Vaša tvrtka posjeduje apartman, zrakoplov ili brod? Ovo trebate znati

Autor: Filip Jelić , 02. travanj 2013. u 13:17
Thinkstock

Znate li koje uvjete morate zadovoljiti kako bi vam amortizacija navedenog bila porezno priznati trošak?

Vaša tvrtka posjeduje apartman, zrakoplov ili brod. Znate li koje uvjete morate zadovoljiti kako bi vam amortizacija navedenog bila porezno priznati trošak? Sam pojam amortizacije često zbunjuje poduzetnike. Da biste dobro razumjeli metode obračunavanja amortizacije poželjno je upoznati se detaljnije sa računovodstvenom terminologijom.

Kako bi vaši godišnji izvještaji bili realni i prikazivali fer vrijednosti potrebno je amortizirati dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu. Dakle, amortizacija odražava trošenje materijalne i nematerijalne imovine tijekom njihova vijeka uporabe, a obračunava se prema usvojenim amortizacijskim metodama. Amortizcaija se knjiži kao trošak u tekućoj godini, a protustavku predstavlja umanjenje vrijednosti imovine koja se amortizira. Da bi se određena imovina mogla amortizirati moraju biti ispunjeni određeni uvjeti:

Imovina mora biti dugotrajna, tj. očekivane koristi od korištenja imovine moraju se ostvarivati u razdoblju duljem od jednog obračunskog razdoblja (godine dana)

Imovina mora imati ograničen vijek uporabe (trajanja)

Imovina mora Društvu koristiti u procesu proizvodnje, prodaje robe ili pružanju usluga

*     Imovina čiji je trošak nabave manji od 3.500,00 kn uglavnom se ne amortizira, već se jednokratno otpisuje 

Ukoliko neka imovina ima neograničen vijek trajanja, kao što su šume, zemljišta, obnovljivi izvori energije, prirodna bogatstva ili umjetnine trajne vrijednosti, ona ne podliježe amortizaciji. Materijalna sredstva u pripremi amortiziraju se tek kada su stavljena u uporabu, a ne amortiziraju se ni izdaci za istraživanje i razvoj, osnivački izdaci, predujmovi dani za nabavu dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine i sl.

Osnovicu za obračun amortizacije predstavlja nabavna vrijednost imovine plus svi ovisni troškovi (uvozne pristojbe, utovar, istovar, nepovratni porezi i sl.). Stopa amortizacije dobije se korištenjem jednostavne formule: stopa amortizacije = 100/vijek uporabe sredstva. Vijek uporabe jednak je očekivanom vijeku uporabe sredstva u društvu.

U ovom članku posebno vam želimo skrenuti pozornost na amortizaciju imovine poput apartmana, kuća za odmor, zrakolova, raznih plovila i sl. Osnovni je uvjet za porezno priznavanje trošenja takve imovine da tvrtka od njihovog korištenja ostvaruje najmanje 7% prihoda nabavne vrijednosti (plovila ili zrakoplovi) ili 5% prihoda od nabavne vrijednosti (apartmani ili kuće za odmor). Ukoliko tvrtka posjeduje apartmane ili kuće za odmor mora biti registrirana za iznajmljivanje istih, a u slučaju posjedovanja plovila ili zrakoplova za obavljanje usluga iznajmljivanja (za sport i rekreaciju) i prijevoza.

Ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ne ispuni navedene uvjete obvezan je za to porezno razdoblje uvećati poreznu osnovicu za rashode obračunate amortizacije te za ostale troškove u vezi s korištenjem te imovine (Zakon o porezu na dobit, čl.12. st.16.). Ukoliko je porezni obveznik u prethodnim godinama otpisao imovinu (potpuna amortizacija), ima pravo na priznavanje troškova nastalih u vezi s korištenjem takve imovine, ali pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti prema čl.12. st.16. Zakona o porezu na dobit.  

Ukoliko se takva imovina koristi u svrhu operativnog najma, troškovi takvog najma te ostali troškovi po osnovi korištenja te imovine porezno su priznati, ali pod uvjetom da je porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvario prihod od te imovine barem u visini troška najma. U protivnome, porezna osnovica se uvećava za trošak najma i sve pripadajuće troškove.

U slučaju pružanja kombinirane usluge (ostvarivanje prihoda od usluge za čije je pružanje korišteno više vrsta imovne) potrebno je pribaviti vjerodostojne isprave kako bi se prihod mogao pripisati određenoj imovini proporcionalno korištenju te imovine u svhu pružanja usluge. Tek tada je moguće pouzdano odrediti troškove amortizacije pojedine imovine.

Praksa pokazuje da poduzetnici često posežu za kupnjom imovine krajem godine kako bi time utjecali na poslovni rezultat. S obzirom na uvjete koji moraju biti ispunjeni da bi trošak amortizacije bio porezno priznat te činjenicu da se trošak amortizacija priznaje u porezni rashod od prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je imovina nabavljena, odluka o kupnji imovine s ciljem utjecaja na poslovni rezultat nije najbolje rješenje.

Komentirajte prvi

New Report

Close