BICRO BIOCentar d.o.o. raspisuje natječaj za zapošljavanje glavnog direktora te direktora centralnog laboratorija

Autor: Promo , 01. rujan 2014. u 11:33

Kandidatima nudimo četverogodišnji ugovor uz probni rok od godine dana, rad u kreativnom i motivirajućem okruženju, mogućnost sudjelovanja u stvaranju i razvoju biotehnologije u Hrvatskoj.

BICRO BIOCentar d.o.o. raspisuje natječaj za zapošljavanje Glavnog direktora, koji je svoju profesionalnu karijeru razvio u području biotehnologije i poduzetništva, a želi nastaviti svoj profesionalni razvoj u području menadžmenta sa zadaćom planiranja i donošenja ključnih odluka, organizacije rada i poslovanja BICRO BIOCentra te Direktora centralnog laboratorija, koji je svoju profesionalnu karijeru razvio u području biotehnološke industrije povezane s istraživačkim i razvojnim projektima te ima iskustva u radu u laboratorijima.

Kandidatima nudimo četverogodišnji ugovor uz probni rok od godine dana, rad u kreativnom i motivirajućem okruženju, mogućnost sudjelovanja u stvaranju i razvoju biotehnologije u Hrvatskoj.

GLAVNI DIREKTOR (m/ž) – 1 izvršitelj/ica

Glavni direktor BICRO BIOCentra zadužen je za planiranje, donošenje ključnih odluka, organizaciju cjelokupnog rada i poslovanja BICRO BIOCentra. Njegovi glavni zadaci su da uspostavi instituciju koja će poticati poduzetnički duh, individualnu inicijativu i kreativnost, doprinositi općem dobru zajednice, ali i da uspješno rukovodi zaposlenicima BIOCentra prepoznajući i nagrađujući izvrsnost.

OSNOVNI ZADACI:

Uspostava i organizacija rada BICRO BIOCentra
Izrade strateških i poslovnih planova BICRO BIOCentra
Privlačenje potencijalnih stanara i korisnika usluga BICRO BIOCentra
Izgradnja mreže pružatelja specijalističkih usluga
Izrada i sklapanje ugovora s klijentima BICRO BIOCentra
Izvještavanje članova društva BICRO BIOCentra

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:

Završen sveučilišni diplomski studij iz prirodnih, biotehničkih ili biomedicinskih znanosti, tehničkih znanosti ili društvenih znanosti
Najmanje 10 godina iskustva u struci
Dobro poznavanje biotehnološkog sektora u zemlji i regiji
Najmanje 5 godina iskustva u upravljanju poslovima istraživanja i razvoja i/ili inovacijskih programa
Razvijene intelektualne i analitičke sposobnosti
Razvijena sposobnost donošenja odluka i preuzimanja odgovornosti
Visoka motiviranost i usmjerenost na rezultate
Razvijene pregovaračke i komunikacijske vještine
Pozitivan stav prema ljudima i vještine rukovođenja
Izvrsno znanje engleskog jezika
Izvrsno znanje rada na računalu

PREDNOST:

Završen doktorski studij ili MBA
Rezultati u pokretanju uspješnih inovativnih tvrtki
Iskustvo u vođenju tehnoloških i/ili znanstvenih parkova
Dobro poznavanje odgovarajućih financijskih instrumenata za start-up tvrtke
Razvijene vještine upravljanja konfliktima
Vještine timskog rada

DODATNI UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ZADOVOLJAVATI:

a) da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima,

b) da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora,

c) da članstvom u upravi društva, ne dođe u sukob interesa

 DIREKTOR CENTRALNOG LABORATORIJA (m/ž) – 1 izvršitelj/ica

Planirana infrastruktura BICRO BIOCentra uključuje i Centralni laboratorij prilagođen za razvojni ciklus bio-proizvoda, u skladu s GLP te na nivou 2 bio-sigurnosti (S2), uključujući:

Jedinica za banku stanica
Laboratorij stanične kulture
Mikrobiološki laboratorij
Laboratorij za izolaciju proizvoda
Laboratorij za pročišćavanje proizvoda
Bioanalitički laboratorij
Priprema medija i pufera

Direktor centralnog laboratorija biti će odgovoran za poslove transfera tehnologije, primarno uspostava Programa BIOTransfer čija usluga uključuje razvoj proizvodnog procesa u odgovarajućem regulatornom okruženju za korisnike i njihove proizvode, odnosno:

Eksperimentalni razvoj procesa prema ugovoru
Direktna suradnja između znanstvenih organizacija i kompanija na R&D projektima
Potpunog razvoj novog proizvoda putem usluge BIOTransfer

OSNOVNI ZADACI:

Uspostava rada centralnog laboratorija
Izrada poslovnih i strateških planova centralnog laboratorija
Uspostava tržišnih ciljeva za održivost BICRO BIOCentra
Vođenje tima visoko motiviranih djelatnika
Privlačenje potencijalnih korisnika usluga centralnog laboratorija
Razvoj GLP procedura i unapređivanje sustava osiguranja kvalitete
Izrada i sklapanje ugovora s klijentima
Izvještavanje članova društva BICRO BIOCentra

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:

Završen sveučilišni diplomski studij iz prirodnih, biotehničkih ili biomedicinskih znanosti
Iskustvo u radu na R&D projektima u području biotehnologije i pokretanju novih laboratorija
Najmanje 10 godina radnog iskustva kao znanstvenik/istraživač na projektima u području biotehnologije
Dokumentirano iskustvo u upravljanju projektima
Dobro poznavanje biotehnološkog sektora u zemlji i regiji
Razvijene intelektualne i analitičke sposobnosti
Razvijena sposobnost donošenja odluka i preuzimanja odgovornosti
Visoka motiviranost i usmjerenje rezultatima
Pozitivan stav prema ljudima i vještine rukovođenja
Razvijene komunikacijske i vještine upravljanja konfliktima
Izvrsno znanje engleskog jezika
Ekspertno znanje rada na računalu

PREDNOST:

Završen doktorski studij ili MBA
Iskustvo u privatnom sektoru u području biotehnologije
Međunarodna kontaktna mreža u biotehničkom sektoru

DODATNI UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ZADOVOLJAVATI:

a) da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima,

b) da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora,

c) da članstvom u upravi društva, ne dođe u sukob interesa

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU:

1.a Plan rada BICRO BIOCentra za prve tri godine poslovanja koji je primarni evaluacijski kriterij u postupku izbora najprikladnijeg kandidata (za radno mjesto Glavnog direktora)

1.b Plan rada centralnog laboratorija BICRO BIOCentra za prve tri godine poslovanja koji je primarni evaluacijski kriterij u postupku izbora najprikladnijeg kandidata (za radno mjesto Direktora centralnog laboratorija)

2. životopis – standardni EU format

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome i/ili rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije)

4. dokaz iz kojeg je razvidno da kandidat ima traženi broj godina iskustva u struci i na poslovima navedenim u natječaju

5. izjavu, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i zadovoljavanja dodatnih uvjeta (točke a) do c)), s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika, koja u trenutku javljanja na natječaj ne smije biti starija od 30 dana

Kandidat prilaže uz prijavu skenirane originale dokumenata, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju e-mail adresu, te radno mjesto za koje podnose prijavu. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Selekcijski postupak (testiranje i razgovor) održat će se na hrvatskom jeziku, a za kandidata koji ne pristupi testiranju, kao i za kandidata koji ne pristupi selekcijskom razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Prijave kandidata s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na e-mail: posao@hamagbicro.hr s naznakom „Prijava za radno mjesto (navesti koje)“ .

Rok za podnošenje prijava je do 01.10.2014. (uključujući i 01.10.2014.).

Sve informacije o samom BICRO BIOCentru i selekcijskom postupku kandidati mogu pročitati na http://www.hamaginvest.hr/o-nama/zaposljavanje/ .

New Report

Close