Pitanje za računovođu

Autor: Poslovni.hr , 30. studeni 2011. u 22:00

Obveze umirovljenika u obrtu

Mogu li umirovljenici raditi kao turistički vodiči putem ugovora o djelu? Ako da, na koji način se izračunava iznos poreza koji je potrebno platiti? Mogu li možda isti posao obavljati ako otvore obrt?

S umirovljenikom je moguće sklopiti ugovor o djelu međutim prilikom sklapanja takvog ugovornog odnosa potrebno je obratiti pozornost na narav posla koji je potrebno odraditi. Naime, ako je riječ o poslu koji ima obilježja radnog odnosa s umirovljenikom treba sklopiti ugovor o radu a ne ugovor o djelu. Ako osoba radi po uputama i nalogu poslodavca te na sredstvima rada poslodavca te isti rad obavlja u radno vrijeme kao i drugi zaposlenici riječ je o radnom odnosu. Pri isplati honorara prema ugovoru o djelu osobama koje su umirovljenici ne postoji obveza isplate doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ali postoji obveza obračuna poreza na dohodak u iznosu od 25% te prireza koji za područje grada Zagreba iznosi 18%. Znači ako ugovorite bruto iznos naknade od 1000 kuna imate obvezu plaćanja predujma poreza na dohodak 250 kuna te prireza od 45 kuna (250,00 kn x 18%) pri čemu za isplatu preostaje 705 kuna neto honorara. Status umirovljenika potrebno je dokazati preslikom pravomoćnog rješenja o mirovini. Umirovljenici mogu obavljati i djelatnost u smislu obrta, no u slučaju istovremenog vođenja obrta, isplata mirovine se obustavlja. Korisniku mirovine koji počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja obustavlja se isplata mirovine.

Odgovara: Katica Krišto, dipl. oec i ovlašteni računovođa

Pitanja vezana za računovodstvenu tematiku šaljite na e-mail: info@data-link.hr ili redakcija@poslovni.hr s napomenom za rubriku računovodstvo

Komentirajte prvi

New Report

Close