Allianz Cash

Struktura ulaganja fonda je sljedeća:

– minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta (odnosno tržišta onih financijskih instrumenata čije dospijeće ne prelazi 1 godinu)
– do 100% u kratkoročne dužničke VP (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu) i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
– do 25% u ostale dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
do 100% u depozite kod ovlaštenih banaka (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu), uz uvjet da se najviše
– 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku
– do 50% u kratkoročne dužničke VP (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu) i instrumente tržišta novca izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
– do 25% u ostale dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
– do 20% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, država članica EU, država članica OECD-a ili država članica CEFTA-e
– do 10% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e
– do 20% u repo i obrnute repo sporazumesa gore navedenim dužničkim instrumentima
– do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične dužničke vrijednosne papire
u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u financijske instrumente čiji je izdavatelj ili za njih jamči, RH, jedinica lokalne uprave i samouprave u RH ili HNB. Najviša dozvoljena izloženost valutnom riziku je 20% imovine fonda, a najviše dozvoljeno globalno modificirano trajanje fonda (prosječni rok do dospijeća) ukupne imovine Fonda je 1.5. Najviša dozvoljena izloženost nedržavnim vrijednosnim papirima ili papirima bez bezuvjetne garancije države je 50%. Pri ulaganju sredstava fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona.

Suricata suricatta

New Report

Close