PDBA (Podravska banka d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska PDBA (Podravska banka d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.


kamenac: ” ma što mi se ovih dana drži PDBA, sunce tatino! a uskoro će i dokap. [thumbsup] ” …što volim kad je Kamenac optimističan…[rolleyes]

uvijek!
moj optimizam kad tad dolazi na svoje.
nebitno za mjesec, dva, pet, godinu…
znaš onu gazdaričinu: sve će doći… i sve će proći….

hate red


ma što mi se ovih dana drži PDBA, sunce tatino! a uskoro će i dokap. [thumbsup]

Kaj je je [thumbsup]

Sada , kada smo skoro odradili dokapitalizaciju ” Uljanik plovidbe ” , možemo opuštenije čekati na možebitnu dokapitalizaciju i kod ove dionice !
Pod opuštenošču podrazumjeva se dokup na ovim razinama ![smiley][smiley]

Ako je suditi po članku u današnjim novinama ” 24 SATA ” pod temom Biznis , to bi moglo biti vrlo brzo ![smiley][smiley]

Začuđuje me kako na 2.8 milijardi aktive imaju godišnji profit jedva 20 milijona pa to nije ni 1%. [huh]

x

Dugo pratim ovu dionicu i vrijeme je stiglo.
Dokapitalizacija,čudi me da netko ovo želi još i prodati?
Bude jako skoro plakanja…..

Evo da potvrdim dokapitalizacija !!!!!!!!!!!!
Netko je već postao na mojnovac.com i to navodi jako,jako dobra dokapitalizacija u lipnju.

Današnji čkanak u poslovnom:

U očekivanju početka trgovanja na Zagrebačkoj burzi

Nakon oštrog prošlotjednog uzleta 13,73 posto, BDI indeks cijena brodarskog prijevoza rasutih tereta od početka ove godine 2,03 posto je u pozitivnom teritoriju uz izraženi trend nastavka rasta. Zbog toga bi se u žarištu interesa investitora mogao naći brodarski sektor od kojeg se još ove i sljedeće godine očekuje izvrstan poslovni rezultat. Novi zakon o kreditnim institucijama (ZOKI) predvidio je minimalnu stopu adekvatnosti kapitala 12 posto te je zbog toga potaknuo špekulacije o valu dokapitalizacija banaka koje trenutno ne zadovoljavaju taj uvjet te o mogućem nastavku konsolidacije na tržištu banaka. Zbog toga bi se neke banke mogle naći u žarištu interesa investitora.[thumbsup][thumbsup]

priprema, pozor, sad!

(298)
Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 28. Statuta PODRAVSKE BANKE d.d.,Uprava Banke saziva

GLAVNU SKUPŠTINU
PODRAVSKE BANKE d.d. koja će se održati 3. lipnja 2008. godine u 11 sati u velikoj dvorani za sastanke u sjedištu Banke, Koprivnica, Opatička 3.
Za Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se
Dnevni red:
1. Otvaranje Glavne skupštine Banke i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih opunomoćenika.
2. Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju u 2007. godini.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke za 2007. godinu.
4. Donošenje odluka o
a) utvrđenju godišnjih financijskih izvješća Banke za poslovnu 2007. godinu
b) upotrebi dobiti Banke za 2007. godinu.
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora poslovanja Banke u 2008. godini.
8. Donošenje odluke o izboru pet članova Nadzornog odbora.
9. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Banke ulozima u novcu i izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom.
10. Donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Podravske banke d.d.
11. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica.
Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka prema predloženom dnevnom redu:
Ad 2. Prihvaća se godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju u 2007. godini.
Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke za 2007. godinu.
Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:
a) Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Banke za 2007. godinu.
b) Prihvaća se odluka o upotrebi dobiti Banke za 2007. godinu.
Ostvarena dobit u 2007. godini u iznosu od 19.417.341,20 kn upotrijebit će se za:
– za isplatu zaposlenicima, dodjelom vlastitih dionica u iznosu od 556.256,19 kuna. Plaćanje predujma poreza na dohodak od kapitala kao i ostalih propisanih davanja izvršit će se iz sredstava Banke,
– za rezerve Banke u iznosu od 18.861.085,01 kuna.
Ad 5. Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu godinu 2007.
Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzor­nog odbora Banke za poslovnu godinu 2007.
Ad 7. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Banke da se za revizora godišnjih financijskih izvještaja Podravske banke d.d. za 2008. godinu imenuje revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80/VI.
Ad 8. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje odluke o izboru pet članova Nadzornog odbora.
U Nadzorni odbor Podravske banke d.d. biraju se:
1. Dario Montinari, rođen 27. 9. 1968., Lecce, Piazza Libertini 10, broj putovnice: B173243 Republika Italija,
2. Sigilfredo Montinari, rođen 27. 5. 1966., Lecce, Via P. Cecere 3, broj putovnice: AA0552696 Republika Italija,
3. Dolly Predovic, rođena 20. 6. 1966., Milano, Via Visconti di Modrone 1, broj putovnice: G336239 Republika Italia,
4. Djuro Predovic, rođen 28. 9. 1929., Trieste, Via Bonafata 9, broj putovnice: AA1934351 Republika Italija,
5. Miljan Todorovic, rođen 22. 5. 1964., Milano, Via Visconti di Modrone 1, broj putovnice: AA2382715 Republika Italija.
Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Banke ulozima u novcu i izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom koja glasi:
Članak 1.
Temeljni kapital Banke iznosi 168.304.800,00 kuna, a podijeljen je na 420.762 komada redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 400,00 kuna.
Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen.
Članak 2.
Temeljni kapital Banke povećava se sa 168.304.800,00 kuna za najviše 100.000.000,00 kuna, a najmanje 90.000.000,00 kuna, tako da nakon

povećanja iznosi najviše 268.304.800,00 kuna, a najmanje 258.304.800,00 kuna.
Članak 3.
Temeljni kapital Banke povećava se ulozima u novcu, i to izdavanjem najviše 250.000 komada novih redovnih dionica šeste emisije koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 100.000.000,00 kuna.
Članak 4.
Nove dionice iz članka 3. ove odluke izdaju se privatnom ponudom.
Članak 5.
Nove redovne dionice šeste emisije daju imateljima ista prava i obveze kao i postojeće redovne dionice koje se vode pri Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. s oznakom PDBA-R-A, u skladu sa zakonom i Statutom Banke.
Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke.
Nove redovne dionice šeste emisije sudjeluju u dobiti Banke za poslovnu 2008. godinu.
Članak 6.
Upis dionica iz ove odluke obavit će se na temelju privatne ponude na upis i kupnju dionica, uz suglasnost Hrvatske agencije za nadzor financijskih institucija (dalje u tekstu: »HANFA«) prema sadržaju skraćenog prospekta izdanja vrijednosnih papira (dalje u tekstu: »Prospekt«), a u skladu s postupkom predviđenim za povećanje temeljnog kapitala i odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Upis dionica obavlja se potpisom Izjave o upisu dionica (upisnice).
Članak 7.
Rok za upis i uplatu dionica iznosi ukupno 30 dana od dana konačnosti Rješenja HANFA-e o odobrenju Prospekta.
Upis i uplata novih dionica provest će se u dva kruga kako slijedi:
Prvi krug: pravo na upis i uplatu dionica u Prvom krugu imaju dioničari Banke upisani u depozitorij Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb na dan donošenja ove Odluke i to razmjerno njihovom udjelu u temeljnom kapitalu Banke na dan donošenja ove Odluke. Prvi krug upisa i uplate novih dionica traje do zaključno 20-og dana od dana konačnosti Rješenja HANFA-e o odobrenju Prospekta.
Drugi krug: u Drugom krugu predmet ponude su dionice koje postojeći dioničari nisu upisali i uplatili u Prvom krugu. Pravo upisa dodatnih dionica u Drugom krugu imaju samo oni dioničari koji su u cijelosti iskoristili pravo prvenstva upisa i uplate dionica u Prvom krugu. Broj dionica koje pojedini dioničar može upisati u Drugom krugu, utvrđuje se razmjerno međusobnim omjerima kojima dioničari, sudionici Drugog kruga, sudjeluju u dotadašnjem temeljnom kapitalu Banke, uvećanom za broj upisanih i uplaćenih dionica u Prvom krugu.
Nakon isteka roka za upis i uplatu dionica u prvom krugu, Banka će samo dioničare koji ostvare pravo na upis dodatnih dionica u Drugom krugu obavjestiti o broju dionica koje imaju pravo upisati, s tim da niti jedan dioničar novim upisom ne prijeđe 10% ukupnog broja dionica.
Drugi krug upisa i uplate dionica traje od 21-og do zaključno 30-og dana od konačnosti Rješenja HANFA-e o odobrenju Prospekta.
U oba navedena kruga upisa i uplate dionica mogu se upisivati samo cijele dionice, a pravo na upis i uplatu dijela jedne dionice dioničari mogu ostvariti samo preko zajedničkog predstavnika koji bi u ime više dioničara izvršio upis i uplatu dionice, sukladno odredbi članka 228. Zakona o trgovačkim društvima.
Eventualni višak uplaćenih sredstava, Banka će vratiti uplatiteljima u roku od 7 dana po okončanju upisa dionica.
Članak 8.
Upis dionica obavlja se Izjavom o upisu dio­nica – Upisnicom u sjedištu Banke na adresi: Podravska banka d.d., Opatička 3, Ko­privnica.
Uplata dionica obavlja se na blagajni Banke ili uplatom u korist računa Banke, broj 2386002-1000010160, s naznakom svrhe uplate: kupnja dionica.
Da bi Upisnica bila važeća mora biti dostavljena na naznačenu adresu Banke za Prvi krug najkasnije 20-og dana od dana konačnosti Rješenja HANFA-e o odobrenju Prospekta, do 12 sati, a za Drugi krug najkasnije 30-og dana od dana konačnosti Rješenja HANFA-e o odobrenju Prospekta, do 12 sati.
Da bi

uplata bila važeća, uplaćeni iznos se mora nalaziti na naznačenom računu Banke za Prvi krug najkasnije 20-og dana od dana konačnosti Rješenja HANFA-e o odobrenju Prospekta, do 15 sati, a za Drugi krug najkasnije 30-og dana od dana konačnosti Rješenja HANFA-e o odobrenju Prospekta, do 15 sati
Upisnice ili uplaćeni iznosi izvan navedenih rokova neće se uzimati u obzir bez obzira na razlog kašnjenja.
Nove dionice uplaćuju se u cijelosti u novcu, u iznosu od 400,00 kuna za jednu dionicu, odnosno po njihovoj nominalnoj vrijednosti.
Članak 9.
Nove dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku kao elektronički zapis u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije d.d.
Članak 10.
Izdanje dionica na temelju ove Odluke smatrat će se uspješnim ako do isteka roka za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno najmanje 225.000 komada dionica odnosno 90% ukupnog iznosa izdanja dionica.
Uspješnost upisa i uplate novih dionica i iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema rezultatima upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica.
U slučaju da se ne ostvari upis i uplata u na­vedenom postotku, izdanje dionica će se smatrati neuspjelim, a uplaćena sredstva vratit će se ulagateljima u roku od 7 dana od dana zaključenja neuspjelog izdanja.
Članak 11.
Povećani temeljni kapital Banke ovisi o broju novih dionica koje se upišu i uplate u roku određenom člankom 7. ove Odluke.
Članak 12.
Uplatitelj postaje dioničar Banke upisom u depozitorij Središnje depozitarne agencije d.d, a upis će se obaviti u skladu s pravilima Središnje depozitarne agencije d.d. nakon što povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.
Članak 13.
Uprava Banke dužna je poduzeti sve potrebne pravne radnje te podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Bjelovaru radi upisa ove Odluke u sudski registar, te po okončanju, upisa i uplate dionica privatnom ponudom, podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Bjelovaru radi upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala.
Članak 14.
Za sve što nije regulirano ovom odlukom primjenjivat će se odredbe Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Banke.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši od dana pribavljanja rješenja o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom od strane HANFA-e.
Ad 10. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skup­štini donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Podravske banke d.d., koja glasi:
Članak 1.
U Statutu Podravske banke d.d. (pročišćeni tekst), donijetom na Glavnoj skupštini Banke 15. lipnja 2007., mijenja se članak 10. i glasi:
Članak 10.
Temeljni kapital Banke iznosi najmanje 258.304.800,00 kuna, a najviše 268.304.800,00 kuna.
Dionice prve emisije su u količini od 107.256 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna.
Dionice druge emisije podijeljene su na 50.000 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna.
Dionice treće emisije podjeljene su na 3.125 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna.
Dionice četvrte emisije podijeljene su na 160.381 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna.
Dionice pete emisije podijeljene su na 100.000 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna.
Dionice šeste emisije podijeljene su na najmanje 225.000 komada, a najviše na 250.000 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna.
Vlasniku dionica pripadaju sva prava i obveze u skladu sa Statutom i Zakonom.«
Članak 2.
U članku 11. Statuta Podravske banke d.d. riječi »Odluke o odobrenom temeljnom kapitalu« brišu se.
Članak 3
itd……

Možete li mi malo pojasnit molim. Ja imam nešto PDBA dionica, ali isto tako mi trebaju skoro novci. Po ovome što sam pročitao ja mogu prodati dionce već sutra, a da budem u igri za dokapitalizaciju?

Antimon, 28.04.2008. u 11:22

Prvi krug: pravo na upis i uplatu dionica u Prvom krugu imaju dioničari Banke upisani u depozitorij Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb na dan donošenja ove Odluke i to razmjerno njihovom udjelu u temeljnom kapitalu Banke na dan donošenja ove Odluke.

New Report

Close