Horizontalni efekti Smart City strategija u razvoju pametnih gradova

Autor: Promo , 26. lipanj 2019. u 22:00
Učinkovita i transparentna gradska uprava, pametno upravljanje energijom i zaštita okoliša te pametna mobilnost samo su neka od strateških područja pametnih gradova

Pametan grad kreira potpuno nove urbane usluge uz smanjenje potrošnje resursa i troškova, osiguravajući svoju održivost.

Pametni gradovi više nisu samo trend – oni su naša realnost jer stanovništvo seli u velike gradove i urbana područja, a nove tehnologije dostupnije su svima.  Međutim, pametan grad nije svaki grad koji koristi pametna rješenja, već onaj čija uprava kroz digitalne ekosustave omogućava komunikaciju i pravovremenu reakciju na potrebe građana, koristeći prednosti suvremenih tehnologija. Na taj način pametan grad kreira potpuno nove urbane usluge uz smanjenje potrošnje resursa i troškova, osiguravajući svoju održivost.

Unaprjeđenje kvalitete urbanih usluga potrebno je provoditi u sukladnosti s međunarodnim standardima (ISO 18091:2019, ISO/TS 37151:2015, ISO 37120:2018, ISO 37101:2016, ISO/TR 37121:2017, ISO 37122:2019) koji omogućavaju postavljanje ciljanih razina kvalitete usluga i učinkovitosti poslovanja grada i gradskih institucija te praćenje napretka u izgradnji pametnog grada, vodeći se najboljim primjerima i praksom iz vodećih svjetskih i europskih gradova.

Sustavan pristup i sveukupni efekti 
Danas gradovi diljem svijeta donose Smart City Strategije ne bi li na što bolji način iskoristili potencijale novih tehnologija i inovativne modele pružanja svojih usluga. Gradovi imaju razvojne, ali i druge specijalizirane strategije. Dodaju li se tome i nacionalne strategije iz različitih područja, dolazimo do velikog broja strateških dokumenata koji u širem kontekstu promišljaju o potrebama okoline i društva, daju okvire djelovanja i usmjerenje razvoja.

Usklađivanje Smart City Strategije s razvojnim i sektorskim odnosno nacionalnim strategijama obavlja se po strateškim područjima. Važno je međutim napomenuti da Smart City Strategija horizontalno djeluje s ostalim strategijama, osobito sa Strategijom pametne specijalizacije, u pogledu indikativnih tema i ideja. Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske prihvaćene inicijative i projekte iz horizontalne Smart City Strategije potrebno je povezati na pripadajuće razvojne strategije gradova i županija, vertikalne sektorske i nacionalne strategije, a prihvaćene razvojne projekte voditi u Središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata (SERRP) pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU.

Putem ovih mehanizama moguće je pratiti provedbu i upravljanje projektima odnosno ostvarenje ciljeva definiranih strategijama, a u okviru predviđenog gradskog proračuna i izvora financiranja. Dodatna vrijednost Smart City Strategije ogleda se u kontinuiranoj uključenosti građana, gospodarstvenika i zaposlenika gradskih službi u razvoj novih usluga, od razmjene ideja i pokretanja inicijativa do kreiranja indikativnih projekata, koji se, u slučaju da postanu razvojni projekti upisuju u SERRP. Obzirom da provedba Smart City Strategije ovisi o okolini koja se neprekidno mijenja i tehnologijama koje se stalno unapređuju, neophodno je periodički preispitivati poslovno okruženje i ekosustav pametnog grada radi prilagodbe same strategije te prikupljanja novih ideja koje mogu izrasti u razvojne projekte.  

Partner za kompletne usluge digitalizacije i pametna rješenja 
InfoDom Grupa jedina je tvrtka u Hrvatskoj koja nudi kompletnu uslugu digitalizacije gradova i uvođenja pametnih rješenja što podrazumijeva izradu Smart City Strategija, razvoj digitalnih usluga i pametnih rješenja, dizajn BPM repozitorija procesa te općenito digitalizaciju sveukupnog poslovanja. Uz primjenu tehnologija naših principala IBM-a, Oracle-a i Microsoft-a, uvodimo i CRM i ERP rješenja od tvrtke Odoo na open source tehnologiji.

Brojnim referencama, od kojih izdvajamo izgradnju platforme za digitalizaciju procesa i dokumentacije eGOP u Gradu Splitu, platforme za e-račune u RI Stan, VIK Rijeka te brojnim komunalnim poduzećima putem platforme sviračuni.hr te sustava planiranja i izvršavanja javne nabave SPIN@ u Rijeka 2020, kao i savjetodavnim uslugama u izradi Smart City Strategije za Karlovac, Dugo Selo i Veliku Goricu, upravljanja pametnom županijom za Zagrebačku županiju te digitalnu transformaciju poslovanja za Grad Zagreb, InfoDom Grupa je postala nezaobilazan partner gradovima i poduzećima u njihovom vlasništvu koja teže unapređenju i digitalizaciji usluga koristeći suvremene tehnologije.

Našim rješenjima pomažemo gradovima u realizaciji projekata kojima se poboljšava kvaliteta života i unaprjeđuje gospodarstvo u uvjetima održivog razvoja, što je i definirano strateškim dokumentima. InfoDom prepoznaje devet strateških područja koja predstavljaju stupove izgradnje pametnoga grada.  Svako od tih područja podrazumijeva određene ciljeve i prioritetne mjere iz kojih proizlaze određene aktivnosti i projekti, za što InfoDom nudi odgovarajuća rješenja. 
1. Učinkovita i transparentna gradska uprava = pametna uprava – korištenjem IKT potiče se maksimalna uključenost građana u donošenje odluka, njihova informiranost, smanjuje se administrativno opterećenje građana i same uprave kroz razvoj e-usluga te kontinuirano povećanje razine znanja, sposobnosti i inovativnosti gradske uprave.
2. Pametno upravljanje energijom i zaštita okoliša – korištenjem podataka iz različitih senzora prati se potrošnja različitih energenata, ali i drugih čimbenika vezanih za zaštitu okoliša – izgradnja tzv. pametnog energetskog sustava.
3. Gospodarstvo- pametna rješenja za poduzeća – kroz razvoj adekvatne poslovne infrastrukture te druge poticajne mjere poboljšava se poslovno okruženje i konkurentnost grada, što uključuje i razvoj digitalnih vještina poduzetnika te digitalnu transformaciju poduzeća.
4. Obrazovanje, kultura i šport – informirani i obrazovani građani koji su sposobni koristiti prednosti suvremenih tehnologija za osobni, cjeloživotni razvoj te razvoj svoje okoline
5. Ruralni razvoj – podrazumijeva razvoj okolišno i ekonomski održive poljoprivredne proizvodnje, promicanje novih znanja i vještina te primjenu suvremenih tehnologija u razvoju uz povećanje kvalitete života stanovnika ruralnih područja
6. Održiva urbana mobilnost – podrazumijeva dostupnost infrastrukture, uključujući fizičku te komunikacijsku i informacijsku infrastrukturu, IoT platformu, aplikacijsku razinu s ciljem postizanja sigurnog, ekološki prihvatljivog i učinkovitog prometnog sustava, zasnovanog na suvremenim tehnologijama
7. Razvoj digitalne infrastrukture – predstavlja preduvjet izgradnje svih naprednih pametnih usluga današnjice i budućnosti što podrazumijeva širokopojasne mreže, uz kvalitetnu elektroničko-komunikacijsku infrastrukturu
8. Sigurnost – Upravljanje kritičnim infrastrukturama – podrazumijeva izgradnju integralnog sustava upravljanja kritičnim infrastrukturama grada kako bi se neželjene posljedice u slučaju štete svele na minimum, primjenjujući suvremena IKT rješenja
9. Zdravstvo i društvena osjetljivost – korištenjem IKT rješenja utječe se na produljenje životnog vijeka građana te podizanja kvalitete života u zajednici. 
Iako ovih devet strateških područja predstavlja osnovu za izradu Smart City Strategije, InfoDom Grupa prilikom izrade predmetnih strategija individualno pristupa svakom gradu, vodeći računa o ekonomskim, društvenim i ekološkim okvirima i mogućnostima te potrebama građana i okoline. 

Standardi kao obvezni preduvjet
InfoDom Grupa posebnu pozornost pridaje usklađenosti strateških dokumenata s jedne strane te razvoju strateških sposobnosti gradova kako bi oni mogli iskoristiti nove tehnologije (primjena IoT mreža i jezera podataka, primjena blockchain mreža za upravljačke sustave, primjena umjetne inteligencije u GRC sustavima kontrola) i EU dostignuća (Europski okvir interoperabilnosti – EIF, CEF – Digital Service Infrastructure, European Interoperability Reference Architecture – EIRA, eIDAS uredba i dr.), s druge strane.

Koristeći referentne modele međunarodnih udruženja u kojima je InfoDom član (Open Group, TM Forum, BPMI, PMI, KMCI, ISACA, FI-WARE, UPU), a zahvaljujući velikom broju ISO certifikata koje posjeduje (ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000 te ISO 15489 za eGOP 10.x platformu) te stečenom iskustvu u  brojnim područjima digitalizacije poslovanja i savjetovanja, InfoDom osigurava cjelovitu uslugu gradovima i njihovim poduzećima kojima jamči kvalitetu proizvoda i usluga koje nudi.

New Report

Close