Filip Jelić

Filip Jelić

Obrazac JOPPD – Što nam donosi?

Thinkstock Thinkstock

Posljednjih dana u računovodstvenim krugovima sveprisutna tema je novi obrazac neobičnog naziva.

Posljednjih dana u računovodstvenim krugovima sveprisutna tema je novi obrazac neobičnog naziva. Naime, od 01. siječnja 2014. godine uvodi se obveza sastavljanja izvješća o isplaćenim plaćama te o svim drugim oporezivim i neoporezivim primitcima. Svi ti podaci podnosit će se na JOPPD-ujedinstvenom obrascu poreza, prireza i doprinosa. Više o podacima koje će navedeni obrazac sadržavati te o terminima i načinu dostavljanja istog Poreznoj upravi pročitajte u nastavku. 

Ako ste se zapitali tko će biti obveznik dostavljanja obrasca, odgovor je - uglavnom isplatitelj, ali i sami porezni obveznici te ostali obveznici sukladno posebnim propisima. Dakle, u prvom redu poslodavci, ali i ostali isplatitelji koji su određeni Zakonom obvezni su sastaviti obrazac, i to najčešće onog dana kada su fizičkoj osobi isplatili određeni primitak.

U obrascu JOPPD biti će iskazani podaci o primitcima od nesamostalnog rada, porezu na dohodak, prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, zatim podaci o drugom dohotku (ugovor o djelu, autorski honorari, drugi dohodak u naravi) te pripadajućim porezima i doprinosima, podaci o primitcima od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, dohodak od kapitala ili dohodak od osiguranja. Svi navedeni podaci do sada su se iskazivali u obrascima kao što su ID, IDD, IDD-1, IP, R-Sm, ID-1 ili nekim drugim izvještajima.

Uvođenjem novog obrasca svi navedeni obrasci koji  su se do sada koristili ukidaju se. Uz navedene, u JOPPD-u iskazivat će se još i podaci o isplatama dnevnica i putnih troškova, upotrebi privatnog automobila u službene svrhe, podaci o dividendama i udjelima u dobiti, naknade za prijevoz, darovi dani djeci zaposlenika, prigodne nagrade, otpremnine, naknade za vrijeme nezaposlenosti ili profesionalne rehabilitacije i sl. Primitci koji se ne smatraju dohotkom kao što su primitci od kamata na štednju, primitci od obiteljske mirovine koju djeca ostvaruju nakon smrti roditelja ili pak primitci od otuđenja financijske imovine također će biti sabrani u JOPPD obrascu.

Iako se naizgled čini da gotovo i ne postoji primitak kojeg nije potrebno uvrstiti u JOPPD obrazac, iznimaka uvijek ima. Tako primitke po osnovi darovanja fizičkim osobama za zdravstvene potrebe, nasljedstva, darove, primitke ostvarene na nagradnim natječajima, pomorski dodatak i još nekolicinu primitaka nećete morati iskazivati na JOPPD obrascu ako to od vas ne zatraži Porezna uprava.

Jednako kao i dosadašnji obrasci koji se ukidaju, JOPPD obrazac podnosit će se elektroničkim putem u okviru elektroničkog servisa Porezne uprave e-Porezna. U slučaju kada se prilikom predaje obrasca ne koristi spomenuti servis e-Porezna, obrazac se predaje nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu isplatitelja ili pak prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika ako je on sam obveznik dostavljanja JOPPD obrasca.

Kada se obrazac podnosi?

Na dan :

- isplate plaće
- nastanka obveze uplate doprinosa (ukoliko nema isplate plaće)
- dospijeća doprinosa (posebni propisi – stručno osposobljavanje i slično)

U roku od 8 dana od:

- primitka kojeg fizičke osobe ostvare izravno iz inozemstva ili od druge fizičke osobe
- primitka kojeg ostvare osobe zaposlene u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu

Do posljednjeg dana u mjesecu kada je primitak ostvaren:

- Za plaće u naravi ostvarene kod poslodavca ili za primitke u naravi koje osobe ostvaruju od davatelja koji nisu njihovi poslodavci
- Za mirovine isplaćene od HZMO-a
- Primitke ostvarene na osnovu sezonskog rada u poljoprivredi

Do petnaestog u mjesecu

- primitci koji se ne smatraju dohotkom kao što su stipendije, dnevnice i slično.

*Ukoliko poslodavac svojim zaposlenicima isplaćuje predujam za službeno putovanje, obrazac se podnosi po završetku obračuna.

Do sada je Porezna uprava na nivou mjeseca imala uvid u podatke o ukupno isplaćenom dohotku od nesamostalnog rada te pripadajućim porezima, prirezima te doprinosima za obvezna osiguranja od strane poslodavca. Tek na kraju poslovne godine Poreznoj upravi podnosio se IP obrazac s podacima o isplaćenom dohotku, porezu, prirezu i doprinosima za svakog zaposlenika. Uvođenjem novog obrasca podaci će se iskazivati za svakog zaposlenika (poreznog obveznika) ponaosob za sve vrste primitaka navedene ranije u članku. Također, iz obrasca će biti jasno vidljivo na koji je način primitak isplaćen, a neki od načina su – isplata ne tekući ili žiro račun, isplata u gotovini, davanje u naravi, ovršni postupak i sl.

Autor članka Filip Jelić stručnjak je koji radi za tvrtku Fidestum.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!