Forum

Naslovnica Forum Tržišta kapitala - Hrvatska (ZSE) SLDM (Slobodna Dalmacija d.d.)
Pretraživanje
Dionička društva
Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
SLDM-R-A 16,50 16,50 16,50 16,50 15,03 16,50 160 2.640,00 2,48%
Lucijan 24.5.2007.
Dobar prosjek ocjena
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
100%

Eto..gotovo. Tko nije htio dati sam uzeli su mu “zakonski”.

1. EUROPAPRESS HOLDING D.O.O. (79517545745) 4.984.120 95,46 Osnovni račun
2. HANŽEKOVIĆ MARIJAN (29887444970)236.996 4,54 Osnovni račun
Ukupno: 5.221.116 100,00

http://www.skdd.hr/portal/f?p=100:52:0::NO:RP:: [skdd.hr]

Zadnja izmjena: Lucijan (14.5.2016. 10:13)

svi smo mi Crobex

Frankie 21.3.2013.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
100%

Ovo je isto bio jedan od doktorovih bisera iz splitsko-dalmatinske zupanije.Nadam se da ste svi zaradili bar duplo. E pa doktore anal ti vera. ZNas ubost dionicu ka prstom u gujcu.

Zadnja izmjena: Frankie (15.5.2016. 4:34)

Uvik ɐɹʇuoʞ ! Sitne duše mogu da mi puše!!!

drOETKER 3.7.2009.
Veliki krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
-

Ročište radi povrata protupravno stečenih dionica Slobodne Dalmacije nakon preuzimanja zakazano je za kraj veljače 2017. godine.

Jednog dana krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi.
Bili smo sigurni u svoj hepiend. U svoj dixie band
.

drOETKER 3.7.2009.
Veliki krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
-

TRGOVAČKOM SUDU U ZAGREBU
MOLI SE ŽURNI POSTUPAK!!!
TUŽITELJ: HRVOJE ŠIMIĆ iz ZAGREBa, Bleiweisova 27, OIB:45735250142 tel 01 5807888 gsm 0914611113 email: ​destilerija@gmail.com
TUŽENIK: Marijan Hanžeković iz Zagreba Mlinovi 14 OIB: 29887444970
PREDMET: - TUŽBA RADI POVRATA DIONICA RADI STJECANJA BEZ OSNOVE PROTIVNO članku 45 Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, 148/13 - dalje u tekstu ZOPDD) - PRIJEDLOG ZA ODREĐIVANJEM PRIVREMENE MJERE
Tužitelj Hrvoje Šimić je bio dioničar SLOBODNA DALMACIJA d.d. SPLIT Hrvatske mornarice 4 oib 35075764438 te jeurazdobljuod14siječnja2014godinedo13svibnja2016godineimatelj16 redovnih dionica SLOBODNA DALMACIJA d.d.
Tužitelj ovom tužbom traži od Tuženika povrat dionica Slobodna Dalmacija d.d. koji je Tuženik stekao temeljem odredbi članka 45 Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, 148/13 - dalje u tekstu ZOPDD) po cijeni od 16,50 kn podionci,ačinjenice koje su dovele do odobrenjaponudezapreuzimanjekojujeTuženikbioobjavio,aodobrilaHrvatska agencija za nadzor financijskih usluga temelje se na netočnim i nepotpunim navodima Tuženika u postupku pred Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga čime je to nadzorno tijelo dovedeno uzabludu,jernijezanjihosiguraofernaknadustogateihjestekaobezpravneosnovepa Tužitelj ima pravo tražiti povrat dionica nazad od Tuženika. No nevezano na to što je preuštio Tuženik da jeobvezazapreuzimanjenastupilaranijetj14siječnja2014godine,niticijenaod16,50 kn po dionici nije fer naknada. ~~~

Jednog dana krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi.
Bili smo sigurni u svoj hepiend. U svoj dixie band
.

drOETKER 3.7.2009.
Veliki krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
-

Osobe koje djeluju zajednički su fizičke i/ili pravne osobe koje surađuju međusobno na temelju sporazuma, izričitog ili prešutnog, usmenog ili pisanog, čiji je cilj stjecanje dionica s pravom glasa, usklađeno ostvarivanje prava glasa ili sprječavanjedrugeosobeuprovođenjupostupkapreuzimanja, ilikojesurađujusciljnimdruštvomnatemeljusporazuma,izričitogiliprešutnog,usmenogilipisanog, čiji je cilj sprječavanje druge osobe u provođenju postupka preuzimanja.Zasljedećeosobesmatra se da djeluju zajednički: osobe koje povezuju samookolnostiusvezisastjecanjemdionica,kaošto su: vrijeme ili razdoblje u kojem su stjecale dionice, mjesto stjecanja, način stjecanja, odredbe ugovora o stjecanju,vrijednoststečenihdionica,drugeokolnostikojesudoveledostjecanjadionica koje ukazuju na usklađenost u stjecanju ili zajedničkoj namjeri osoba; članove upraveilinadzornog odboradruštavakojadjelujuzajednički;članoveupraveilinadzornogodborasdruštvimaukojimasu članovi tih tijela; osobe koje su glavnoj skupštini ciljnog društva predlagale imenovanje ili razrješenje članova uprave ili nadzornog odbora, ili druge odluke, za donošenje kojih je potrebna tročetvrtinska većina prisutnih glasova na glavnoj skupštini i koje su glasale za donošenje takvih odluka. Pravne osobe, te fizičke i/ili pravne osobe djeluju zajednički kad jedna od njih neposredno ili posredno kontrolira drugu ili druge pravne osobe. Smatra se da fizička i/ili pravna osoba kontrolira pravnu osobu ako ima: neposredno ili posredno više od 25% udjela u temeljnom kapitalu pravne osobe ili, neposredno ili posredno više od 25% glasačkih prava u glav noj skupštini pravne osobe ili, . pravo upravljanja poslovnim i financijskim politikama prav ne osobe na temelju ovlasti iz statuta ili sporazuma ili, neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj na vođenje poslova i donošenje odluka. Trgovačka društva djeluju zajednički ako su međusobno povezana u smislu odredbi Zakona o trgovačkim društvima. (članak 5 ZOPDD)
Uspostavljanje odnosa zajedničkog djelovanja na temelju sporazuma iz stavka 1. članka 5. ovoga Zakona izjednačeno je sa stjecanjem dionica s pravom glasa Dionicama s pravom glasa stjecatelja pribrajaju se dionice s pravom glasa osoba koje s njim djeluju zajednički. Kad obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastane uspostavljanjem odnosa zajedničkog djelovanja sporazumom iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona ili u slučaju kad jedna od osoba koje djeluju zajednički stekne
broj 16-73-01/16-1004 Str 1/14
dionice tako da tim stjecanjem nastane obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, svaka od tih osoba obvezna je objaviti ponudu za preuzimanje na način i pod uvjetima određenim ovimZakonom. (članak 6 ZOPDD)

Jednog dana krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi.
Bili smo sigurni u svoj hepiend. U svoj dixie band
.