Pitanja i odgovori: Zaštita na radu na gradilištu propisana zakonom

Autor: Poslovni.hr , 02. travanj 2013. u 22:00

Molim pojašnjenje obaveza investitora gradnje u pogledu prijave gradilišta i osiguranja koordinatora zaštite na radu na gradilištu.

Izmjenom Zakona o zaštiti na radu (NN 86/08) i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) uvedena je odgovornost investitora (pravna ili fizička osoba u čije se ime izvode radovi) u pogledu osiguranja provedbe mjera zaštite na radu na gradilištima.

Uveden je također koordinator zaštite na radu u fazi izrade projekata te koordinator u fazi izvođenja radova. Koordinator u fazi izrade projekta izrađuje plan izvođenja radova na gradilištu dok koordinator u fazi izvođenja radova koordinira provedbu mjera zaštite na radu prilikom izvođenja građevinskih radova. Koordinatori zaštite na radu su stručne osobe licencirane od strane Ministarstva rada i socijalnog sustava. Premda su navedene zakonske odredbe već dulje vremena na snazi ozbiljnija primjena u praksi je započela tek tijekom prošle godine.Što se tiče obveza investitoru je propisano da mora prijaviti gradilište na kojem je predviđen opseg radova većeg od 500 (umnožak osoba puta dana) te u slučaju izvođenja posebno opasnih radova bez obzira na trajanje. Prijava se mora dostaviti osam dana prije početka izvođenja radova na gradilištu tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada.

Obzirom da u graditeljstvu gotovo svaka vrsta radova potpada pod kategoriju posebno opasnih radova proizlazi da investitor mora prijaviti gradilište u svakom slučaju. Nadalje je propisano da se uz prijavu gradilišta dostavlja plan izvođenja radova. Kako smo ranije spomenuli plan može izraditi odnosno ovjeriti jedino koordinator zaštite na radu. Iz navedenog proizlazi da kao investitor gradnje uoči početka izvođenja građevinskih radova trebate angažirati koordinatora za izradu plana izvođenja radova koji je potrebno priložiti uz prijavu gradilišta. Napominjem da je praksa pokazala da jedinice Državnog inspektorata još uvijek zaprimaju prijave gradilišta bez plana izvođenja radova čime se dovodi u zabludu investitore da plan nije potreban.Investitor je nadalje obvezan imenovati koordinatora za zaštitu na radu za koordinaciju tijekom izvođenja radova. Njegovi zadaci su koordinirati primjenu načela zaštite na radu i koordinirati izvođenje da bi se osiguralo da se dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu i izvode radovi u skladu s planom izvođenja radova. Ovdje je važno napomenuti da je koordinator na gradilištu potreban jedino u slučaju kada je angažirano istovremeno više izvođača uz pojašnjenje da pod pojmom jednog izvođača Zakon o zaštiti na radu podrazumijeva jednog poslodavca (pravnu osobu ili obrtnika).

U slučaju da je na gradilištu angažirano više tvrtki ili obrtnika bez obzira što ste posao možda ugovorili s jednim glavnim izvođačem obavezni ste imenovati koordinatora zaštite na radu.Na kraju naglašavam da je Zakonom propisano da investitor ne može svoje propisane obveze prenijeti na izvođača radova. U praksi je, međutim, čest slučaj da investitori ugovorom o gradnji prebacuju osiguranje koordinatora izvođaču radova. Isto nije pogrešno odnosno zabranjeno, međutim, treba voditi računa na citiranu odredbu. Ukoliko ste ugovorom odredili da će izvođač radova osigurati (dakle, platiti) rad koordinatora zaštite na radu, morate biti svjesni da tek kada kao investitor izdate rješenje o imenovanju koordinatora zaštite na radu ste ispunili zakonsku obvezu, odnosno stručnoj osobi povjerili zaštitu svojih interesa. 

Odgovara: Darko Kolarić, dipl. ing.arh

Komentari (4)
Pogledajte sve

Po meni sasvim logično da moraš imat kordinatora i omogućiti sve potrebno za zaštitu na radu.

Ako nemaš nekog čovjeka u firmi za to može se surađivati s firmom koja je baš zadužena za zaštitu na radu. A koliko vidim najviše se spominje http://preventa.com.hr/

Svaka bi firma trebala imati koordinatora zaštite[/url] na radu, ili stručnu osobu koja se time bavi, jer ipak netko mora biti nadležan za ne daj bože da nešto zatreba, nikad se ne zna.

Mi surađujemo nekoliko firmi koje su zadužene za zaštitu na rada. Ovisno je li su u pitanju radna odijela[/url], zaštita od požara[/url] ili općenito organizacija zaštite po propisima.

New Report

Close