Što su konsolidirani financijski izvještaji i što sve sadrže

HSFI 2 usklađen je sa standardima Europske unije, a opisuje kako se računovodstveno prikazuju zbirni financijski podaci

Cilj Hrvatskog standarda financijskog izvještavanja 2 je odrediti računovodstveni tretman ulaganja u ovisne, pridružene i zajednički kontrolirane poduzetnike u odvojenim financijskim izvještajima matice, pothvatnika ili ulagača te u konsolidiranim financijskim izvještajima grupe. Ovaj Standard u skladu je s MRS 27, MRS 28, MRS 31, MRS 24, MSFI 3 i IV. i VII. Direktivom Europske Unije. Standard propisuje financijsko izvještavanje poduzetnika koji sudjeluju u poslovnim kombinacijama, a opisuju se poslovne kombinacije u kojima jedan poduzetnik kontrolira drugog poduzetnika; poslovne kombinacije u kojima jedan poduzetnik ima značajan utjecaj na drugog poduzetnika; te poslovne kombinacije u kojima jedan poduzetnik zajedno s drugim poduzetnicima ima zajedničku kontrolu nad trećima.

Metoda i uvjeti
Standard propisuje uvjete konsolidiranja, metode konsolidacije, uvjete prestanka konsolidacije i sadržaj objavljenih konsolidiranih financijskih izvještaja. Propisuje objavljivanje međusobnih transakcija među poduzetnicima koji sudjeluju u poslovnim kombinacijama.Također određuje sadržaj konsolidiranih financijskih izvještaja koji obuhvaćaju konsolidiranu bilancu, konsolidirani račun dobiti i gubitka, konsolidirani izvještaj o novčanom toku, konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala te bilješke uz izvještaje. Matica ne treba prikazati konsolidirane financijske izvještaje u kojima konsolidira svoja ulaganja u ovisne poduzetnike, u pridružene i zajednički kontrolirane poduzetnike ako su zadovoljena dva slijedeća kriterija: matica, ulagatelj ili pothvatnik je u 90%-tnom ili većem vlasništvu drugog poduzetnika, a preostali dioničari uključujući i one koji inače nemaju glasačka prava su obaviješteni o tome da matica neće prikazati konsolidirane financijske izvještaje i tome se ne protive te krajnji ili bilo koji posredni vlasnik matice sastavlja konsolidirane financijske izvještaje raspoložive za javnu upotrebu u skladu s Hrvatskim računovodstvenim standardima 1 ili Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Tko nije uključen
Ovisni poduzetnik, pridruženi poduzetnik ili zajednički kontrolirani poduzetnik ne moraju biti uključeni u konsolidirane financijske izvještaje ako ozbiljna dugoročna ograničenja sprječavaju maticu u upravljanju poduzetnikom ili se podaci neophodni za sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja ne mogu dobiti bez disproporcionalnog troška i nerazmjernog kašnjenja ili ako se dionice ili udjeli u tom poduzetniku drže isključivo s namjerom njihove naknadne preprodaje. Godišnji financijski izvještaji matice se prilažu konsolidiranim financijskim izvještajima. Kad se sastavljaju odvojeni financijski izvještaji matice koja ima ulaganja u ovisne poduzetnike, zajednički kontrolirane poduzetnike i pridružene poduzetnike ulaganja će se obračunavati po trošku ulaganja.

Odvojeni izvještaji
Kad se sastavljaju odvojeni financijski izvještaji ulagatelja u pridružene poduzetnike i u zajednički kontrolirane poduzetnike, a kad ulagatelj nije istodobno i matica ovisnom poduzetniku te ne sastavlja konsolidirane financijske izvještaje, ova ulaganja (koja nisu razvrstana radi prodaje ili uključena u grupu za prodaju koja je razvrstana za držanje radi prodaje) obračunavat će se: ulaganja u pridružene poduzetnike - po metodi udjela; ulaganja u zajednički kontroliranog poduzetnika - po metodi razmjernekonsolidacije ili po metodi udjela. Metoda troška ulaganja je metoda računovodstva ulaganja čime je ulaganje priznato po trošku. Ulagač priznaje prihod, nakon datuma njegova stjecanja, samo u mjeri u kojoj je izglasana dobit poduzetnika u koje je izvršio ulaganje.

Vrste troškova

Direktna i indirektna plaćanja
Troškovi ulaganja uključuju bilo koje troškove koji se mogu direktno povezati uz poslovne kombinacije, kao što su profesionalne naknade plaćene računovođama, pravnim savjetnicima, procjeniteljima i ostalim konzultantima. Opći administrativni troškovi, uključujući ostale troškove odjela zaduženog za spajanje, i drugi troškovi koji se ne mogu direktno vezati na određenu poslovnu kombinaciju za koju su zaduženi, nisu uključeni u troškove poslovnog spajanja nego su priznati kao rashod u trenutku nastanka.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve