Pročitajte plan financijskog i operativnog restrukturiranja Diokija

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

'Trenutna situacija u društvu veoma je kompleksna. Društvo zbog značajnih poteškoća već duže vrijeme nije u mogućnosti servisirati svoje obveze'.

"Obavještavamo investitore da je vezano na postupak predstečajne nagodbe za društvo DIOKI d.d. Zagreb na internetskim stranicama Financijske agencije dana 25. siječnja 2012. godine objavljen niz dokumenata koji su sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12) dostavljeni Financijskog agenciji  u sklopu Prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe za društvo DIOKI d.d. Zagreb", priopćeno je iz Diokija.

>>> Fijasko - s turskim Caliskanom država se sprema na sud

U svrhu točnog i potpunog informiranja investitora, u nastavku dostavljamo Plan financijskog i operativnog restrukturiranja Društva, koji je dostavljen Financijskoj agenciji u sklopu Prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. 

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva DIOKI d.d. prenosimo u cijelosti i bez izmjena:

Trenutna situacija u društvu DiOKI d.d. Zagreb (dalje: Društvo, DIOKI) veoma je kompleksna. Društvo zbog značajnih poteškoća u poslovanju već duže vrijeme nije u mogućnosti servisirati svoje obveze prema vjerovnicima, slijedom čega su blokirani poslovni računi, a  proizvodni pogoni su radi nemogućnosti nabavke sirovina još u kolovozu 2011. godine prestali s radom.

Već  i u prethodnom periodu bilo je pokušaja provedbe financijskog i vlasničkog restrukturiranja Društva, kao i aktivnosti na pronalaženju strateškog partnera zainteresiranog za dokapitalizaciju Društva u vidu obrtnih sredstava potrebnih za njegovo normalno poslovanje. Pregovori s potencijalnim strateškim investitorima bili su otežani prvenstveno radi neodrživog modela poslovanja, koji je investitorima tada bio ponuđen. Naime, za dio proizvodnih pogona nije bilo naznaka pozitivnog poslovanja u budućnosti, što dugoročno nije davalo smisla niti mjerama financijskog restrukturiranja.

Dodatno, visoki iznos obrtnih sredstava potrebnih za financiranje sirovina i procesa proizvodnje bio je eliminacijski faktor za veliki dio zainteresiranih investitora. S druge strane, pokretanje proizvodnje i
normalizacija operativnog poslovanja Društva opravdano se smatra preduvjetom za provedbu mjera financijskog te posljedično vlasničkog restrukturiranja Društva. Stoga je pronalaženje modela rada
Društva na dugoročno održivim principima poslovanja bio ključan faktor za uspjeh cjelokupnog procesa.

Ključni vjerovnici Društva, prvenstveno ključni dobavljači i financijske institucije, aktivno su tijekom prethodnog razdoblja bili uključeni u pokušaje provedbe restrukturiranja i stabilizacije poslovanja Društva. Prvi sastanak uprave Društva s predstavnicima 15-tak ključnih vjerovnika održan je još 07. veljače 2011. godine, a temeljem prethodno napravljene iscrpne analize poslovanja Dioki Grupe s indikativnim prijedlozima vezanima na restrukturiranje iste, pripremljenima od strane savjetnika KPMG Croatia d.o.o.

Od tada je održan niz sastanaka na kojima je sudjelovao veći ili manji broj ključnih vjerovnika Društva, te veoma često predstavnici Vlade RH, sve s ciljem pronalaska rješenja za izbjegavanje stečaja i nastavak rada Društva. Stečaj Društva ugrozio bi potraživanja gotovo svih vjerovnika, obzirom na visoku razinu osiguranja nekih vjerovnika razlučnim pravima te nisku naplativost u uvjetima loše likvidnosti tržišta nekretnina.

Ostali vjerovnici kontaktirani su usmeno i pismeno, a situacija u Društvu im je od strane uprave Društva prezentirana i putem bilateralnih sastanaka. Vjerovnicima čija potraživanja prelaze HRK 200.000, stranima i domaćima, krajem 2011. godine upućen je upitnik kojim se tražilo očitovanje o njihovom interesu da svoja potraživanja konvertiraju u vlasnički udio u Društvu, o čemu se niz vjerovnika pozitivno očitovao.

Tadašnji plan restrukturiranja bio je pripremljen za  core društva Dioki Grupe – Dioki d.d., DINAPetrokemiju d.d. i Adriaoil SpA – kao nositelje operativnih aktivnosti Grupe. Pretpostavljao je financijsko restrukturiranje kroz prodaju neoperativne imovine u vlasništvu Grupe, konverziju dijela dugovanja core društava u kapital društva Dioki d.d., te reprogram tako smanjenog iznosa dugovanja na način da se iz operativnog poslovanja mogu otplaćivati obveze. DIOKI d.d. je registriran kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080007440. Društvo drži račun kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb pod brojem 2484008-1100144496. Temeljni kapital iznosi 970.093.920,00 HRK (devetstosedamdesetmilijunadevedesettritisućedevetstodvadeset), a sastoji se od 4.042.058 dionica (četirimilijunačetrdesetdvijetisućepedesetosam) serije A koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu
od 240,00 HRK (dvjestočetrdeset).

Sva non-core društva, kroz prodaju njihove imovine ili društva u cjelini, bila su namijenjena prodaji u cilju namicanja financijskih sredstava za zatvaranje obveza prema vjerovnicima. Radi slabe likvidnosti tržišta prvenstveno nekretnina, samo dio imovine je uspio biti prodan. Stoga Dioki Grupa i dalje raspolaže značajnom imovinom, koja stoji na raspolaganju za prodaju ili najam ili dugoročne razvojne projekte. Radi neizvjesnosti nastavka poslovanja te mogućnosti pobijanja potencijalnih kupoprodajnih aktivnosti u slučaju stečaja, investitori su dosad uglavnom zazirali od realizacije kupoprodajnih transakcija, a procese odlučivanja držali u fazi inicijalnih razmatranja kupoprodajnih mogućnosti.

U tom trenutku Dioki Grupa se sastojala od nekoliko društava, s međusobno isprepletenim vlasničkim i komercijalnim odnosima, te jamstvima izdanima u korist određenog dijela vjerovnika (založna prava, korporativna  i slična jamstva). Iz tog razloga restrukturiranju se pristupilo konsolidirano, s društvom Dioki d.d. kao nositeljem restrukturiranja. Stoga je i tadašnji prijedlog provedbe konverzije potraživanja vjerovnika u vlasnički udio (Debt-to-Equity-Swap) bio usmjeren na stjecanje vlasničkog udjela u društvu Dioki d.d., kao matičnom društvu Dioki Grupe.

Trenutno se Dioki Grupa sastoji od ukupno devet različitih društava, i to:

• Dioki organska petrokemija d.d., Zagreb
• DINA-Petrokemija d.d. proizvodnja, terminali i servisi, Omišalj
• Adriaoil S.p.A. Milano, Italija,
koja tri društva se bave petrokemijom kao osnovnom djelatnošću i u dolje prikazanom organigramu
Dioki Grupe prikazana su plavom bojom, te
• Kijac nekretnine d.d. upravljanje nekretninama, Omišalj
• Piros d.o.o. za poslovanje nekretninama, Omišalj
• Ćuf d.o.o. za poslovanje nekretninama, Omišalj
• Riječki list nakladničko društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb
• Dioplin d.o.o. za dobavu i trgovinu plinom, Zagreb
• Dinamarin d.o.o. za pomorske usluge, Rijeka
koja predstavljaju neoperativnu imovinu Dioki Grupe i u dolje prikazanom organigramu Dioki Grupe
prikazana su narančastom bojom. 

Značajan dio neoperativne imovine postoji i u društvu Dioki d.d. u vidu nekretnina koje nisu korištene u svrhu poslovnih procesa. Nakon intenzivnih aktivnosti i pregovora s određenim partnerima zainteresiranima za sudjelovanje u restrukturiranju DIOKI Grupe, Dioki je u srpnju 2012. godine dobio od turskog investitora Caliskan Ic ve Dis Ticaret Sanayi AS (dalje: Caliskan, Investitor), ponudu za:
- preuzimanje društva Adriaoil SpA i
- sudjelovanje u restrukturiranju društva DINA-Petrokemija d.d.

Investitor nije pokazao interes za sudjelovanjem u financijskom, operativnom i vlasničkom restrukturiranju društva DIOKI d.d. te su iz tog razloga planovi restrukturiranja Dioki Grupe prilagođeni restrukturiranju društva Dioki d.d. kao odvojenom procesu od aktivnosti restrukturiranja društava Dina-Petrokemija i Adriaoil.

No svejedno, uslijed mnogobrojnih interkompanijskih odnosa, u nekim segmentima postoje preklapanja koja nije bilo moguće izbjeći. Stoga sudjelovanje Investitora u restrukturiranju Dina Petrokemije d.d. ovisi o transakciji kupoprodaje društva Adriaoil SpA na koju vjerovnici Dioki d.d. u sklopu nagodbe moraju dati suglasnost. I obrnuto, neke od aktivnosti u Dioki d.d. predviđene su da budu financirane iz sredstava namaknutih prodajom neoperativne imovine Dina-Petrokemije d.d. Sve ove međuovisne transakcije detaljno su razrađene i pojašnjene u nastavku.

Uspješnom provedbom restrukturiranja Društva biti će sačuvano za početak 111, a kasnije 132 radna mjesta u petrokemijskoj djelatnosti, ostvaren prihod u visini preko HRK 100,0 milijuna, omogućeno kvalitetnije namirenje vjerovnika Društva, te otvoren prostor za razvoj novih kvalitetnih projekata na postojećim resursima Društva i ostvarenje dodane vrijednosti u budućnosti. 

Izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika

DIOKI d.d. (dalje: Društvo, Dioki) je uz Dina-Petrokemiju d.d. jedini proizvođač petrokemikalija i plastičnih masa u Hrvatskoj, s postrojenjima za proizvodnju:

• polietilena niske gustoće  - LDPE (low density polyethylene), trgovačkog imena OKITEN®,
KAPACITETA 50.000 t/g
• polistirena opće namjene – GPPS (general purpose polystyrene) i žilavi polistiren – HIPS (high
impact polystyrene), trgovačkog imena DOKI® Polistiren, kapaciteta 50.000 t/g
• ekspandirajućeg polistirena  – EPS (expandable polystyrene), trgovačkih imena OKIROL®E i
OKIROL®EF, kapaciteta 15.000 t/g
• etilena, kapaciteta 90.000 t/g.

Sukladno revidiranim izvještajima, u razdoblju 01.01.2012.-30.09.2012. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod HRK 31,02 milijuna, od čega se HRK 15,72 milijuna odnosilo na poslovne prihode, a ostatak na financijske prihode uglavnom temeljem pozitivnih tečajnih razlika. U odnosu na  isto razdoblje 2011. godine, kada je ostvaren ukupan prihod u iznosu HRK 474,47 milijuna, u prvih 9 mjeseci 2012. godine ukupan prihod je bio manji za HRK 443,45 milijuna kuna ili 93,46%. Ukupni poslovni prihodi bili su za 9 mjeseci 2012. godine manji za HRK 443,88 milijuna ili 93,55%.

S druge strane, u razdoblju 01.01.2012.-30.09.2012. godine Društvo je ostvarilo ukupne rashode u iznosu od HRK 132,46 milijuna, od čega se HRK 88,27 milijuna odnosilo na poslovne rashode, a ostatak na financijske rashode. U odnosu na isto razdoblje 2011. godine, kada su ostvareni ukupni rashodi u iznosu HRK 574,65 milijuna, u prvih 9 mjeseci 2012. godine ukupni rashodi su bili manji za HRK 442,19 milijuna ili 77%. Ukupni poslovni rashodi bili su za 9 mjeseci 2012. godine manji za HRK 431,76 milijuna ili 83%.

Rezultat je gubitak u iznosu od HRK 101,44 milijuna, dok je u istom razdoblju prošle godine isti ostvaren u iznosu od HRK 100,18 milijuna. Značajno manje ostvarenje prihoda u ovoj godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine je posljedica znatnih poremećaja u poslovanju Društva, obzirom da je zbog dugotrajne nelikvidnosti i blokade poslovnih računa onemogućena proizvodnja u svim proizvodnim postrojenjima. No i prije zaustavljanja rada proizvodnih pogona rad Društva je bio opterećen nedovoljnom iskoristivošću kapaciteta, neadekvatnom prodajom usmjerenom na rušenje prodajnih margina u cilju namicanja likvidnih sredstava, te znatnim troškovima financiranja radi prevelike zaduženosti Društva.

Zbog toga je Društvu već duže vrijeme potrebno sveobuhvatno restrukturiranje koje obuhvaća znatne promjene u operativnom poslovanju, te smanjenje zaduženosti primjenom raznih mjera financijske konsolidacije, koje će se odraziti i na vlasničkoj strukturi društva. Obzirom da je dio proizvodnih pogona  negativno poslovao bez naznaka mogućnosti pozitivnog poslovanja u budućnosti, što je dugoročno i mjere financijskog restrukturiranja činilo besmislenima, Uprava Društva je u listopadu 2012. godine donijela:

- odluku o trajnom zatvaranju postrojenja PJ Etilen, PJ Polietilen, PJ Kemikalije, dijela energetskih modula te pratećih poslovnih funkcija, vezanih uz navedena postrojenja. Ova odluka donesena je nakon jednogodišnje obustave proizvodnje u predmetnim postrojenjima, a slijedom pada dostupnosti sirovinske baze te nemogućnosti pronalaska alternativnih rješenja dobave osnovne sirovine u smislu ekonomske, tehnološke i sigurnosne
prihvatljivosti.

- odluku o privremenom zatvaranju postrojenja PJ EPSIK i dijela energetskih modula, koji su vezani uz navedeno postrojenje. Slijedom značajnih poteškoća u poslovanju Društva, te nemogućnosti financiranja potrebnih
obrtnih sredstava, rad postrojenja PJ EPSIK već duže vrijeme je obustavljen. Ukoliko se planirana suradnja na PJ Polistiren pokaže uspješnom, strateški partner zainteresiran je za investiranje i pokretanje rada postrojenja PJ EPSIK. U tom slučaju proizvodnja u PJ EPSIK bila bi pokrenuta tijekom 2014. godine nakon realizacije potrebnih investicija i tehničkih prilagodbi.

Zatvaranjem navedenih postrojenja Društvo je pristupilo zbrinjavanju zaposlenika PJ Etilen, PJ Polietilen, PJ Kemikalije, PJ EPSIK i ostalih pripadajućih službi sukladno zakonskim propisima, te obvezama koje proizlaze iz Kolektivnog ugovora. Potraživanja zaposlenika po toj osnovi specificirana su i uvrštena u Popis tražbina radnika, te u ovom Prijedlogu predstečajne nagodbe imaju status prioritetnih u iznosu i vremenskom rasporedu naplate. 

U nastavku se nalazi  Popis tražbina radnika kao prioritetnih tražbina društva, koje su na dan 30.09.2012. godine knjižene kao obveze Društva: 

Program zbrinjavanja viška radnika

Slijedom prethodno navedenih odluka Uprave Društva vezanih uz zatvaranje dijela proizvodnih postrojenja Društva, dijela energetskih modula te  pratećih poslovnih funkcija vezanih uz njihov rad, Društvo je pripremilo Program zbrinjavanja viška radnika. Cjelokupni postupak utvrđivanja i zbrinjavanja viška radnika proveden je u skladu s odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora, a prema zacrtanim načelima i uz savjetovanje s Radničkim vijećem i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Program je prošao potrebnu proceduru odobrenja od strane Radničkog vijeća i dostave Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, uz poštivanje svih ostalih proceduralnih koraka i rokova potrebnih za njegovo donošenje.

Paralelno s pripremom Programa, Društvo je donijelo novi Pravilnik o radu iz kojeg proizlazi organizacijska struktura, osnove sustava odgovornosti i ovlaštenja za vođenje i upravljanje, rukovođenje pojedinim funkcijama, broj i struktura izvršitelja koji su potrebni za poslove koji se namjeravaju obavljati u novonastalim uvjetima te grupa složenosti poslova s pripadajućim koeficijentima.

Usporedbom potrebnog i stvarnog broja kao i strukture zaposlenika po proizvodnim jedinicama/službama, utvrđen je višak od 304 radnika, kojima će biti otkazan ugovor o radu uz sva pripadajuća prava. U Društvu će ostati zaposleno 111 radnika. Obveze koje proizlaze iz Programa zbrinjavanja viška radnika navedene su u tabeli dolje.

Budući da je  njihovo podmirenje ovim Zakonom definirano kao prioritetno, obveze iz Programa uvrštene su među Radnička potraživanja, zajedno s obvezama po plaći. 

Ukupne obveze društva

Na dan 30.09.2012. godine ukupne obveze društva iznosile su HRK 1.004.724.097,28 od čega HRK 933.622.469,76 predstavlja novčane obveze, dok HRK 71.101.627,52 ne predstavlja novčanu obvezu društva. Zajedno s novim obvezama prema radnicima koje su proizašle iz operativnog restrukturiranja društva, te nakon planiranih  zatvaranja predviđenih u Prijedlogu za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, obveze društva za koje je predviđeno da budu predmet predstečajne nagodbe iznose HRK 939.826.774,93.

Korporativne garancije izdane u korist vjerovnika društva Adriaoil SpA Osim gore navedenih obveza, Društvo je izdalo korporativne garancije u ukupnoj nominalnoj vrijednosti EUR 33.380.000, koje su knjižene kao izvanbilanična obveza Društva. Korporativne garancije su izdane kao instrument osiguranja potraživanja vjerovnika povezanog društva Adriaoil SpA, a u korist vjerovnika navedenih u tabeli dolje:  

U cilju omogućavanja likvidnosti i solventnosti, te dugoročne stabilnosti poslovanja, ADRIAOIL je pristupio svojim vjerovnicima s prijedlogom predstečajne nagodbe,  koja je  usklađena s  namjerom investitora  Caliskan Ic ve Dis Ticaret Sanayi AS da kupi 100% udjela u društvu Adriaoil SpA i sudjeluje u restrukturiranju društva DINA-Petrokemija d.d., a kako je detaljno opisano u Planu financijskog restrukturiranja, točka 2 ovog dokumenta.
Preuzimanjem Adriaoila Investitor ujedno preuzima obvezu namirenja dugovanja prema njegovim vjerovnicima - financijskim institucijama i dobavljačima - u ukupnom iznosu EUR 41,4 milijuna.

Obzirom da su navedene korporativne garancije suštinski izdane na temelju većinskog vlasništva i vlasničke kontrole koju Dioki d.d. ima u Adriaoilu, preuzimanje društva podrazumijeva i uvjetovano je preuzimanjem obveze izmirenja (odnosno garantiranja izmirenja) obveza Adriaoila prema vjerovnicima od strane novog vlasnika. To  će rezultirati poništenjem izdanih korporativnih garancija, čime će Dioki d.d. biti oslobođen obveza po
jamstvima koja su izdana u korist vjerovnika Adriaoila. 

Plan financijskog restrukturiranja

Društvo zbog značajnih poteškoća u poslovanju već duže vrijeme nije u mogućnosti servisirati svoje obveze, slijedom čega su blokirani poslovni računi, a pogoni su prestali s proizvodnjom. U nastojanju da se provede financijsko i vlasničko restrukturiranje  cjelokupne Dioki Grupe, pripremljen je plan restrukturiranja društava Grupe koje se bave osnovnom petrokemijskom djelatnošću: Dioki d.d., DINA-Petrokemija d.d. i Adriaoil SpA.

U nastojanju da pronađe strateškog investitora koji bi sudjelovao u financiranju obrtnog kapitala potrebnog za nesmetano odvijanje proizvodnih procesa, DIOKI je u srpnju 2012. godine dobio ponudu turskog investitora Caliskan Ic ve Dis Ticaret Sanayi AS (dalje: Caliskan, Investitor).

Ponuda Investitora se odnosi na preuzimanje društva Adriaoil SpA i sudjelovanje u restrukturiranju društva DINA-Petrokemija d.d. na način da Adriaoil SpA svoja potraživanja koja ima prema DINAPetrokemiji konvertira u temeljni kapital Dina-Petrokemije i na taj način postane većinski dioničar Dina-Petrokemije. Pritom Investitor kupnjom društva Adriaoil SpA preuzima obvezu namirenja dugovanja prema financijskim institucijama i dobavljačima društva Adriaoil SpA u ukupnom iznosu EUR 41,4 milijuna.

U svrhu realizacije ove transakcije Dioki je 22. kolovoza 2012. godine s Investitorom sklopio Predugovor (Preliminary Agreement) kojim se obvezao da će po odobrenju transakcije od strane svojih vjerovnika s Investitorom sklopiti:

- Ugovor o prodaji i prijenosu 5.700.000 dionica, od kojih svaka ima nominalnu vrijednost EUR 0,52 što predstavlja 100% vlasničkih udjela u iznosu od  EUR 2.964.000,00 (dalje: Dionice) društva Adriaoil SpA, dioničkog društva osnovanog i ustrojenog po zakonima Italije, PIN 80021250156, s poslovnim sjedištem u Milanu, Corso Giacomo Matteotti 10, Italija. Dionice su vlasništvo Društva; Kupoprodajna cijena Dionica iznosi EUR 500.000,00;

- Ugovor o prodaji i prijenosu potraživanja društva Dioki d.d. prema društvu Adriaoil SpA, koji neto iznos potraživanja je na dan 30. lipanj 2012. iznosio EUR 11.250.106,23 (dalje: Potraživanje); Kupoprodajna cijena Potraživanja iznosi EUR 4.500.000,00;

Investitor je kupoprodajnu cijenu za Dionice i Potraživanje u ukupnom iznosu EUR 5.000.000 (slovima: pet milijuna) kao predujam temeljem navedenog Predugovora dana 19. rujna 2012. godine uplatio na poslovni račun Društva, a novac je uz suglasnost vjerovnika koji su sudjelovali u blokadi poslovnih računa Društva i u tu svrhu izvršili privremenu deblokadu, iskorišten za isplate dospjelih plaća zaposlenika društava DIOKI d.d. i DINA-Petrokemija d.d. te za podmirenje nužnih troškova funkcioniranja navedenih društava.

Kako bi zaštitila potraživanje Investitora, koji se ovim potezom izložio mnogobrojnim i značajnim rizicima neuspjeha transakcije, Vlada RH je u visini navedene uplate do realizacije cjelokupne transakcije i završetka restrukturiranja izdala jamstvo, temeljem kojeg je Zagrebačka banka d.d. Investitoru izdala neopozivu bankovnu garanciju na prvi poziv. Cilj navedenog aranžmana je bio izbjegavanje stečaja i nastavak daljnje poslovne aktivnosti ovih dvaju društava, što se dostavljenim prijedlozima za sklapanje predstečajne nagodbe pokušava i realizirati. 

Prihvaćanjem ovog Prijedloga vjerovnici Društva daju svoju suglasnost na sklapanje Ugovora o kupnji i prijenosu dionica i Ugovora o prodaji i prijenosu potraživanja.

Cijeli Diokijev plan možete pročitati u priloženom dokumentu.

Dokumenti u privitku

Dioki.pdf
Komentari (1)
 • damir77
  damir77 10:05 31.1.2013.

  Ovaj, koga oni to obavještavaju (investitori)?

  Mene kao vlasnika ili neke NLO-L.čine koje se kriju kao zmija noge.

  Mislim HALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !

  Za inteligenciju van zemaljsku birajte 1 ili 2, ostalo su investitori.

  lp

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!