PDBA (Podravska banka d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska PDBA (Podravska banka d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Da otvorim ovu temu.Vidim da je nemate (barem koliko sam ja tražio)
Složite tražilicu za teme, nema druge.Unutar foruma.
————————–
Povodom napisa u Jutarnjem listu da Generali ulazi u Podravsku banku što će biti svakako veliki plus za ovu banku, a možda i ključan trenutak u njenom daljnjem razvoju, zanima me vaše mišljenje.
A i inače kako vi vidite perspektivu ove banke u Hrvatskoj i kod daljnjeg širenja u regiji.
Poslovanje im je svake godine sve bolje i kad sam promatrao nazovimo ih srednje banke u Hr a to su:
Jadranska banka, Istarska kreditna banka te Podravska banka uvijek mi je ova zadnja nekako bila najperspektivnija i kratkoročno i dugoročno.
Po kapitalu, tendencijama, rasprostranjenosti poslovnica…
I za znak veča od ovih dviju.Još prije nego su krenuli u preuzimanje Požeške banke.

U idučih godinu – dvije očekujem pravi zamah i mnogostruko širenje ove banke u regiji.
Talijanski vlasnici PDBA su inače lani kupili i 50-ak posto dionica u crnogorskoj Hipotekarnoj banci koju će najvjerovatnije (gotovo sigurno) staviti pod Podravsku banku.
Zatim su isto tako u tom razdoblju kupili i cca 13 % u crnogorskoj Atlas mont banci (koja se već širi i u Rusiju)

U očekivanju navedenog i dolaska svježeg kapitala mislim da će kroz nekoliko godina ova banka zauzeti vrlo perspektivno mjesto u regiji.

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovač­kim društvima i članka 28. Statuta PODRAVSKE BANKE d.d. (pročišćeni tekst od 16. svibnja 2005.), Uprava Banke saziva

GLAVNU SKUPŠTINU
PODRAVSKE BANKE d.d., koja će se održa­ti 22. svibnja 2006. u 11 sati u velikoj dvorani za sastanke u sjedištu Banke, Koprivnica, Opatička 3.
Za Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se
Dnevni red:
1. Otvaranje Glavne skupštine Banke i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara, te njihovih opunomoćenika
2. Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju u 2005. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke za 2005. godinu
4. Donošenje odluka o:
a) utvrđenju godišnjih financijskih izvješća Banke za poslovnu 2005. godinu
b) upotrebi dobiti Banke za 2005. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora poslovanja Banke u 2006. godini
8. Donošenje odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju
9. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala društva Podravske banke d.d. uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, zbog provedbe pripajanja Požeške banke d.d.
1 0. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Podravske banke d.d.
Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka prema predloženom dnevnom redu:
Ad 2. Prihvaća se godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju u 2005. godini.
Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke za 2005. godinu.
Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:
a) Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Banke za 2005. godinu.
b) Prihvaća se odluka o upotrebi dobiti Banke za 2005. godinu.
Ostvarena dobit u 2005. godini od 15.119.310,55 kn upotrijebit će se za:
– isplatu dividende vlasnicima povlaštenih dionica. Iznos dividende utvrđuje se u bruto iznosu od 28,00 kn po dionici,
– isplatu zaposlenima, dodjelom vlastitih dionica u iznosu 1.580.000,00 kn
– rezerve Banke u iznosu 13.259.310,55 kn.
Ad 5. Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2005. godinu.
Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzor­nog odbora Banke za poslovnu 2005. godinu.
Ad 7. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skup­štini donošenje odluke o imenovanju re­vizora poslovanja Banke u 2006. godini.
Ad 8. Uprava i Nadzorni predlažu donošenje sljedeće odluke o odobrenju Ugovora o pripaja­nju koja glasi:
Odobrava se Ugovor o pripajanju sklopljen 8. travnja 2006. godine između Podravske banke d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Opatič­ka 3, kao društva preuzimatelja i Požeške banke d.d. sa sjedištem u Požegi, Republike Hrvatske 1b, kao pripojenog društva, koji u cijelosti glasi:
PODRAVSKA BANKA d.d., sa sjedištem u Koprivnici, Opatička 3 koju zastupa mr. Julio Kuruc, predsjednik Uprave Banke i Marijan Marušić, član Uprave Banke (u daljnjem tekstu: Društvo preuzimatelj)
i
POŽEŠKA BANKA d.d., sa sjedištem u Požegi, Republike Hrvatske 1 b, koju zastupa Davorka Jakir, predsjednik Uprave (u daljnjem tekstu: Pripojeno društvo)
sklopili su 8. travnja 2006.
UGOVOR O PRIPAJANJU
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ugovorne strane sporazumno utvrđuju:
– da je Društvo preuzimatelj dioničko društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem MBS: 010000486,
– da temeljni kapital Društva preuzimatelja iznosi 62.902.400,00 kn, a podijeljen je na 157.256 dionica, i to 147.256 redovnih dio­nica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn upisane kod Središnje depozitarne agencije po oznakom PDBA-R-A te 10.000 povlaštenih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn, upisane kod Središnje depozitarne agencije pod oznakom PDBA-P-A.
Članak 2.
Ugovorne strane nadalje sporazumno utvrđuju:

– da je Pripojeno društvo dioničko društvo upi­sano u sudski registar Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu pod brojem MBS:050000600
– da temeljni kapital Pripojenog društva iznosi 64.000.000,00 kn, a podijeljen je na 320.000 redovnih dionica na ime, svaka nomi­nalne vrijednosti 200,00 kn, upisane kod Središnje depozitarne agencije pod oznakom POBA-R-A.
Članak 3.
Utvrđuje se da je Društvo preuzimatelj imatelj 272.771 dionica Pripojenog društva, što predstavlja 85,24% temeljnog kapitala Pripojenog društva.
Utvrđuje se da Pripojeno društvo drži 3.500 dio­nica Pripojenog društva (vlastite dionice).
Članak 4.
Ovim ugovorom ugovorne strane uređuju svoja međusobna prava i obveze kao i prava i obveze prema dioničarima Pripojenog društva, a koja prava i obveze proizlaze iz prijenosa cijele imovine Pripojenog društva i svih prava i obveza njegovih dioničara na Društvo preuzimatelja, u zamjenu za dionice Društva preuzimatelja.
Ugovorne strane su suglasne da se Pripojeno društvo pripoji Društvu preuzimatelju, prijenosom cijele svoje imovine na Društvo preuzimatelja bez provođenja postupka likvidacije, a Društvo preuzimatelj preuzima sva prava i obveze Pripojenog društva u zamjenu za svoje dionice, kako je navedeno ovim ugovorom.
Društvo preuzimatelj postaje vlasnikom pokretnina, dionica i nekretnina, kao i sve materijalne i nematerijalne imovine Pripojenog društva danom upisa pripajanja u sudski registar.
Upisom pripajanja u sudski registar u kojem je upisano Društvo preuzimatelj, Društvo preuzimatelj stječe pravo da na svoje ime u zemljišnim knjigama, drugim javnim knjigama i očevidnicima izvrši upis prijenosa prava vlasništva nekretnina, pokretnina i prava čiji prijenos se upisuje u javne knjige i/ili očevidnike.
Ugovorne strane su sporazumne da Pripojeno društvo, kao i Društvo preuzimatelj od dana potpisa ovog Ugovora do upisa pripajanja u sudski registar neće na bilo koji način znatnije umanjiti niti opteretiti svoju imovinu.
Ugovorne strane su suglasne da sjedište Društva preuzimatelja ostane u Koprivnici na adresi: Opatička 3, te da tvrtka Društva preuzimatelja ostane: Podravska banka d.d.
PRIJENOS IMOVINE I OBVEZA
Članak 5.
Imovina i obveze Pripojenog društva prenijet će se u financijska izvješća (bilancu) Društva preuzimatelja po knjigovodstvenoj vrijednosti iz financijskih izvješća (bilance) Pripojenog društva sastavljenih 30. lipnja 2006. kao datuma, koji prethodi datumu nastanka statusne promjene, koji je određen na 1. srp­nja 2006. godine i koji predstavlja datum unutarnjeg pripajanja.
Utvrđuje se da će se za Pripojeno društvo iz­raditi prijava poreza na dobit za razdoblje od 1. 1. 2006. do datuma koji prethodi datumu nastanka statusne promjene – datuma unutar­njeg pripajanja iz prethodnog stavka, te da će Društvo preuzimatelj platiti porez na dobit po toj prijavi (ako takve obveze bude) najkasnije u roku 4 mjeseca od datuma koji prethodi datumu statusne promjene.
OMJER ZAMJENE DIONICA I VISINA DOPLATE U NOVCU
Članak 6.
Ugovorne strane su na temelju svojih revidiranih financijskih izvješća za 2005. godinu kao završnih financijskih izvješća, izradile procjenu vrijednosti dionice Društva preuzimatelja i dionice Pripojenog društva.
Ugovorne strane su procijenile i fer vrijednost neto aktive Društva preuzimatelja i Pripojenog društva. Na temelju takve procjene vrijednosti, ugovorne strane utvrđuju vrijednost jedne dionice Društva preuzimatelja u visini od 2.944,00 kn, a vrijednost jedne dionice Pripojenog društva u visini 209,00 kn.
Slijedom navedenog, ugovorne strane utvrđuju omjer zamjene dionica u omjeru 14 prema 1. Za slučaj da pojedini dioničar Pripojenog društva, s obzirom na ovdje utvrđeni omjer zamjene dionica, neće u momentu zamjene dionica raspolagati s brojem dionica Pripojenog društva koji je broj djeljiv sa 14,

Društvo preuzimatelj će tom dioničaru za svaku dionicu Pripojenog društva koja će prelaziti broj djeljiv sa 14 isplaćivati doplatu u novcu u visini 209,00 kn za 1 dionicu Pripojenog društva.
PRIJENOS – ZAMJENA DIONICA
Članak 7.
Kao naknadu za prenijetu vrijednost Pripojenog društva, Društvo preuzimatelj se obvezuje dioničarima Pripojenog društva prenijeti u vlasništvo svoje redovne dionice sukladno odredbama iz ovog ugovora, u odnosu 14 prema 1, tako da će dioničari Pripojenog društva za svakih 14 redovnih dionica Pripojenog društva steći 1 redovnu dionicu Društva preuzimatelja.
Dioničari Pripojenog društva koji imaju manje od 14 dionica, odnosno oni čiji broj dionica nije djeljiv sa 14 imaju pravo na isplatu u novcu u onom iznosu u kojem će to biti potrebno radi izravnavanja razlike u vrijednosti dionica, polazeći od vrijednosti dionice Pripojenog društva kako je ona procijenjena i utvrđena u članku 6. ovog ugovora.
Radi zamjene dionica u postupku pripajanja, Društvo preuzimatelj će povećati svoj temeljni kapital sa 62.902.400,00 kn za 1.250.000,00 kn na 64.152.400,00 kn.
Temeljni kapital povećat će se izdavanjem no­vih 3.125 redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa od 400,00 kn i ukupnog nominalnog iznosa od 1.250.000,00 kn.
Novoizdane dionice koje ne budu prenese­ne dioničarima pripojenog društva zbog pla­ćanja doplata u novcu, steći će društvo pre­uzimatelj.
PRAVA IZ DIONICA
Članak 8.
S danom stjecanja redovnih dionica Društva preuzimatelja u skladu sa člankom 9. ovog ugovora, dioničari Pripojenog društva stječu sva imovinska i upravljačka članska prava koja im pripadaju po Statutu Društva preuzimatelja i po zakonu, tako da svaka tako stečena redov­na dionica Društva preuzimatelja daje pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva preuzimatelja, gdje svakih 400,00 kn nominalnog iznosa dionice s pravom glasa daje pravo na 1 glas u Glavnoj skupštini Društva preuzimatelja, dok se udjel dioničara u dobiti (dividenda) kojega nosi svaka stečena redovna dionica Društva preuzimatelja određuje odnosom nominalnih iznosa dionica prema temeljenom kapitalu Društva preuzimatelja, u postotku prema nominali ili u apsolutnom iznosu.
POVJERENIK ZA PREUZIMANJE DIONICA I DOPLATA U NOVCU
Članak 9.
Povjerenik za preuzimanje dionica i doplata u novcu bit će Središnja depozitarna agencija, Ksaver 200, 10000 Zagreb (dalje kratko: Povjerenik).
Pripojeno društvo će s Povjerenikom sklopiti ugovor o preuzimanju dionica i doplata u novcu u skladu s odredbama ovog ugovora.
Povjerenik preuzima dionice Društva preuzi­ma­telja, odnosno doplate u novcu, u ime i za račun svih dioničara Pripojenog društva, te se dioničari Pripojenog društva u vezi s opi­sanim prijenosom nakon izvršenog upisa pripajanja u sudski registar obraćaju isključivo Povjereniku.
Povjerenik će na temelju ugovora o preuzimanju dionica i doplata u novcu te u skladu s pravilima svog poslovanja, nakon upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano Društvo preuzimatelj, a prema relevantnom stanju računa dioničara Pripojenog društva, otvorenih kod Povjerenika, dioničarima Pripojenog društva prenijeti preuzete dionice Društva preuzimatelja i obaviti doplate u novcu.
UČINCI PRIPAJANJA
Članak 10.
Imovina i obveze Pripojenog društva prelaze na Društvo preuzimatelja danom upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano Društvo preuzimatelj.
Ugovorne strane su suglasne da se od dana donošenja odluke Glavne skupštine Pripojenog društva o odobrenju ugovora o pripajanju, sve radnje Pripojenog društva smatraju kao da su poduzete za račun Društva preuzimatelja.
Članak 11.
Danom upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano Društvo preuzimatelj prestaje postojati Pripojeno društvo.

Članak 12.
Utvrđuje se da pripajanjem prestaju svi ugovori i poslovni odnosi koji su sklopljeni između Društva preuzimatelja i Pripojenog društva.
PRIJENOS POSLOVNIH FUNKCIJA
Članak 13.
Prijenos poslovnih funkcija s Pripojenog društva na Društvo preuzimatelja vršit će se na način da će se funkcije implementirati u skladu s organizacijom koja se primjenjuje na rad Društva preuzimatelja.
PRIJENOS RADNOPRAVNIH ODNOSA
Članak 14.
Na Društvo preuzimatelja prenijet će se svi ugovori o radu koje je sklopilo Pripojeno dru­štvo, s tim da će se radnici rasporediti na radna mjesta sukladno aktima Društva pre­uzimatelja i Zakona o radu.
Članak 15.
Članovima Uprave Pripojenog društva pripajanjem prestaje važiti članstvo u Upravi Pripojenog društva.
Ugovorne strane su suglasne da na temelju ovog ugovora članovi Uprave i Nadzornog odbora Pripojenog društva ne stječu nikakve posebne pogodnosti.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Ovaj ugovor postat će valjan nakon što ga svojom odlukom odobre skupštine Društva preuzimatelja i Pripojenog društva.
Ugovorne strane se obvezuju održati svoje glav­ne skupštine u svrhu odobrenja ovog ugovora najkasnije do 1. 6. 2006. godine.
Članak 17.
Vjerovnicima Pripojenog društva koji se jave Društvu preuzimatelju u roku 6 mjeseci od objave upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano Pripojeno društvo, Društvo preuzimatelj se obvezuje dati primjereno osiguranje njihovih tražbina.
U objavi upisa o pripajanju, vjerovnici će biti upozoreni na ovo svoje pravo.
Članak 18.
Sve eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati pred nadležnim sudom u Bjelovaru.
Članak 19.
Nakon potpisa ovog ugovora, a prije sazivanja Glavne skupštine Pripojenog društva koja će odlučivati o odobrenju ovoga ugovora, u sudski registar nadležnih trgovačkih sudova podnijet će se prijava ovoga ugovora. Prijavu će podnijeti svaka ugovorna strana u svoje ime. Nakon donošenja odluke Glavne skupštine Pripojenog društva o odobrenju ovog ugovora, svaka će ugovorna strana podnijeti prijavu za upis pripajanja u sudski registar.
Članak 20.
Ovaj ugovor sačinjen je u 10 istovjetnih i jed­nakovaljanih primjeraka, te će se podnijeti na solemnizaciju javnom bilježniku, a troškove solemnizacije snose ugovorne strane na jednake dijelove.
Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu do­nošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala društva Podravske banke d.d. uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, radi provedbe pripajanja Požeške banke d.d., koja glasi
ODLUKAo povećanju temeljnog kapitala Društva Podravske banke d.d. uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, radi provedbe pripajanja Požeške banke d.d.
Članak 1.
Temeljni kapital Društva Podravske banke d.d. povećava se izdavanjem novih dionica radi provedbe pripajanja Požeške banke dioničkog društva, sa sjedištem u Požegi, Republike Hrvatske 1b, kao pripojenog društva, društvu preuzimatelju Podravska banka dioničko društvo, sa sjedištem u Koprivnici, Opatička 3 (u daljnjem tekstu: Društvo), u zamjenu za prijenos imovine pripojenog društva.
Temeljni kapital Društva povećava se sa 62.902.400,00 kn za 1.250.000,00 kn na 64.152.400,00 kn.
Temeljni kapital Društva povećava se izdava­njem 3.125 novih redovnih dionica koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 400,00 kn svaka i ukupnog nominalnog iznosa 1.250.000,00 kn.
Članak 2.
Nove dionice nosit će ista prava i rang kao i sve ostale dionice Društva.
Nove dionice steći će dioničari pripojenog dru­štva, kao naknadu za prenesenu imovinu Pripojenog društva, i to u omjeru 1:14 koji za 14 dionica Pripojenog društva nominalne vrijednosti 200,00 kn, stječu jednu dionicu Društva preuzimatelja nominalne vrijednosti 400,00 kn.

Članak 3.
Dioničarima Pripojenog društva kojima po upisu povećanja temeljnog kapitala Društva preuzimatelja u sudski registar bude nedostajao odgovarajući broj dionica dostatan za stjecanje razmjernog, cijelog broja dionica Društva preuzimatelja sukladno odredbama iz članka 6. st. 2. Ugovora o pripajanju, Društvo preuzimatelj će izvršiti doplatu u novcu u iznosu za koji utvrđena vrijednost njihovih dionica nije pokrivena vrijednošću dionica koje dobiju u postupku zamjene, tj. u iznosu od 209,00 kn za svaku dionicu Pripojenog društva koja se uslijed utvrđenog omjera zamjene dionica nije mogla zamijeniti za dionice Društva preuzimatelja.
Članak 4.
Nove dionice koje ne budu prenesene dioničarima Pripojenog društva zbog plaćanja doplate u novcu, steći će Društvo preuzimatelj.
Članak 5.
Glavna Skupština Društva ovime utvrđuje da ostali dioničari Društva nemaju pravo prvenstvenog upisa novih dionica, koje se ovom odlukom isključuje u cijelosti.
Članak 6.
Novoizdane redovne dionice na ime Društva preuzimatelja davat će dioničarima ista prava kao i dosadašnje redovne dionice na ime Društva preuzimatelja, kao i pravo na isplatu dividende za 2006. i naredne godine u skladu s relevantnim odlukama nadležnih organa Društva preuzimatelja.
Članak 7.
Sve radnje zamjene dionica i doplata izvršit će se prema pravilima poslovanja povjerenika za primanje dionica, Središnje depozitarne agencije d.d. i sukladno odredbama Ugovora o povjereništvu sklopljenom između Pripojenog društva i Središnje depozitarne agencije d.d. Danom zamjene dionica na temelju navedene odluke Uprave, smatrat će se dan kada Središnja depozitarna agencija d.d., nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, uplate iznosa za doplate u novcu i upisa pripajanja u sudski registar u kojem je upisano Društvo preuzimatelj, provede korporativnu akciju pripajanja dioničkih društava u skladu sa svojim pravilima poslovanja
Članak 8.
Zadužuju se Uprava Društva i Nadzorni odbor Društva za poduzimanje svih potrebnih pravnih radnji, te podnošenje prijave Trgovačkom sudu u Bjelovaru radi upisa ove odluke i povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 10. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skup­štini donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Podravske banke d.d., koja glasi:
ODLUKAo izmjenama i dopunama Statuta Podravske banke d.d.
Članak 1.
U Statutu Podravske banke d.d. donijetom na Glavnoj skupštini Banke 16. svibnja 2005. godine mijenja se članak 10. i glasi:
»Članak 10.
Temeljni kapital Banke iznosi 64.152.400,00 kuna.
Dionice prve emisije u količini od 107.256 komada glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna.
Dionice druge emisije podijeljene su na 40.000 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna i 10.000 komada povlaštenih dionica, koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna.
Dionice treće emisije podijeljene su na 3.125 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna.
Vlasniku dionica pripadaju sva prava i obveze u skladu sa Statutom i Zakonom.«
Članak 2.
Mijenja se članak 38. Statuta i glasi:
»Svaka redovna dionica Banke daje dioničaru pravo na jedan glas.
Zalaganjem dionica, dioničari ne gube pravo glasa.
Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini Banke ostvariti i preko opunomoćenika.
Punomoć se mora dati u pisanom obliku.
Punomoć se treba predati Banci i ona je zadržava na čuvanju.

lijepo si ti to otvorio, no mogao si malo skratit na bitne činjenice…

[i]1 i 1 nisu 2 već 11 ;)[/i] [i]Klasa Hrvatski realist, realni pesimist[/i]

Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Glavnoj skupštini Banke imaju dioničari i opunomoćenici dioničara pod uvjetom da su dioničari upisani u knjigu dionica i da dio­ničari i opunomoćenici dioničara prijave Upravi Banke svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Banke najkasnije sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine Banke.
Članovi Nadzornog odbora i Uprave Banke ne mogu biti opunomoćenici konstitutivnih dioničara.«
Članak 3.
Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta Podravske banke d.d. prestaje biti valjan Statut Podravske banke d.d. (pročišćeni tekst) utvrđen na Glavnoj skupštini Banke 16. svibnja 2005. godine.
Članak 4.
Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Podravske banke d.d.
Poziv dioničarima
Pozivaju se svi dioničari Podravske banke d.d. vlasnici redovnih dionica na ime, na sudjelovanje u radu Glavne skupštine Banke.
Pozivaju se svi dioničari Podravske banke d.d. vlasnici povlaštenih dionica na ime, na sudjelovanje u radu Glavne skupštine Banke i glasovanje pod točkama 8. i 9. dnevnog reda.
Dioničarem Banke smatra se svaka pravna ili fizička osoba čije su redovne odnosno po­vlaštene dionice na ime evidentirane u depozitoriju Središnje depozitne agencije na dan 15. svibnja 2006.
Pravo na sudjelovanje u radu Glavne skupštine ostvaruje svaki dioničar koji svoje sudjelovanje pisanim putem prijavi najkasnije 7 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 15. svibnja 2006. godine.
Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijav­ljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine Banke ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine Banke.
Dioničar mora u prijavi uz svoje podatke navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Banke.
Dioničari, fizičke osobe, sjednici mogu biti na­zočni osobno ili putem ovjerenih punomo­ći.
Dioničare, pravne osobe, predstavljaju zakonski zastupnici ili osobe koje oni opunomoće ovjerenom punomoći.
Uz prijavu sudjelovanja dioničari dostavljaju punomoć i kopije izvoda iz registra trgovačkog suda iz kojeg je vidljivo ime osobe ovlaštene za zastupanje.
Tiskanicu prijave i sve informacije dioničari mogu dobiti u Podravskoj banci d.d. – Direk­cija administracije i kadrova, tel.: (048) 655-120.
Materijale za Glavnu skupštinu Banke koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid u prostorijama Podravske banke d.d., Opatička 3, Koprivnica, III. kat, soba 2, radnim danom od 9 do 15 sati.
Ako na Glavnoj skupštini Banke ne bude propisanog kvoruma za održavanje sjednice, nova sjednica će se održati na istom mjestu i u isto vrijeme 23. svibnja 2006.

PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica

Namjerno sam stavio sve podatke i još me muči ovaj forum jer nemožeš sve staviti u komadu…

Sažetak:
1.Pripaja se Požeška banka Podravskoj banci
2.Za 14 dionica POBE dobit će se 1 dionica PDBA (ili ostatak u novcu, ovisno o količini dionica)
3.Fer vrijednost dionice po procjeni, na temelju revidiranih f. izvješća je:
-dionica PDBA = 2944 kn
-dionica POBA = 209 kn
4.Radi toga se izdaje 3125 redovnih dionica Podravske banke (1.250.000 kn) -dokapitalizacija po nominali od 400 kn
5.Pripojeno društvo po usvojenju odluka prestaje s postojanjem i posluje dalje kao PDBA.

Postoje još neke odluke nevezane uz preuzimanje POBA-e, molim potražite pri vrhu Obavjesti.
——————
Ukratko toliko.

Izrasta vodeća srednje velika hrvatska nacionalna banka
http://www.glas-slavonije.hr/rubrika.asp?rub=7

Manje – više već poznata stvar….

donosi Glas Slavonije


milsim da je ta banka jako perspektivna , pa me zanima vaše mišljenje, neka se u raspravu uključe svi koji nešto znaju o toj banci, ako netko zna kakva je vlasnička struktura te banka hvala

Igor Prstec, web urednik

New Report

Close