Raiffeisen euroCash

Autor: Poslovni dnevnik , 19. rujan 2011. u 22:00

Novčani fond društva Raiffeisen Invest s radom je počeo 19.09. 2011.

Investicijski cilj ostvarivanje je što većeg prinosa na kratkoročno ulaganje uz što veću stabilnost. Fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu u omjeru ne manjem od 75%. Fond će ulagati u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • dužničke vrijednosne papire: obveznice i zapise
  • više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj zemlja članica EU i/ili OECD-a
  • dužničke vrijednosne papire ostalih izdavatelja sa sjedištem u zemljama EU i/ili OECD-a, odnosno izdavatelja koji svoju osnovnu djelatnost obavljaju u tim zemljama može se uložiti do 40% neto vrijednosti imovine Fonda
  • neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima
  • otvorene investicijske fondove s javnom ponudom registrirane u EU i/ili OECD koji pretežito ulažu u niskorizične instrumente
  • ulaganje u UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
  • dozvoljeno ulaganje u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom iznosi 10% neto vrijednosti imovine Fonda
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
  • depozite kod kreditnih institucija
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda

Komentirajte prvi

New Report

Close