Ako planirate kupoprodaju financijske imovine iskoristite priliku za porezne uštede

Autor: Poslovni.hr , 24. rujan 2015. u 15:27
Foto: Thinkstock

Saznajte sve detalje koji su Vam potrebni kako bi porezno optimizirali kupoprodaju financijske imovine.

Kako uštedjeti na porezima:
Prilikom oporezivanja kapitalnih dobitaka, važno je naglasiti da isti neće biti oporezivan u slučajevima:

  • ako je financijska imovina (npr. dionica ili poslovni udjeli) nabavljena prije 1.siječnja 2016. godine;
  • ako se financijska imovina otuđi 3 godine nakon nabave iste;
  • ako je otuđenje između bračnih drugova i srodnika koji su kao takvi već definirani u Zakonu o porezu na dohodak.

Ako planirate kupoprodaju financijsku imovinu, svakako preporučamo da je nabavite prije 1. siječnja 2016. godine jer u tom slučaju nećete morati čekati 3 godine da izbjegnete plaćanje poreza. Drugim riječima, ako se
financijska imovina nabavi prije 1. siječnja 2016. godine, neovisno o danu prodaje iste, neće doći do poreznih efekata.

Izmjenama je propisano da se kapitalnim dobicima osobito smatraju dobici od:

  • prenosivih vrijednosnih papira i strukturiranih proizvoda;
  • instrumenata trži šta novca;
  • jedinica u subjektima za zajednička ulaganja;
  • izvedenica;

 Način oporezivanja nakon 1. siječnja 2016.

Zakonski propisi definiraju da su predmet oporezivanja realizirani kapitalni dobici ostvareni unutar 3 godine, a oporezivanje će se obavljati po pojedinačno ostvarenom primitku koji je izvor kapitalnog dobitka.

S obzirom na složenu problematiku financijskih instrumenata i strukturiranih proizvoda te propisanu FIFO metodu, što zahtijeva pripremne radnje kod samih poreznih obveznika te osoba koje su preuzele upravljanje financijskom imovinom poreznog obveznika u transakcijama vezanima za kupnju i prodaju financijske imovine u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, te će odredbe početi primjenjivati od 1. siječnja 2016.

FIFO metoda (first in – first out) odnosi se na praćenje kupoprodaje istovrsnih vrijednosnica. Naprimjer, fizička osoba u jednom paketu kupi 10 dionica, a u drugom još 20 dionica. U trećem koraku prodaje 13 dionica, te se u određivanju kapitalnog dobitka najprije uzima nabavna cijena 10 dionica (prvi paket) pa onda nabavna cijenasljedeće tri dionice iz drugog paketa.

Alternativno, porezni obveznik može opunomoćiti neko društvo ili osobu za upravljanje koje temeljem ugovornog odnosa mogu upravljati financijskom imovinom poreznog obveznika.

Kapitalni gubici

Realna je pretpostavka da svaka kupoprodaja financijske imovine neće rezultirati kapitalnim dobitkom, već da će dobar dio istih rezultirati i kapitalnim gubicima.

Zakonskim propisima je uređeno da se kapitalni gubici mogu odbiti samo od dohotka od kapitalnih dobitaka koji je ostvaren unutar iste kalendarske godine. Kapitalni gubitak iskazuje se najviše do visine porezne osnovice, a priznaje se u godišnjem izvješću u kojem se iskazuju ukupno ostvareni kapitalni dobici na zadnji dan poreznog razdoblja za koje se izvješće sastavlja i podnosi.

Drugim riječima, na kraju godine porezni obveznik može preko obrasca KD-G vratiti dio plaćenog poreza na dohodak od kapitalnih dobitaka na način da iskoristi (eventualne) kapitalne gubitke koj i se ostvare tokom iste kalendarske godine.

Umjesto zaključka

U današnje vrijeme kada ima sve više zakonskih promjena, nije lako sve pratiti i biti u toku sa svim aktualnostima. Ipak, ono što treba imati na umu je da zakonske promjene mogu biti izvor rizika, ali i prilika za uštede ukoliko se iskoriste na vrijeme i na pravi način.

Komentari (2)
Pogledajte sve

ako ne ukinu ovo do 01.01.2016., ja (ali i dosta mojih poznanika koji još uvijek trgujemo na ZSE) povući ćemo sav kapital i adio ZSE zauvijek! nadam se da će zakonodavac doći pameti i ukinuti ovaj SDP-ov porez dok je još vrijeme, tj. prije nego novim porezom “ubiju” burzu!!!!!!!!!!!!!!

RIP ZSE

New Report

Close