Knjiženje izvanrednih prihoda i promjena ekonomske koristi

Autor: Poslovni.hr , 03. siječanj 2012. u 22:00

Promjena knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine koja prestaje biti klasificirana kao namijenjena za prodaju priznaje se u računu dobiti i gubitka

Osim redovnih postoje i ostali prihodi za koje također postoje točo propisana pravila kako se i kada mogu prizavati i na koji način se vode u poslovnim knjigama. U okviru ostalih (izvanrednih prihoda) iskazuju se iznosi prihoda koji su povezani sa prihodima od redovitih aktivnosti no ne proizlaze iz prodaje proizvoda, robe odnosno usluga. Izdvajaju se zbog utjecaja na rezultat poslovanja, a koji je ostvaren prodajom proizvoda, roba i usluga unutar poslovne godine. Rezultat poslovanja od redovnih aktivnosti se ispravlja preko stavaka ostalih prihoda i rashoda. Proizašla razlika ne predstavlja rezultat koji je ostvaren posebnim aktivnostima.

Vrste prihoda
Neki od prihoda koji se iskazuju odvojeno odnosno kao stavke ostalih (izvanrednih) prihoda su: prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine; prihodi od otpisa obveza; prihodi od naknadno odobrenih popusta od dobavljača; prihodi od otpisanih potraživanja koja su naknadno naplaćena; prihodi od viškova; prihodi od naplaćenih penala i nagrada; prihodi od prodaje sirovina, materijala kao i rezervnih dijelova; te prihodi iz prethodnih godina.Kao i kod poslovnih i financijskih prihoda, da bi ostali (izvanredni) prihodi mogli biti priznati, moraju imati za posljedicu povećanje ekonomskih koristi u obliku povećanja sredstava ili u obliku smanjenja obveza. Prihod ili rashod od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine putem otuđenja ili kada se ne očekuju buduće ekonomske koristi treba priznati u račun dobiti i gubitka. No taj prihod se ne klasificira kao prihod u smislu prihoda od prodaje proizvoda, robe i pružanja usluga, nego kao ostali – izvanredni prihodi na neto osnovi. Prihod ili rashod od prestanka priznavanja pojedine dugotrajne materijalne imovine se utvrđuje tako da se od neto zaračunatog iznosa (ili fer vrijednosti u slučaju zamjene) oduzme knjigovodstvena vrijednost ove imovine. Ovaj prihod ili rashod se klasificira kao ostali prihodi i ostali rashodi i priznaje se na neto osnovi.

Nematerijalna imovina
Prihodi ili rashodi koji proizlaze iz povlačenja ili otuđenja nematerijalne imovine se utvrđuju tako da se od neto zaračunatog iznosa (ili fer vrijednosti u slučaju zamjene) oduzme knjigovodstvena vrijednost ove imovine. Ovaj prihod ili rashod se klasificira kao ostali prihodi i ostali rashodi i priznaje se na neto osnovi. Prihod ili rashod od povlačenja ili otuđenja ulaganja u nekretnine utvrđuje se tako da seod neto zaračunatog iznosa (ili fer vrijednosti u slučaju zamjene) oduzme knjigovodstvena vrijednost ove imovine. Ovaj prihod ili rashod se klasificira kao ostali prihodi i ostali rashodi i priznaje se na neto osnovi. Prestankom priznavanja financijske imovine razlika između knjigovodstvene vrijednosti i primljene naknade priznaje se u račun dobiti i gubitka. Prihod ili rashod koji nije prethodno priznat do datuma prodaje dugotrajne imovine namijenjen za prodaju ili grupe za otuđenje, priznaje se u trenutku otuđenja i klasificira se kao ostali prihod ili ostali rashod na neto osnovi. Promjena knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine koja prestaje biti klasificirana kao namijenjena za prodaju priznaje se u računu dobiti i gubitka. Poduzetnik će u računu dobiti i gubitka priznati prihode ili rashode od prestanka poslovanja. Prihode treba prestati priznavati kada stavke koje predstavljaju prihod ne zadovoljavaju kriterije priznavanja po ovom Standardu. Prihode treba mjeriti po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja. Naknada je u većini slučajeva u novčanom ili u obliku novčanih ekvivalenata. Iznos prihoda koji proizlazi iz neke transakcije i poslovnog događaja obično se određuje sporazumno između poduzetnika i kupca ili korisnika imovine, a prihodi o ugovora o izgradnji se mjere pofer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za naknadu.

Propisi

Računovodstvene politike
Poduzetnik treba objaviti računovodstvene politike priznavanja prihoda koje obuhvaćaju: iznos svake značajne vrste prihoda priznate tijekom obračunskog razdoblja; iznos tečajnih razlika priznatih u računu dobiti i gubitka iznos prihoda koji proizlazi iz razmjene proizvoda ili usluge uključenih u svaku značajnu vrstu prihoda; te iznos, strukturu i vrstu ostalih i ostalih rashoda. Prihod ugovora o izgradnji treba obuhvatiti početni iznos prihoda dogovorenih ugovorom i izmjene u ugovorenim radovima.

Komentirajte prvi

New Report

Close