Poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja

Autor: Promo , 03. svibanj 2021. u 09:00
FOTO: Promo

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) objavljuje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA – osiguranog založnim pravom na nekretnini u Lepoglavi koja predstavlja industrijsku zgradu i industrijsko dvorište

1. HBOR ima prema korisniku kredita (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita) potraživanje po ugovoru o kreditu, koje na dan 31.03.2021. godine zajedno s pripadajućim redovnim i zateznim kamatama te troškovima iznosi ukupno 1.392.992,95 HRK.

2. HBOR objavljuje poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja iz točke 1. ovog Poziva.

3. Za otkup potraživanja HBOR će prenijeti mjenice i zadužnice pravnih i fizičkih osoba te založno pravo na nekretninama i to:
Založno pravo prvog reda na nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižni odjel Ivanec, katastarska općina: 312215, Lepoglava u zk.ul. 3978, kat. čestice 669/2, 670/3, 670/4, 687/2, 688/2, 689/2, 690/2, 691/2, 692/2, 693/2, 694/2, 695/2, 696/2, 697/2, 698/2, 699/2, 700/2, 701/2, 702/2 i 5356, u naravi industrijska zgrada i industrijsko dvorište, ukupno 10735 m2 koje služi kao osiguranje po ugovoru o kreditu.

HBOR ne jamči za naplativost potraživanja i/ili kvalitetu osiguranja.

4. Ponude se podnose u pisanom obliku, a moraju sadržavati ime i prezime, odnosno tvrtku ponuditelja, OIB, prebivalište odnosno sjedište pravne osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, cijenu za otkup potraživanja te način i rok plaćanja, ne duži od 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji potraživanja.

5. Ponude u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Zelinska 3, 10000 Zagreb, izravno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja.“ Kao dan dostave smatra se dan zaprimanja ponude u HBOR.

6. Rok za podnošenje ponuda je zaključno 19.05.2021. godine do 12:00 sati. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati.

7. Ponuditelji su u ponudi obvezni dostaviti odgovarajući dokaz o raspoloživosti sredstava za plaćanje ponuđene cijene za otkup potraživanja.

8. S ponuditeljem čija ponuda bude prihvaćena HBOR će sklopiti ugovor o kupoprodaji potraživanja.

9. HBOR zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za otkup potraživanja ili poništiti ovaj Poziv i pritom ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

10. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR-a, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, mob: 091 4590 453, email: prodajapotrazivanja@hbor.hr.

New Report

Close