Ovo su poslovni slučajevi u kojima se mogu priznati rashodi

Autor: Poslovni.hr , 28. prosinac 2011. u 16:30

Rashodima se smatraju smanjenja ekonomske koristi kroz određeno obračunsko razdoblje u obliku odljeva imovine poduzeća

Standard HSFI 16 propisuje kriterije za priznavanje, mjerenje i objavljivanje rashoda u financijskim izvještajima poslovnih subjekata koji primjenjuju Hrvatske standarde financijskog izvještavanja. Prema HSFI 16 rashodi se definiraju kao smanjenja ekonomskih koristi kroz obračunsko razdoblje u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza što za posljedicu ima smanjenje kapitala, osim onog u svezi s raspodjelom sudionicima u kapitalu. U ovom standardu obuhvaćeni su rashodi koji nastaju iz transakcija i poslovnih događaja, a dijele se na poslovne rashode, financijske rashode, nerealizirane gubitke (rashode) i izvanredne rashode.Prema HSFI 16 rashodi se u Računu dobiti i gubitka priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obveza i kada se može pouzdano izmjeriti. Na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određene stavke prihoda. Ovaj proces naziva se sučeljavanje rashoda s prihodima, a uključuje istodobno priznavanje prihoda i rashoda koji proizlaze izravno iz istih transakcija ( npr. razni elementi rashoda koji čine trošak prodanih proizvoda priznaju se istodobno kad i prihod od prodaje proizvoda ).

Buduća korist
Rashodi se odmah priznaju u računu dobiti i gubitka kada neki izdatak ne stvara buduće ekonomske koristi, ili u razmjeru u kojem buduće ekonomske koristi nisu takve da se kvalificiraju za priznavanje u bilanci kao imovina. Rashodi se također priznaju u računu dobiti i gubitka u onim slučajevima kada je obveza nastala bez priznavanja imovine, primjerice kada se pojavi obveza po garanciji za proizvod. U skladu sa HSFI 16 u Računu dobiti i gubitka u okviru poslovnih rashoda treba iskazati najmanje sljedeće pozicije: materijalni troškovi (troškovi sirovina, materijala, prodane robe i ostali vanjski troškovi – troškovi usluga); troškovi osoblja (plaće i troškovi poreza, socijalnog i mirovinskog osiguranja); amortizacija; vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine; vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine; rezerviranja troškova i rizika; te ostali troškovi poslovanja. Materijalni troškovi koji se odnose na troškove sirovina i materijala i prodane trgovačke robe priznaju se u skladu s HSFI 10 – Zalihe. Troškovi usluga priznaju se u razdoblju u kojem su usluge stvarno obavljene i u skladu s HSFI 10 – Zalihe. Troškovi osoblja priznaju se u razdoblju u kojem je radnik pružio svoju uslugu, osim ako drugim standardom nije određeno da se ovaj iznos uključi u vrijednost imovine. Troškovi amortizacije i vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine priznaju se u skladu s HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina, HSFI 6 – Dugotrajna materijalna imovina, HSFI 7 – Ulaganja u nekretnine, HSFI 8 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja, HSFI 9 – Financijska imovina, HSFI 10 – Zalihe i HSFI 11 – Potraživanja.

Usklađenje vrijednosti
Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine priznaje se u skladu s HSFI 9 – Financijska imovina, HSFI 10 – Zalihe i HSFI 11 – Potraživanja. Rezerviranje troškova i rizika priznaje se kao rashod kada poduzetnik ima obvezu neodređenog vremena ili/i iznosa. Rezerviranje se prema HSFI 16 treba priznati samo ako poduzetnik ima sadašnju obvezu kao rezultat prošlih događaja, ako je vjerojatno da će podmirenje obveza zahtijevati odljev resursa koji utjelovljuju ekonomske koristi i ako se iznos obveze može pouzdano procijeniti. Prošli događaj koji dovodi do sadašnje obveze naziva se obvezujući događaj. Da bi događaj klasificirao kao obvezujući, neophodno je da poduzetnik ne može izbjeći podmirenje obveze uzrokovane događajem.

Planovi

Restrukturiranje
Rezerviranja za restrukturiranje priznaju se samo kad poduzetnik ima detaljan plan restrukturiranja koji sadrži poslovanje ili dio poslovanja na koji se odnosi, glavne lokacije na kojima se provodi, lokaciju, funkciju i približan broj zaposlenih koji će primiti naknadu zbog prestanka rada, izdatke koji će nastati i period kada će plan biti proveden. Iznosi rezerviranja za restrukturiranje prema standardu HSFI 16 može uključivati samo izravne izdatke koji proizlaze iz restrukturiranja.

Komentirajte prvi

New Report

Close