Uvedeni su i novi kriteriji za velike porezne obveznike

Autor: Jasmina Kajtezović , 13. listopad 2015. u 22:00

S ciljem smanjenja opterećenja ministarstvo je donijelo Pravilnik o načinu odobravanja i ukidanja posebnog statusa poreznog obveznika.

Nedavno su zabilježene dvije značajne porezne zanimljivosti. Prva se odnosi na ukidanje poreznog nadzora za poduzetnike sa posebnim statusom koji dodjeljuje Porezna uprava, a druga na nove kriterije za određivanje velikih poreznih obveznika. Detaljnije o istima pišemo u nastavku.

Ukidanje nadzora 
S ciljem smanjenja administrativnog opterećenja te promicanja dobrovoljnog ispunjavanja poreznih obveza, Ministarstvo financija donijelo je poseban Pravilnik o načinu odobravanja i ukidanja posebnog statusa poreznom obvezniku u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza, prema kojem se porezni nadzor neće pokretati nad onim poreznim obveznicima kojima Porezna uprava dodijeli posebni status dobrovoljnog ispunjavatelja poreznih obveza. Uvjeti za dobivanje posebnog statusa su da: 

  • porezni obveznik ima pozitivno mišljenje revizora u zadnje tri godine,
  • porezni obveznik ima uspostavljen sustav unutarnje kontrole sukladno načelima korporativnog upravljanja i primjena provjerenih računalnih programa,
  • obveza obavještavanja Porezne uprave o svim poslovnim odlukama iz kojih bi mogli proizlaziti porezni rizici,
  • mora biti vidljivo da će porezni obveznik ispunjavati sve navedene kriterije (iz podataka kojima raspolaže Porezna uprava), te
  • članovi uprave u zadnje tri godine ne smiju biti pravomoćno osuđeni zbog kaznenog djela.

Cilj odobravanja posebnog statusa je postizanje ciljeva u vidu pravovremenog smanjenja poreznih rizika te poticanje poreznih obveznika na ispunjavanje poreznih obveza sukladno poreznim propisima. O namjeri stjecanja posebnog statusa porezni obveznik može pisanim putem obavijestiti Poreznu upravu, na temelju propisane izjave i priloga. Nakon podnesene izjave stvorit će se porezni profil poreznog obveznika koji za cilj ima procijeniti očekivanja  hoće li porezni obveznik ispunjavati obveze iz odobrenog posebnog statusa.

Nakon toga, Porezna uprava će pozvati poreznog obveznika na tzv. prethodni razgovor radi obostranog upoznavanja s očekivanjima od programa, ali i radi procjene opravdanosti, prikladnosti i svrsishodnosti odobravanja posebnog statusa. Ako  su prethodni koraci uspješno provedeni, Porezna uprava će poreznom obvezniku dodijeliti posebni status sklapanjem "Sporazuma o dobrovoljnom ispunjavanju poreznih obveza" kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze. Sporazum, odnosno ispunjavanje obveza temeljem istog biti će predmet provjere najmanje jedanput tijekom svakog poreznog razdoblja.

Moguće je i otkazivanje posebnog statusa i to obostrano. Ako Porezna uprava otkaže Sporazum, tada je dužna poreznom obvezniku objasniti razloge otkazivanja, koje porezni obveznik može tražiti i pismeno, a iznimno, Porezna uprava može raskinuti poseban status poreznog obveznika bez objašnjenja i s trenutnim učinkom, ako se pojave porezni rizici koji zahtijevaju provedbu poreznog nadzora. Sukladno predmetnom Pravilniku koji uređuje pravila za dobivanje posebnog statusa, tijekom 2015. godine, Porezna uprava će sklopiti najviše 20 Sporazuma i to prema redoslijedu zaprimanja izjava o namjeri stjecanja posebnog statusa, dok će svake slijedeće godine biti sklopljeno najviše 30 Sporazuma. Ovisno o kapacitetima Porezne uprave može biti sklopljen i veći broj Sporazuma, a odluku o najvećem godišnjem broju Sporazuma donosi ravnatelj Porezne uprave.

Novi kriteriji za velike porezne obveznike

Osim spomenutih novina kojima Porezna uprava želi smanjiti administrativno porezno opterećenje poreznih nadzora, ali i potaknuti porezne obveznike da uredno i redovito podmiruju svoje porezne obveze, Porezna uprava je objavila i nove kriterije za određivanje velikih poreznih obveznika.

 Naime, veliki porezni obveznici su u nadležnosti "posebnog" Ureda za velike porezne obveznike, a njihove porezne prijave i transakcije su predmet detaljnijih provjera. Osim toga dužni su uz porezne prijave dostavljati i određenu dodatnu dokumentaciju, kao što je npr.  u slučaju poslovanja s povezanim osobama dokumentacija o transfernim cijenama.Tako je u svjetlu novih Pravilnika, donesen još jedan pravilnik, Pravilnik o uvjetima za ispunjavanje kriterija za određivanje velikih poreznih obveznika prema kojem se velikim poreznim obveznikom smatraju oni porezni obveznici koji na godišnjoj osnovi:

  • ostvaruju prihod veći od 150.000.000 kuna, ili
  • obavljaju djelatnost osiguranja, leasinga i telekomunikacija s ostvarenim prihodom većim od 15.000.000 kuna, ili djelatnost banaka, bez obzira na visinu ostvarenog prihoda, ili
  • imaju velike projekte čija je očekivana visina prihoda veća od 150.000.000 kuna i koji na sebe veže veći broj poreznih obveznika.

Osim velikih poreznih obveznika, odlukom ravnatelja Porezne uprave u nadležnost Ureda za velike porezne obveznike mogu potpasti oni porezni obveznici koji ne ispunjavaju gore navedene uvjete i to na prijedlog samog Ureda. Možemo zaključiti da donošenjem ovih Pravilnika odnosno klasifikacijom poreznih obveznika, Porezna uprava želi ne samo smanjiti administrativno opterećenje poreznih nadzora, već se fokusirati na one porezne obveznike koji ostvaruju veće transakcije, što bi u konačnici trebalo utjecati na pozitivno ponašanje poreznih obveznika pri ispunjavanja njihovih poreznih obveza.

Komentirajte prvi

New Report

Close