InterCapital Income Plus – klasa B

Vrsta fonda:
Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje:
VB Invest
Početak rada fonda:
16.01.2017.
Početna cijena udjela:
100,00 EUR
Prva uplata:
min. 2000,00 kn; min. 300,00 €
Daljnje uplate:
min. 2000,00 kn; min. 300,00 €
Naknade

Ulazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)

Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)

Investicijska struktura

Investicijski cilj Fonda

Investicijski cilj pod-fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom na obvezničke fondove uz potencijal ostvarivanja viših prinosa ulaganjem dijela portfelja na dioničko tržište.

Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja. Strategiju ulaganja fonda:

 • minimalno 60% neto imovine pod-fonda ulagat će se u instrumente s fiksnim prinosom;
 • maksimalno 20% neto imovine ulagat će se u instrumente izložene dioničkom tržištu.

Dozvoljena ulaganja i primjenjiva ograničenja:

 • do 100% u dužničke vrijednosne papire (dalje u tekstu VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH ili jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave RH;
 • do 35% u dužničke VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji članice EU, OECD-a, CEFTA-e ili međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica;
 • maksimalno 50% u dužničke VP i instrumente tržišta novca korporativnih izdavatelja;
 • maksimalno 10% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca drugih izdavatelja;
 • do 30% u udjele UCITS fondova;
 • do 30% u udjele drugih investicijskih fondova (non-UCITS);
 • do 100% u depozite i novac na računu kod kreditnih institucija;
 • u financijske izvedenice;
 • u neuvrštene vrijednosne papire;
 • ulaganje u ostale vrste imovine u skladu sa Zakonom

Izvor: Hrportfolio.hr

New Report

Close