Veliki iskorak Zagreba u razdvajanju otpada

Autor: PD VL native tim , 04. svibanj 2021. u 21:58

Pprikupljeno je 62 posto više reciklabilnog otpada u odnosu na 2019.

Razvojna i ekonomska politika Grada Zagreba stavlja naglasak na prelazak s postojećeg linearnog ekonomskog modela na model kružnog gospodarstva, a to se naročito odnosi na područje gospodarenja otpadom gdje glavni cilj Grada Zagreba je nastanak otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Ciljevi za učinkovito gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša u okviru održivog razvitka, kao i mjere za provedbu tih ciljeva definirani su Planom gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018.-2023. godine.

sustav ‘od vrata do vrata’

U postizanju ciljanih vrijednosti gospodarenja komunalnim otpadom, sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom uspostavljen je sustav koji potiče sprječavanje nastanka otpada s naglaskom na ponovno korištenje, popravak, obnavljanje materijala i proizvoda, odvajanje otpada na mjestu nastanka, recikliranje kroz osiguranje i razvoj infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu. Grad Zagreb je visoko postavio ljestvicu kad se radi o gospodarenju otpadom. Već sada ima 100% – tnu pokrivenost stanovništva Grada Zagreba kojom je osiguran redoviti odvoz otpada, što je i za europske standarde vrlo visoka razina usluge odvoza komunalnog otpada iz kućanstava. U najužem centru grada miješani komunalni otpad se odvozi svakodnevno, a u pojedinim rubnim gradskim dijelovima jednom ili dva puta tjedno. Prema podacima Zagrebačkog holdinga – Podružnica Čistoća jasno se vidi godišnji trend smanjenja nastale i sakupljene količine miješanog komunalnog otpada. Količina sakupljenog miješanog komunalnog otpada u Gradu Zagrebu u 2020. godini manja je za 14,3 % u odnosu na 2019. godinu i predstavlja najmanju količinu sakupljenog miješanog komunalnog otpada u posljednjih 10 godina. Na području Grada Zagreba komunalni otpad se odvojeno sakuplja kroz komunalni sustav sakupljanja ‘od vrata do vrata’ iz kućanstava gdje su korisnicima dodijeljeni posebni spremnici odgovarajućeg volumena tako da se svaki drugi tjedan odvozi odvojeno sakupljeni papir, metal i plastika dok se odvojeno sakupljeni biootpad odvozi svaki tjedan. Godišnji trend smanjenja sakupljenog miješanog komunalnog otpada prati trend povećanja odvojenog sakupljanja reciklabilnog otpada. Iz kućanstava u Gradu Zagrebu u 2020. godini prikupljeno je 62% više reciklabilnog otpada u odnosu na 2019. godinu. Podaci pokazuju i trend povećanja količina odvojeno sakupljanog otpadnog papira u kućanstvima i javnim površinama. Količina odvojeno sakupljenog otpadnog papira u 2020. godini veća je za 29,8 % u odnosu na 2019. godinu (graf 1).

informiranje i edukacija građana

Vidljivo je i kako je utjecaj mjera i provedba aktivnosti doveo do značajnog povećanja odvojenog sakupljanja plastike na javnim površinama i kućanstvima od 2017. godine. Količina odvojeno sakupljene otpadne plastike u 2020. godini veća je za 97,3 % u odnosu na 2019. godinu (graf 2). Značajno se povećala i količina biootpada sakupljenog iz kućanstava od 2019. što je efekt ulaganja i provedbe mjera i aktivnosti u protekle dvije godine. U 2020. godini sakupljena količina biootpada iz kućanstava u Gradu Zagrebu povećana je za 314,3 % u odnosu na količinu sakupljenu u 2019. godini (graf 3). Odvojeno sakupljanje se provodi i putem mreže 20 reciklažnih dvorišta i spremnika na javnim površinama. Spremnici na javnim površinama Grada Zagreba postavljaju se kao zeleni otoci ili samostalno. Odvojeno se sakuplja plastika, papir, staklo, tekstil i druge vrste otpada te je u tu svrhu dodatno uloženo u infrastrukturu, odnosno nabavu odgovarajućih spremnika, a kontinuirano se radi i na promjeni navika i ponašanja svakog pojedinog građana provedbom edukativnih i promidžbenih kampanja i akcija. Došlo je i do očiglednog porasta odvojenog sakupljanja otpada u reciklažnim dvorištima u Gradu Zagrebu kroz godine što je rezultat ulaganja u izgradnju reciklažnih dvorišta kao i kontinuiranog educiranja građana Grada Zagreba. U reciklažnim dvorištima 2020. godine prikupljeno je 17,8 % više otpada u odnosu na 2019. godinu (graf 4). Iz podataka je vidljivo i razvidno povećanje količina odvojeno sakupljenog stakla i odjeće od 2017. do 2020. godine što je rezultat provedbe mjera i aktivnosti. Količina odvojeno sakupljenog otpadnog stakla u 2020. godini veća je za 48,3 %, dok je količina sakupljene otpadne odjeće veća za 4,1 % u odnosu na 2019. godinu (graf 5, graf 6).

S ciljem promicanja održivosti sustava gospodarenja otpadom, u Gradu Zagrebu kontinuirano se provode izobrazno-informativne aktivnosti, kako bi javnost bila informirana, ali i potaknuta na sudjelovanje. U tu svrhu donesen je i Plan izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba za razdoblje od 2018. do 2021. Grad Zagreb je od veljače 2019. do prosinca 2020. proveo projekt ‘Stavi pravu stvar na pravo mjesto’. Projekt je odobren za sufinanciranje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom’, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, prihvatljivog u okviru Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.945.708,54 kune od čega je 3.600.000 kuna bespovratnih sredstava koje sufinancira Europska unija.

Sukladno ciljnim skupinama i načinima komunikacije održana je početna konferencija na kojoj je predstavljen projekt ‘Stavi pravu stvar na pravo mjesto’, izrađen je i podijeljen promotivni materijal na temu održivog gospodarenja otpadom (plakati, letci, brošure, naljepnice, slikovnica, bojanka, majice, kape, priručnik), organizirana su i održana javna događanja i manifestacije na 15 lokacija u Gradu Zagrebu kojima je obilježeno pet datuma vezanih za zaštitu okoliša (Dan hrvatskih voda, Europski dan bez automobila, Svjetski dan čistih planina, Svjetski dan mora, Svjetski dan zaštite životinja) i koje su obuhvatile: predstavljanje projekta, informiranje i edukaciju građana, zabavno-edukativne aktivnosti odvajanja otpada, radionice za djecu, edukativne igre, eko-kviz, sportske aktivnosti za djecu (Kolo sreće, ZGOGOS-i, bubble football, streličarstvo), kostimirani igrokaz/predstavu za predškolsku djecu te podjelu promotivnih materijala. Uz to u funkciju je stavljena mobilna aplikacija Razvrstaj MojZG, na temu održivog gospodarenja otpadom, namijenjena svim stanovnicima i posjetiteljima Grada Zagreba koja na jednostavan način omogućava praćenje odvoza otpada po ulicama ili gradskim četvrtima, pretraživanje svih vrsta otpada te educira o načinu postupanja s istim, sadrži popis svih reciklažnih dvorišta i zelenih otoka, provedene su različite medijske aktivnosti: specijalizirani televizijski edukativno-promotivni spot, tri specijalizirane televizijske emisije, pet specijaliziranih radijskih edukativno-promotivnih spotova, sedam specijaliziranih radijskih emisija, provedena su oglašavanja putem bannera na pet najposjećenijih portala te je održana završna konferencija u okviru projekta ‘Stavi pravu stvar na pravo mjesto’ na kojoj su predstavljene aktivnosti i ostvareni rezultati.

ključna ulaganja u infrastrukturu

Ključne aktivnosti koje su u protekloj godini dovele do povećanja odvojeno prikupljenih vrijednih svojstava otpada i smanjenja odlaganja na odlagalištu otpada Jakuševec-Prudinec su ulaganja u infrastrukturu: na sva vozila za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, ugrađena je potrebna informatička oprema, evidencija spremnika putem čipiranja je provedena, značajno je povećan broj spremnika za odvojeno prikupljanje iskoristivog otpada u sustavu ‘od vrata do vrata’ (otpadni papir i biootpad), podijeljene su biorazgradive vrećice za odvojeno prikupljanje biootpada u višestambenim zgradama te vrećice za odvojeno prikupljanje otpadne plastične i metalne ambalaže, zamijenjeni su postojeći spremnici za odvojeno prikupljanje papira i plastike spremnicima većeg volumena s ciljem optimiziranja i unificiranja sustava pražnjenja, nabavljena su nova vozila i spremnici za odvojeno prikupljanje papira i kartona, metala, plastike, stakla, tekstila i biootpada, u suradnji s ZCGO nastavljena je podjela kompostera, sanirana su divlja odlagališta i provedene različite izobrazno-informativne aktivnosti.

Aktivnosti Grada Zagreba koje podupiru opisani sustav održivog gospodarenja otpadom te koje su doprinijele značajnom povećanju odvojeno sakupljenog otpada su kampanje s ciljem podizanja svijesti javnosti o pravilnom postupanju s otpadom i organizira radionice s ciljem informiranja i educiranja o održivom gospodarenju otpadom, provedba mjera za sprječavanje odlaganja/odbacivanja otpada u okoliš (e-redar), redovito sudjelovanje, organiziranje ili podupiranje ekoloških akcija čišćenja okoliša lokalnog značaja te podupiranje, putem javnog natječaja i javnog poziva, rada udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i održivog razvoja dodjelom financijskih potpora za projekte. Iz podataka Zagrebačkog holdinga – Podružnice Čistoća vidljivo je značajno povećanje količina odvojeno prikupljenih reciklabilnih vrsta otpada što je efekt provedbe mjera i aktivnosti. U 2020. godini sakupljena količina biootpada iz kućanstava u Gradu Zagrebu povećana je za više od 3 puta u odnosu na količinu otpada sakupljenu u 2019. godini. U istom periodu količina odvojeno sakupljenog otpadnog papira veća je za 29,8 %, plastike za 97,3 %, a stakla za 48,3 % (graf 7).

centar za gospodarenje otpadom

Sukladno Odluci Vlade i Planu gospodarenja otpadom RH, 10. siječnja 2018. godine, ZCGO d.o.o., Grad Zagreb i Zagrebačka županija potpisali su Sporazum o suradnji na pripremi projekta Centar za gospodarenje otpadom Zagreb s pripadajućim pretovarnim stanicama. CGO Zagreb planira se izgraditi na lokaciji Resnik te će isti obrađivati ostatni dio miješanog komunalnog otpada. U rujnu 2019. godine potpisan je Ugovor za izradu studijsko projektne dokumentacije čije će rješenje predstavljati najbolju opciju sustava gospodarenja otpadom za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Izrada dokumentacije sufinancira se EU sredstvima u 85%-tnom iznosu. Dokumentacija završava ishođenjem lokacijske dozvole, te aplikacijom Projekta na EU financiranje. Planirani rok završetka izrade dokumentacije je ljeto 2022. godine, u 2023.godini planiran je početak radova na izgradnji CGO-a Zagreb. Planirani početak rada CGO-a Zagreb je 4. kvartal 2025. godine.

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada – sortirnica planira se izgraditi na Žitnjaku područje nekadašnjeg DIOKI-a. Sortirnica je namijenjena, ovisno o vrsti otpada, razvrstavanju, separiranju, drobljenju, prosijavanju i skladištenju razvrstanog i pročišćenog odvojeno prikupljenog otpada čime se povećava njegova kvalitete i tržišna vrijednost. Sortira se i pročišćava odvojeno sakupljeni papir i karton, odvojeno prikupljena plastika, metali, tekstil koji u otpadu predstavljaju tzv. suhe reciklate.

Na budućem postrojenju za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada može se očekivati maksimalno 120.000 tona suhih reciklata godišnje. U rujnu 2019. godine potpisan je Ugovor o javnoj nabavi za izradu Studijsko projektne dokumentacije. Izrada dokumentacije završava ishođenjem građevinske dozvole koja bi trebala biti izdana u srpnju ove godine. Studijom izvodljivosti definirana je tehnologija i izgradit će se u potpunosti automatska Sortirnica. Očekivani početka rada Sortirnice je u 2023. godini. Procijenjena vrijednost Sortirnice je oko 400 milijuna kuna. Postrojenje za obradu odvojeno prikupljenog biootpada planira se na području Grada Novske gdje je u travnju 2019. potpisan Sporazum o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojenog prikupljenog biootpada između Grada Zagreba, Grada Novske i Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. Samo postrojenje planira se izgraditi u Gradu Novska, dok će se na lokaciji nekadašnjeg DIOKI-a, Žitnjak biti pretovarna stanica iz koje će se odvojeno prikupljeni biootpad s područja Grada Zagreba i prevoziti u Novsku.

Studijom izvodljivosti definirana je tehnologija samog postrojenja – Suha fermentacija s bioreaktorskom stabilizacijom komposta. Postrojenje će proizvoditi visokokvalitetni kompost, oko 25.000 t/god, kao i energiju, cca 2 MW godišnje. U 4. kvartalu 2021. godine očekuje se ishođenje građevinske dozvole. Planirani početak rada postrojenja je 2023. godine. Procijenjena vrijednost Postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada iznosi oko 250 milijuna kuna. Zaključno, Grad Zagreb ulaže velike napore kako bi se dostigli ciljevi gospodarenja otpadom EU, smanjio utjecaj otpada na okoliš i zdravlje ljudi te poboljšala učinkovitost u korištenju resursa iz otpada.•

Sadržaj omogućio Grad Zagreb

organizator
Srebrni partner
partner
partner
partner
partner
partner

New Report

Close