PRBN (Privredna banka Beograd a.d. Beograd)

Naslovnica Forum Tržište kapitala – regija & svijet Tržišta kapitala – Srbija (BSE) PRBN (Privredna banka Beograd a.d. Beograd)

Banka sa tradicijom dugogodišnjeg rada na jugoslovenskom finansijskom tržištu na pocetku u sastavu najveceg sistema banaka u staroj Jugoslaviji, Udružene banke Sarajevo a od 1989.godine samostalna Banka, deonicarsko društvo, a od 1995. godine akcionarsko društvo. Delatnost: primanje svih vrsta novčanih depozita (depozitni poslovi), davanje i uzimanje kredita (kreditni poslovi), devizni, devizno-valutni i menjački poslovi, poslovi platnog prometa, izdavanje hartija od vrednosti i novčanih kartica (emisioni poslovi), čuvanje sredstava, hartija od vrednosti i upravljanje njima (depo poslovi), kupovina i prodaja hartija od vrednosti (poslovi sa efektima), izdavanje jemstava, garancija i dr. (garancijski poslovi), posredovanje u trgovini hartija od vrednosti (brokerski poslovi), kupovina i naplata potraživanja, pružanje drugih finansijskih usluga, vršenje svih drugih bankarskih poslova koji nisu zabranjeni Zakonom i Aktom o osnivanju.

New Report

Close