Zamke PDV-a na inozemne usluge

Autor: Poslovni.hr , 12. srpanj 2010. u 22:00

Nerijetko se susrećemo s dvojbom trebamo li zaračunati PDV na ino- usluge, tj. je li propisano mjesto oporezivanja u Hrvatskoj ili nije

Opće načelo je da se PDV na inozemne usluge plaća prema sjedištu poduzetnika koji obavlja uslugu. Kod utvrđivanja mjesta obavljanja usluga vrijedi opće načelo da je mjesto obavljanja usluge tamo gdje je sjedište odnosno stalno boravište ili prebivalište poduzetnika koji obavlja uslugu. Ako uslugu obavlja poslovna jedinica poduzetnika onda se mjesto obavljanja usluga smatra sjedište poslovne jedinice. Propisani su izuzeci od općeg načela pri utvrđivanju mjesta oporezivanja kod obavljanja usluga. Zbog toga u prometu usluga s inozemstvom trebamo uvijek provjeriti gdje je propisano mjesto oporezivanja konkretne usluge, tj. moramo provjeriti da li je riječ o usluzi koja se oporezuje prema općem načelu sjedišta davatelja usluge ili je riječ o usluzi koja se nalazi u propisanim iznimkama.

Kad se odbija pretporez
Ako je tuzemni poduzetnik primio uslugu iz inozemstva za koju je propisano mjesto oporezivanja u Hrvatskoj, tj. za tu uslugu je propisana iznimka od temeljnog načela mjesta oporezivanja usluga, tada je poduzetnik dužan sam zaračunati PDV na fakturu koju mu je ispostavio inozemni dobavljač. PDV koji je obračunat na uslugu koju je Hrvatskom poduzetniku obavio poduzetnik iz inozemstava obračunava se na cijenu usluge izraženu u stranoj valuti. Ta se cijena usluge preračunava u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan kada je usluga obavljena. Poduzetnik je dužan uplatiti obvezu za PDV u državni proračun RH i to u obračunskom razdoblju u kojemu je obavljena usluga odnosno kada je primljen račun iz inozemstva. U sljedećem obračunskom razdoblju poduzetnik plaćeni PDV će moći koristiti kao pretporez tj. kao odbitak od svoje porezne obveze ili tražiti povrat plaćenog PDV-a. Također je važno navesti da se obveza plaćanja PDV-a na usluge inozemnog poduzetnika odnosi i na subjekte koji nisu obveznici PDV-a. U tom slučaju, ti poduzetnici plaćeni porez na dodanu vrijednost ne mogu koristiti kao pretporez, što znači da se vrijednost usluge povećava za plaćeni PDV. Poduzetnik tj. porezni obveznik koji je propustio obračunati i platiti PDV na inozemnu uslugu za koje je propisano mjesto oporezivanja u Hrvatskoj može platiti kaznu od 1000 do 200.000 kuna, a taj iznos značajno povećavaju i zatezne kamate. Odgovorna osoba također plaća propisanu kaznu od 500 do 10.000 kuna.Zakon o porezu na dodanu vrijednost propisuje iznimke od općeg načela. Kada je riječ o uslugama u vezi s nekretninama, uključujući i najam ili zakup, usluga se oporezuje prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. Usluge u svezi s nekretninama obuhvaćaju usluge koje se obavljaju pomoću nekretnina; usluge koje se obavljaju na nekretnini obuhvaćaju usluge koje služe neposredno uređenju nekretnine, usluge koje služe za pripremu građevinskih radova, obavljanje građevinskih radova, vještačenja na nekretninama,inženjerskih usluga; usluge koje se obavljaju u vezi s kupovinom i prodajom nekretnina. Uslugama u neposrednoj vezi s nekretninama ne smatraju se npr. objava oglasa u vezi prodaje ili najma nekretnine, financiranje nekretnina, pravno i porezno savjetovanje glede nekretnina, ustupanje osoblja građevinskim poduzetnicima. Prijevozne usluge oporezuju se prema dionici puta gdje se obavlja prijevoz. Ako se usluga prijevoza ne obavlja samo u tuzemstvu, tada će se obračunati samo na dio usluge koji otpada na tuzemstvo.

Oslobođenje od poreza
Porezna oslobođenja: prijevozne usluge pri konačnom izvozu dobara, prijevozne usluge pri provozu kroz carinsko područje Hrvatske,prijevozne usluge pri uvozu dobara kada je vrijednost takvih usluga uključena u carinsku odnosno poreznu osnovicu pri carinjenju. Prema mjestu gdje se usluga obavlja oporezuju se sljedeće usluge: umjetničke, znanstvene, nastavne, športske, zabavne i slične usluge i usluge njihovog organiziranja; pomoćne usluge u prijevozu; usluge na pokretnim fizičkim dobrima: usluge stručnog mišljenja, procjene i ocjene pokretnih dobara, kontrola kvalitete, usluge održavanja softvera. U usluge posredovanja spadaju: ustupanja osoblja; iznajmljivanje pokretnih dobara, osim prijevoznih sredstava; odstupanje od obavljanja poslovne djelatnosti; omogućavanje pristupa do sustava za distribuciju prirodnog plina ili električne energije i prijevoza te obavljanje usluga koje su s time izravno povezane; usluge koje se odnose na prenošenje, emitiranje i prijam signala, teksta, slika i zvuka ili informacija bilo koje vrste; te elektronički obavljenih usluga.

Posredovanje

Odvjetnici i revizori
Usluge posredovanja oporezuju se prema mjestu isporuke za koju je obavljeno posredovanje. Prema mjestu primatelja usluge oporezuju se: prijenos, ustupanja i korištenja autorskih prava, patenata, licencija; promidžbenih usluga, uključujući i usluge posredovanja u tim uslugama; usluga inženjera, odvjetnika, revizora, računovođa, tumača, prevoditelja i drugih usluga savjetovanja; usluga obrade podataka;; bankovnih i financijskih usluga te usluga osiguranja, uz iznimku iznajmljivanja sefova.

Komentirajte prvi

New Report

Close