstava s obzirom na negativne utjecaje klimatskih promjena i time omogućiti njihov održivi rast.

Ključna uloga

Opseg potrebnih ulaganja za održivi razvoj premašuje kapacitete javnog sektora stoga financijski sektor ima ključnu ulogu u postizanju navedenih ciljeva. Ulaganja financijskog sektora se trebaju značajnije preusmjeriti na ulaganja prema održivim tehnologijama i poslovnim aktivnostima, financiranju dugoročnog razvoja na održivi način kojim će se unaprijediti zaštita socijalnih prava te upravljačkih praksi u korporativnom sektoru, doprinijeti stvaranju nisko ugljičnih, na klimatske promjene otpornih gospodarstava usmjerenih na aktivnosti zasnovanim na načelima kružne ekonomije i obnovljivim izvorima energije.

Kako održivo fundiranje ne bi ostalo samo na razini promišljanja Europska unija već je donijela niz odredbi koje postaju obvezne za sudionike na financijskom tržištu postepeno razdoblju od 2021. do 2023.

Tako se od početka ožujka 2021. počinje primjenjivati SFDR uredbe. Obveze objave podataka vezanih uz održivost u sektoru financijskih usluga propisane su primarno SFDR uredbom te manjim dijelom Uredbom o taksonomiji.

SFDR uredbom se za sudionike na financijskom tržištu i financijske savjetnike propisuju nove obveze objava vezane za održivost, a svrha tih objava je omogućiti i olakšati krajnjim ulagateljima donošenje informirane odluke o ulaganju te spriječiti tzv. “greenwashing”.

Obveze iz SFDR Uredbe nadopunjene su dodatnim obvezama iz Uredbe o taksonomiji, a koje imaju isti cilj: propisati „high level“ set podataka koje su sudionici na financijskom tržištu i financijski savjetnici dužni objavljivati, a detaljni sadržaj tih podataka kao i način njihove objave biti će propisani aktima druge razine (tzv. RTS-ovima) koji su još u procesu razrade.

Inače, više o implementaciji koncepta održivog financiranja dostupno je u dokumentima: Implementacija koncepta održivog financiranja u EU zakonodavni okvir financijskog sektora i Obveze objave podataka vezanih uz održivost u sektoru financijskih usluga.

S obzirom da je trenutno važeći rok za početak primjene SFDR Uredbe 10. ožujak 2021., i iako RTS-ovi još nisu doneseni, koraci koje bi sudionici na financijskom tržištu i financijski savjetnici, između ostaloga trebali poduzeti kako bi se pripremili na primjenu nove regulative temeljem odredbi SFDR Uredbe su započeti s pripremama usklađivanja s obvezama koje će se primjenjivati na sve sudionike na financijskom tržištu i financijske proizvode koje nude (izrada politike integriranja faktora održivosti u proces donošenja odluka o ulaganju, revidiranje politika nagrađivanja, marketinške komunikacije i dokumentacije financijskih proizvoda); donijeti stratešku poslovnu odluku hoće li razmatrati značajne štetne učinke ulaganja na faktore održivosti ili ne („comply or explain mehanizam”); napraviti procjenu postojećih proizvoda i vidjeti u koju kategoriju spadaju (tzv. mainstream proizvodi, proizvodi koji promoviraju okolišne ili socijalne karakteristike ili proizvodi kojima je cilj ulagati u održiva ulaganja); analizirati koji podaci su im potrebni kako bi se uskladili sa zahtjevima za objavama iz SFDR Uredbe i pripadajućih RTS-ova te Uredbe o taksonomiji; identificirati izvore za te podatke; definirati interne procese i procedure koje su im potrebne kako bi ispunili predmetne zahtjeve vezane uz razmatranje štetnih utjecaja (donošenje potrebnih politika na razini sudionika na financijskom tržištu, izmjene relevantne dokumentacije financijskih proizvoda, izmjene web-a i sl.); te pratiti proces donošenja akata druge razine (RTS-ovi).

Poziv Hanfe

Hanfa je pozvala sve sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike da svoja pitanja koja se odnose na informacije sadržane u dokumentu Pregled obveza objave podataka propisanih SFDR Uredbom, Uredbom o Taksonomiji i nacrtom RTS-ova te prezentacijama Implementacija koncepta održivog financiranja u EU zakonodavni okvir financijskog sektora i Obveze objave podataka vezanih uz održivost u sektoru financijskih usluga dostave na e-mail adresu sustainablefinance@hanfa.hr.

Zakonodavni alati potrebni za realizaciju ciljeva unutar financijskog sektora?

Tijekom razdoblja 2018.- 2020. u EU donesen je set propisa:

  • UREDBA (EU) 2019/2088 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR uredba)
  • UREDBA (EU) 2020/852 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 – (Uredba o taksonomiji)
  • UREDBA (EU) 2019/2089 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. studenoga 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentnih vrijednosti EU-a usklađenih s Pariškim sporazumom te objavama u vezi s održivošću za referentne vrijednosti – (Uredba o referentnim vrijednostima s niskim ugljičnim otiskom – LCBR uredba) kojima se kreira zakonodavni okvir za poslovanje sudionika u financijskom sektoru s ciljem preusmjeravanja financijskih tokova u održive ekonomske aktivnosti, uz obvezivanje financijskih pružatelja usluga na transparentno prikazivanje poslovanja vezano uz održivo financiranje te uspostavljanje standardiziranog, kredibilnog i transparentnog klasifikacijskog okvira usmjerenog na određivanje kriterija pod kojima se ekonomske aktivnosti smogu smatrati „održivima”. Uz navedene aktivnosti, intenzivno se radi na izmjenama drugih propisa EU kako bi se u cijelosti mogao kreirati zakonodavni okvir koji omogućuje realizaciju ciljeva održivosti.

Komentirajte prvi

suorganizator
projekt podržava
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
analitički partner

New Report

Close