PDBA (Podravska banka d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska PDBA (Podravska banka d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

http://www.republika.cg.yu/naslovna.phtml?akcija=vijest&id=48683
Lombardni krediti pravi potez

Hipotekarna banka već napreduje.Već ove godine će se najvjerovatnije zvati Podravska banka.
Direktor Hipotekarne banke i njegova zamjenica su pravi, već iskušani igrači na bankarskoj sceni.

Da se nebi zaboravilo.Ponuda se samo povečava.Pravi potez za Generali, a još bolji za Podravsku banku:

A baš sam se pitala dali ste već raspravljali na ovu temu, kad ono vrijedne pčelice već tri lista podataka…
Dakle,
Podravska “preuzima” Požešku i sanira njen negativni poslovni rezultat (to je naime jedina banka koja je u uvoj državi plodnoj za ubiranje svih vrsta kamata ostvarila negativan poslovni rezultat = 4000 kom x 400 Kn ako sam dobro pročitala). Sada kada znamo da ju Podravska ne smije pripojiti nekoliko godina tj. mora ju držati na lageru unutar grupe nekoliko godina, zanima me vaše mišljenje kada bi se moglo početi raspetljavati klupko oko cijene dionice i jedne i druge. Kada? Mislim da je to jedino još bitno pitanje na ovu temu.

..."Postoji samo matematička i dijalektička logika, sve ostalo je....... ženska. :))"...

Sa 01.07.2006. izvršeno spajanje, izvšena dokapitalizacija od 2944kn što predstavlja i BVPS.
Sada je na tržištu da vrlo brzo revalorizira vrijednost od 2-3BV .[smiley2][smiley2]
Nije navlačenje, tko nije kupio još ima priliku( pogledati prvih deset dioničara i kod P-A i kod R-A)

ova cijena koju ti navodiš iznosi fer vrijednost, a ne BVPS.
Vjeruj mi da bi već davno bila na 2,5-3 x BV

Poštovani korisniče shogun!
Molim vas da mi odgovorite, a prije toga se raspitajte kod nadležnih u Podravskoj banci, po kojoj cijeni je izvršena dokapitalizacija.(nadam se da će odgovor biti po fer vrijednosti) [smiley2]

OMJER ZAMJENE DIONICA I VISINA DOPLATE U NOVCU
Članak 6.
Ugovorne strane su na temelju svojih revidiranih financijskih izvješća za 2005. godinu kao završnih financijskih izvješća, izradile procjenu vrijednosti dionice Društva preuzimatelja i dionice Pripojenog društva.
Ugovorne strane su procijenile i fer vrijednost neto aktive Društva preuzimatelja i Pripojenog društva. Na temelju takve procjene vrijednosti, ugovorne strane utvrđuju vrijednost jedne dionice Društva preuzimatelja u visini od 2.944,00 kn, a vrijednost jedne dionice Pripojenog društva u visini 209,00 kn.Slijedom navedenog, ugovorne strane utvrđuju omjer zamjene dionica u omjeru 14 prema 1. Za slučaj da pojedini dioničar Pripojenog društva, s obzirom na ovdje utvrđeni omjer zamjene dionica, neće u momentu zamjene dionica raspolagati s brojem dionica Pripojenog društva koji je broj djeljiv sa 14, Društvo preuzimatelj će tom dioničaru za svaku dionicu Pripojenog društva koja će prelaziti broj djeljiv sa 14 isplaćivati doplatu u novcu u visini 209,00 kn za 1 dionicu Pripojenog društva.

Može netko objasniti:

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 28. Statuta PODRAVSKE BANKE d.d. (pročišćeni tekst od 22. svibnja 2006.), Uprava Banke saziva

IZVAREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
PODRAVSKE BANKE d.d., koja će se održati 28. kolovoza 2006. u 11 sati u velikoj dvorani za sastanke u sjedištu Banke, Koprivnica, Opatička 3
Za Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se
Dnevni red:
1. Otvaranje Glavne skupštine Banke i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara, te njihovih opunomoćenika
2. Donošenje odluke o pretvaranju povlaštenih kumulativnih dionica u redovne dionice
3. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Podravske banke d.d.
4. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi Banke u temeljni kapital izdavanjem redovnih dionica
5. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Podravske banke d.d.
6. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Banke ulozima u novcu i izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom
7. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Podravske banke d.d.
8. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica.
Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluka prema predloženom dnev­nom redu
Ad 2. Uprava i Nadzorni odbor predlažu do­no­šenje Odluke o pretvaranju povlaštenih kumulativnih dionica u redovne dionice koja glasi:
ODLUKAo pretvaranju povlaštenih kumulativnih dionica u redovne dionice
Članak 1.
10.000 komada povlaštenih kumulativnih dionica druge emisije koje glase na ime i svaka nominalne vrijednosti 400,00 kuna, oznake PDBA-P-A, pretvaraju se u 10.000 komada redovnih dionica druge emisije koje glase na ime svaka nominalne vrijednosti 400,00 kuna, oznake PDBA-R-A.
Nove redovne dionice druge emisije nastale pretvaranjem povlaštenih kumulativnih dionica u redovne, temeljem ove Odluke, sudjeluju u raspodjeli dobiti Banke za poslovnu 2006. godinu kao redovne dionice.
Članak 2.
Zadužuju se Uprava Banke i Nadzorni odbor za poduzimanje svih potrebnih pravnih rad­nji, te podnošenje prijave Trgovačkom sudu u Bjelovaru radi upisa ove odluke u sudski registar
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 3. Nadzorni odbor predlaže donošenje Odluke o izmjenama Statuta Podravske banke d.d. koja glasi:
ODLUKAo izmjenama Statuta Podravske banke d.d.
Članak 1.
U Statutu Podravske banke d.d. donijetom na Glavnoj skupštini Banke 22. svibnja 2006. godine mijenja se članak 10. i glasi:
»Članak 10.
Temeljni kapital Banke iznosi 64.152.400,00 kuna.
Dionice prve emisije u količini od 107.256 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna.
Dionice druge emisije podijeljene su na 50.000 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna.
Dionice treće emisije podijeljene su na 3.125 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna.
Vlasniku dionica pripadaju sva prava i obveze u skladu sa Statutom i Zakonom.«
Članak 2.
Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta Podravske banke d.d. prestaje važiti Statut Podravske banke d.d. (pročišćeni tekst) utvrđen na Glavnoj skupštini Banke 22. svib­nja 2006. godine.
Članak 3.
Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Podravske banke d.d.
Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi Banke u temeljni kapital izdavanjem redovnih dionica koja glasi:
ODLUKAo povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi Banke u temeljni kapital izdavanjem redovnih dionica
Članak 1.
Utvrđuje se da usvojena financijska izvješća Banke za poslovnu 2005. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o gotovinskom toku i izvješće o promjenama u kapitalu), koja su sastavljena 20. ožujka 2006. godine i potvrđena od revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, koji je dao pozitivno mišljenje tj. potvrdio da su temeljna financijska izvješća sastavljena sukladno Međunarodnim standardima financijskog izv

ješća , pokazuju da Banka posluje s dobiti, te da nije iskazan gubitak.
Članak 2.
U bilanci Banke na dan 31. prosinca 2005. godine iskazane su zakonske rezerve u iznosu 82.224.228,43 kune. Dio zakonskih rezervi u iznosu 64.152.400,00 kluna pretvara se u temeljni kapital Banke.
Članak 3.
Temeljni kapital Banke povećava se iz sredstava zakonskih rezervi sa 64.152.400,00 kuna za 64.152.400,00 kuna, na 128.304.800,00 kuna.
Članak 4.
Temeljni kapital Banke povećava se iz rezervi društva i to izdavanjem 160.381 komada novih redovnih dionica četvrte emisije koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kn po dionici na način da se svakom dioničaru Banke upisanom u depozitoriju Središnje depozitarne agencije d.d. na dan zatvaranja knjige dionica za ostvarivanje prava na sjednici Izvanredne glavne skupštine, na kojoj se odlučuje o ovoj Odluci, dodjele nove dionice razmjerno njihovom sudjelovanju u dotadašnjem temeljnom kapitalu Banke
Članak 5.
Nove redovne dionice četvrte emisije daju imateljima ista prava i obveze kao i postojeće redovne dionice koje se vode pri Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. s oznakom PDBA-R-A, u skladu sa zakonom i Statutom Banke.
Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke. Nove redovne dionice četvrte emisije sudjeluju u dobiti Banke za poslovnu godinu 2006.
Članak 6.
Ova odluka temelji se na pregledanim i usvojenim financijskim izvješćima za 2005. godinu, potvrđenim od strane revizora.
Ad 5. Nadzorni odbor predlaže donošenje Odluke o Izmjenama Statuta Podravske banke d.d. koja glasi:
ODLUKAo izmjenama Statuta Podravske banke d.d.
Članak 1.
U Statutu Podravske banke d.d. donijetom na Glavnoj skupštini Banke 22. svibnja 2006. godine i izmjeni Statuta donijetoj pod točkom 3. dnevnog reda Izvanredne glavne skupštine Banke od 28. kolovoza 2006. godine, mijenja se članak 10. i glasi:
»Članak 10.
Temeljni kapital Banke iznosi 128.304.800,00 kuna.
Dionice prve emisije u količini od 107.256 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna.
Dionice druge emisije podijeljene su na 50.000 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna.
Dionice treće emisije podijeljene su na 3.125 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna.
Dionice četvrte emisije podjeljene su na 160.381komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna
Vlasniku dionica pripadaju sva prava i obveze u skladu sa Statutom i Zakonom.«
Članak 2.
Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta Podravske banke d.d. prestaje važiti Statut Podravske banke d.d. (pročišćeni tekst) utvrđen na Glavnoj skupštini Banke 22. svib­nja 2006. godine i izmjena Statuta usvojena pod toč. 3. dnevnog reda Izvanredne glavne skupštine od 28. kolovoza 2006. godine.
Članak 3.
Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Podravske banke d.d.
Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Banke ulozima u novcu i izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom koja glasi:
ODLUKA
o povećanju temeljnog kapitala Banke ulozima u novcu i izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom
Članak 1.
Temeljni kapital Banke iznosi 128.304.800,00 kuna, a podijeljen je na 320.762 komada redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 400,00 kuna.
Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen.
Članak 2.
Temeljni kapital Banke povećava se sa128.304.800,00 kuna za najviše 40.000.000,00 kuna, a najmanje 36.000.000,00 kuna, tako da nakon povećanja iznosi najviše 168.304.800,00 kuna, a najmanje 164.304.800,00 kuna.
Članak 3.
Temeljni kapital Banke povećava se ulozima u novcu, i to izdavanjem najviše 100.000 komada novih redovnih dionica pete emisije koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 40.000.000,00 kuna.
Članak 4.
Nove dionice iz članka 3. ove odluke izdaju se privatno

evo još … Članak 5.
Nove redovne dionice pete emisije daju imateljima ista prava i obveze kao i postojeće redovne dionice koje se vode pri Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. s oznakom PDBA-R-A, u skladu sa zakonom i Statutom Banke.
Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke.
Nove redovne dionice pete emisije sudjeluju u dobiti Banke za poslovnu 2006. godinu.
Članak 6.
Upis dionica iz ove odluke obavit će se na te­melju privatne ponude na upis i kupnju dionica, uz suglasnost Hrvatske agencije za nadzor financijskih institucija (HANFA) prema sadržaju skraćenog prospekta, a u skladu s postupkom predviđenim za povećanje temeljnog kapitala i odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Upis dionica obavlja se potpisom Izjave o upisu dionica (upisnice).
Članak 7.
Rok za upis i uplatu dionica iznosi ukupno 30 dana od dana konačnosti Rješenja HANFA-e o odobrenju Prospekta.
Upis novih dionica provest će se u dva kruga kako slijedi:
a) PRVI KRUG: postojećim dioničarima Banke, upisanim u depozitorij Središnje depozitarne agencije d.d., na dan donošenja ove odluke, daje se pravo prvenstva pri upisu novih redovnih dionica koje se izdaju na temelju ove odluke razmjerno njihovom udjelu u dosadašnjem temeljnom kapitalu Banke. Postojeći dioničari mogu ostvariti svoje pravo prvenstva upisom i uplatom novih redovnih dionica koje se izdaju na temelju ove odluke u roku 24 dana od dana konačnosti Rješenja HANFA-e o odobrenju Prospekta.
b) DRUGI KRUG: počinje 25. dana od dana konačnosti Rješenja HANFA-e o odobrenju Prospekta i traje do tridesetog dana od dana konačnosti Rješenja HANFA-e o odobrenju Prospekta, a odnosi se na dionice koje postojeći dioničari nisu upisali u prvom krugu. U drugom krugu preostale dionice upisuju i uplaćuju postojeći dioničari, prema kronološ­kom redu upisa i uplate, ali tako da niti jedan dioničar novim upisom ne prijeđe 10% ukup­nog broja dionica. U slučaju viška upisanih i uplaćenih dionica u drugom krugu prednost će se utvrđivati prema redoslijedu upisa i uplate, tako da će zadnji upisnici biti isključeni iz ovog izdanja, a uplaćena sredstva će se vratiti u roku 7 dana po okončanju upisa.
Članak 8.
Upis dionica obavlja se Izjavom o upisu dio­nica – Upisnicom u sjedištu Banke na ad­resi: Podravska banka d.d., Opatička 3, Koprivnica.
Uplata dionica obavlja se na blagajni Banke ili uplatom u korist računa Banke, br.2386002-1000010160, s naznakom svrhe uplate: kupnja dionica.
Nove dionice uplaćuju se u cijelosti u novcu, u iznosu od 400,00 kuna za jednu dionicu, odnosno prema njihovoj nominalnoj vrijednosti.
Članak 9.
Nove dionice izdat će se u nematerijalizira­nom obliku kao elektronički zapis u kom­pjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije d.d.
Članak 10.
Izdanje dionica po ovoj odluci smatrat će se uspješnim ukoliko do isteka roka za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno najmanje 90.000 dionica odnosno 90% ukupnog iznosa izdanja dionica.
Uspješnost upisa i uplate novih dionica i iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema rezultatima upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica.
U slučaju da se ne ostvari upis i uplata u navedenom postotku, izdanje dionica će se smatrati neuspjelim, a uplaćena sredstva vratit će se ulagateljima u roku 7 dana od dana zaključenja neuspjelog izdanja: fizičkim osobama na blagajni Banke, a pravnim osobama na poslovni račun.
Članak 11.
Povećani temeljni kapital Banke ovisi o broju novih dionica koje se upišu i uplate u roku određenom člankom 7. ove odluke.
Članak 12.
Uplatitelj postaje dioničar Banke upisom u depozitorij Središnje depozitarne agencije d.d., a upis će se obaviti u skladu s pravilima Središnje depozitarne agencije d.d. nakon što povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.
Članak 13.
Uprava Banke dužna je poduzeti sve potrebne pravne radnje te podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Bjelovaru radi upisa ove odluke u sudski registar, te po okončanju, upisa i uplate dionica

dionica privatnom ponudom, podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Bjelovaru radi upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala.
Članak 14.
Za sve što nije regulirano ovom odlukom pri­mjenjivat će se odredbe Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Banke.
Članak 15.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši od dana pribavljanja rješenja o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom od strane HANFA-e.
Ad 7. Nadzorni odbor predlaže donošenje Odluke o Izmjenama Statuta Podravske banke d.d. koja glasi:
ODLUKAo izmjenama Statuta Podravske banke d.d.
Članak 1.
U Statutu Podravske banke d.d. donijetom na Glavnoj skupštini Banke 22. svibnja 2006. godine i izmjeni Statuta donijetoj pod točkom 5. dnevnog reda Izvanredne glavne skupštine Banke od 28. kolovoza 2006. godine, mijenja se članak 10. i glasi:
»Članak 10.
Temeljni kapital Banke iznosi 168.304.800,00 kuna.
Dionice prve emisije u količini od 107.256 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna.
Dionice druge emisije podijeljene su na 50.000 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna.
Dionice treće emisije podijeljene su na 3.125 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna.
Dionice četvrte emisije podijeljene su na 160.381komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna
Dionice pete emisije podijeljene su na 100.000 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost 400,00 kuna
Vlasniku dionica pripadaju sva prava i obveze u skladu sa Statutom i Zakonom.«
Članak 2.
Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta Podravske banke d.d. prestaje važiti Statut Podravske banke d.d. (pročišćeni tekst) utvrđen na Glavnoj skupštini Banke 22. svibnja 2006. godine i izmjena Statuta usvojena pod toč. 5. dnevnog reda Izvanredne glavne skupštine od 28. kolovoza 2006. godine.
Članak 3.
Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročiš­ćeni tekst Statuta Podravske banke d.d.
Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica, koja glasi:
ODLUKAo davanju ovlasti Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica
Članak 1.
Ovlašćuje se Uprava Banke da u roku od 18 mjeseci od dana donošenja ove odluke stječe vlastite dionice pod sljedećim uvjetima:
– vlastite dionice mogu se stjecati temeljem ove Odluke na burzama ili drugom organiziranom tržištu
– vlastite dionice mogu se stjecati po cijenama u okvirima budućih burzovnih cijena za dionice u vremenu kada je dopušteno njihovo stjecanje
– vlastite dionice stečene temeljem ove odluke ne mogu iznositi više od 3,5% temeljnog kapitala Banke.
Za stjecanje vlastitih dionica iz ove odluke Ban­ka raspolaže rezervama za vlastite dio­nice.
Ova odluka stupa na snagu danom donoše­nja.
Poziv dioničarima
Pozivaju se svi dioničari Podravske banke d.d. vlasnici redovnih dionica na ime, na sudjelovanje u radu Izvanredne glavne skupštine Banke.
Pozivaju se svi dioničari Podravske banke d.d. vlasnici povlaštenih dionica na ime, na sudjelovanje u radu Izvanredne glavne skupštine Banke i glasovanje pod točkama 2., 4. i 6. dnevnog reda.
Dioničarem Banke smatra se svaka pravna ili fizička osoba čije su redovne odnosno povlaštene dionice na ime evidentirane u depozitoriju Središnje depozitarne agencije na dan 21. kolovoza 2006.
Pravo na sudjelovanje u radu Glavne skupštine ostvaruje svaki dioničar koji svoje sudjelovanje pisanim putem prijavi najkasnije 7 dana prije održavanja Izvanredne glavne skupštine, odnosno najkasnije 21. kolovoza 2006. godine.
Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Izvanredne glavne skupštine Banke ne može sudjelovati u radu Izvanredne glavne skupštine Banke.
Dioničar mora u prijavi uz svoje podatke navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Izvanredne glavne skupštine Banke.
Dion

Dakle i PDBA povecava temeljni kapital

"Dragi investitore, greška nije u zvijezdama, niti u dionicama, već u nama samima..."

New Report

Close