Vremensko razgraničenje prihoda i rashoda

Autor: Poslovni.hr , 24. svibanj 2010. u 22:00

Računovodstveni sustav mora pružati korisnicima informacija što realniji rezultat poslovanja u obračunskom razdoblju tj. razdoblju za koje se sastavljaju računovodstvena izvješća

Prihodi i rashodi često se odnose na jedno obračunsko razdoblje, međutim postoje i transakcije koje započinju u jednom, a završe u nekom kasnijem razdoblju te se kod njih nastali prihodi i rashodi tretiraju na poseban način koji se računovodstvenim rječnikom naziva vremensko razgraničenje prihoda i rashoda.

Korištenjem vremenskih razgraničenja prihoda i rashoda udovoljava se zahtjevu realnog prikaza stanja poduzetnika, budući se svakom razdoblju dodjeljuju prihodi i rashodi koji im zaista pripadaju, bez obzira na vrijeme fakturiranja i plaćanja u svezi s tim poslovnim događajima. Kad se radi o troškovima, aktivna vremenska razgraničenja odnose se na vremensko razgraničenje troškova koji su fakturirani ili plaćeni, ali se odnose na buduće vremensko razdoblje. Radi realnog prikaza poslovanja poduzetnika, iskazani trošak s fakture se knjiži u bilanci na strani aktive kao vremensko razgraničenje, koje će se u budućem razdoblju rasknjižiti na trošak. Pasivna vremenska razgraničenja troškova koriste se u slučaju kad su troškovi zaista realizirani u određenom razdoblju, ali za koje nije primljena faktura u tom razdoblju. Radi realnog prikaza poslovanja poduzetnika, troškovi se knjiže i priznaju u računu dobiti i gubitka, a u bilanci na strani pasive se prikazuje obračunata obveza koja će se u budućem razdoblju zatvoriti s primljenom fakturom od dobavljača.

Aktivna razgraničenja
Aktivna vremenska razgraničenja prihoda koriste se u slučaju kad su prihodi zaista realizirani u određenom razdoblju, ali za koje nije izdana faktura u tom razdoblju. Radi realnog prikaza poslovanja poduzetnika, prihodi se knjiže i priznaju u računu dobiti i gubitka, a u bilanci na strani aktive se prikazuje obračunato potraživanje koje će se u budućem razdoblju zatvoriti s izdanom fakturom prema kupcu. Pasivna vremenska razgraničenja prihoda odnose se na vremensko razgraničenje prihoda koji su fakturirani ili plaćeni, ali se odnose na buduće vremensko razdoblje. Radi realnog prikaza poslovanja poduzetnika, iskazani prihod s fakture se knjiži u bilanci na strani pasive kao vremensko razgraničenje, koje će se u budućem razdoblju rasknjižiti na prihode. Kao što smo već naveli, u praksi se često događa da se vrijeme obračunavanja nekog troška ne podudara s vremenom njegova fakturiranja. Izdaci koji u trenutku nastanka nemaju značajke troškova, jer se odnose na više budućih obračunskih razdoblja, vremenski se razgraničavaju i svako se razdoblje tereti stvarnim troškovima koji se i odnose na njega. Stavke vremenskih razgraničenja koje se odnose na unaprijed obračunate troškove početno se mjere u visini obračunatog iznosa.

Buduća razdoblja
Na svaki slijedeći datum bilance, stavke vremenskih razgraničenja priznaju se u iznosu koji je jednak početno priznatom iznosu umanjenom za dio koji se priznaje kao prihod ili rashod tekućeg razdoblja ukoliko se radi o unaprijed fakturiranim troškovima ili prihodima budućeg razdoblja. U slučaju kada su za dio unaprijed plaćenih troškova budućeg razdoblja ispunjeni uvjeti priznavanja u računu dobiti i gubitka za taj dio se smanjuje vrijednost unaprijed obračunatih troškova budućeg razdoblja priznatih u bilanci. Poduzetnik kod unaprijed fakturiranih troškova treba prestati priznavati vremenska razgraničenja kada se obračunati troškovi više ne odnose na buduće razdoblje. Isto tako poduzetnik treba u bilješkama objaviti iznos vremenskih razlika nastalih u tijeku obračunskog razdoblja i iznos ukinutih vremenskih razlika. U okviru konta 190 evidentiraju se unaprijed obračunati troškovi koji se odnose na buduće obračunsko razdoblje. To su, na primjer, izdaci za neke generalne popravke koji imaju učinak kroz više obračunskih razdoblja, pa se shodno tome ne tereti trošak poslovanja samo u jednom obračunskom razdoblju. Također su tu i izdaci za unaprijed obračunate najamnine, unaprijed obračunate premije osiguranja osoba i imovine, troškovi reklame, pretplate na stručni časopis i slično. Npr. ako je primljen račun za najamninu za razdoblje od 1. 1. 2010. do 1. 7. 2010. godine u iznosu od 6000 kn tada ćemo knjižiti obveze prema dobavljaču i unaprijed obračunate troškove na kontu 190. Trošak najamnine bit će razgraničen na šest mjeseci,a pretporez će se priznavati sukcesivno u proporciji s priznatim troškom za određeno razdoblje.

Pasivno

Odgođeno plaćanje
Odgođeno plaćanje troškova, te prihodi koji se odnose na buduće razdoblje predstavljaju stavku pasivnih vremenskih razgraničenja, odnosno unaprijed obračunate prihode koji se odnose na sljedeće obračunsko razdoblje. Za prihod od pružanja usluga koristi se metoda stupnja dovršenosti prema kojoj se prihod priznaje u obračunskom razdoblju u kojem je usluga pružena, a kod izgradnje prema stupnju dovršenosti u obračunskom razdoblju u kojem su radovi nastali. Dakle, ako se ispostavlja račun za uslugu koju će se zapravo odraditi tek u idućim obračunskim razdoblju, tada je računovodstveno opravdano iznos po takvom računu (koji se odnosi na buduće razdoblje) knjižiti kao pasivno vremensko razgraničenje, odnosno odgođeni prihod.

Komentirajte prvi

New Report

Close