KSST (Kaštelanski staklenici d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska KSST (Kaštelanski staklenici d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Dali netko zna nešto pobliže o ovoj firmi? Koje su površine pod staklenicima, tehnologija itd…

evo kolega otvorio u isto vrijeme!

zatvaraj!

Nije baš u isto vrijeme – minutu ranije…, no bilo kako bilo tvrtka vrijedi, a dionica se trgovala nedavno već i po 1.500,00 Kn – mislim da je to jaako dobra kupnja na ovim razinama…

Bilanca društva
KAŠTELANSKI STAKLENICI D.D. ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU (3171027)
MAGISTRALA BB,K.ŠTAFILIĆ, 21216 KAŠTEL STARI

AOP Opis 31.12. prethodne godine Zadnji dan tekućeg razdoblja
1 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital 0 0
2 Dugotrajna imovina (AOP 003 + 004 + 005 + 006) 281.164 270.421
3 Nematerijalna imovina 0 0
4 Materijalna imovina 281.164 270.421
5 Financijska imovina 0 0
6 Potraživanja 0 0
7 Kratkotrajna imovina (AOP 008 + 009 + 010 + 011 + 012) 6.893 12.588
8 Zalihe 5.228 5.733
9 Potraživanja od kupaca 1.171 1.870
10 Ostala potraživanja 493 644
11 Financijska imovina 0 0
12 Novac na računu i blagajni 1 4.341
13 Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda 0 0
14 Gubitak iznad visine kapitala 0 0
15 UKUPNO AKTIVA (AOP 001 + 002 + 007 + 013 + 014) 288.057 283.009
16 Kapital i rezerve (AOP 017 + 018 + 019) 254.416 264.254
17 Upisani kapital 283.983 283.983
18 Rezerve 0 0
19 Dobit / gubitak prethodne godine i tekućeg razdoblja – 29.567 – 19.729
20 Manjinski interesi 0 0
21 Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove 0 0
22 Dugoročne obveze 0 0
23 Kratkoročne obveze (AOP 024 + 025 + 026) 33.641 18.755
24 Obveze prema dobavljačima 13.288 9.060
25 Kratkoročne financijske obveze 3.056 1.770
26 Ostale kratkoročne obveze 17.297 7.925
27 Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 0 0
28 UKUPNO PASIVA (AOP 016 + 020 + 021 + 022 + 023 + 027) 288.057 283.009
29 Izvanbilančne stavke 0 0
AOP Opis Kumulativno prethodne godine Isto razdoblje prethodne godine Kumulativno tekuće godine Tekuće razdoblje
30 Poslovni prihodi (AOP 031 + 032 + 033) 8.313 1.232 7.347 1.353
31 Prihodi od prodaje u zemlji 6.299 566 5.069 601
32 Prihodi od prodaje u inozemstvu 122 77 614 213
33 Ostali prihodi iz osnovne djelatnosti 1.892 589 1.664 539
34 Financijski prihodi (AOP 035 + 036) 0 0 35 32
35 Pozitivne tečajne razlike 0 0 2 2
36 Kamate i ostali financijski prihodi 0 0 33 30
37 Izvanredni prihodi 1.671 149 42.446 1.620
38 PRIHODI UKUPNO (AOP 030 + 034 + 037) 9.984 1.381 49.828 3.005
39 Promjene u zalihama gotovih proizv. i nedovr. proizvodnje 0 0 0 0
40 Poslovni rashodi (AOP 041 + 042 + 043 + 044 + 045) 14.167 4.365 16.836 5.434
41 Materijalni troškovi i troškovi prodane robe 3.586 821 4.002 1.231
42 Troškovi osoblja 6.522 2.226 6.735 2.457
43 Amortizacija 2.302 768 2.325 775
44 Vrijednosno usklađenje i rezerviranje 0 0 0 0
45 Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti 1.757 550 3.774 971
46 Financijski rashodi (AOP 047 + 048) 890 861 5.137 140
47 Negativne tečajne razlike 2 1 0 0
48 Kamate i ostali financijski prihodi 888 860 5.137 140
49 Izvanredni rashodi 3.684 49 18.017 740
50 UKUPNO RASHODI (AOP 039 + 040 + 046 + 049) 18.741 5.275 39.990 6.314
51 Dobitak ili gubitak prije oporezivanja (AOP 036-048)* – 8.757 – 3.894 9.838 – 3.309
52 Porez na dobit 0 0 0 0
53 Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)* – 8.757 – 3.894 9.838 – 3.309
54 Manjinski interesi 0 0 0 0
55 Dobit ili gubitak skupine (053 – 054) – 8.757 – 3.894 9.838 – 3.309

Uredni ljudi su samo lijeni traziti stvari!

AOP Opis Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje
56 Novčani tok od poslovnih aktivnosti (AOP 057 do 070) – 1.186 – 2.792
57 Dobitak / gubitak nakon poreza – 8.757 9.838
58 Amortizacija 2.302 2.325
59 Povećanje / smanjenje zaliha* – 224 – 505
60 Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca* 290 – 699
61 Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja* – 104 – 151
62 Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda* 0 0
63 Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima* 5.307 – 13.600
64 Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja* 0 0
65 Povećanje / smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja* 0 0
66 Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala* 0 0
67 Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja* 0 0
68 Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine* 0 0
69 Povećanje smanjenje ostalih dugoročnih obveza* 0 0
70 Povećanje / smanjenje ostalih stavki* 0 0
71 Novčani tok od investicijskih aktivnosti (AOP 072 do 078) 1.124 8.418
72 Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine* – 103 – 8.592
73 Stjecanje podružnica 0 0
74 Stjecanje manjinskih interesa 0 0
75 Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine* 0 0
76 Primici od prodaja materijalne i nematerijalne dugotr. imovine 1.227 17.010
77 Isplaćene dividendi 0 0
78 Povećanje / smanjenje ostalih stavki* 0 0
79 Novčani tok od financijskih aktivnosti (AOP 080 do 084) 0 0
80 Povećanje kapitala novom emisijom dionica 0 0
81 Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova* 0 0
82 Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza 0 0
83 Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova 0 0
84 Povećanje / smanjenje ostalih stavki* 0 0
85 Neto povećanje / smanjenje novca i novčanih ekvivalenata* (AOP 056 + 071 + 079) 2 0
86 Neto novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 1 0
87 Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085 + 086) 3 0
AOP Opis 31.12. prethodne godine Povećanje Smanjenje Tekuće razdoblje
88 Upisani kapital 283.983 0 0 283.983
89 Premije na emitirane dionice 0 0 0 0
90 Rezerve 0 0 0 0
91 Vlastite dionice 0 0 0 0
92 Zadržana dobit ili preneseni gubitak* – 18.588 0 10.979 – 29.567
93 Dobitak ili gubitak tekućeg razdoblja* – 10.979 20.817 0 9.838
94 Dividende 0 0 0 0
95 Revalorizacijske rezerve (AOP 096 + 097 + 098) 0 0 0 0
96 a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme 0 0 0 0
97 b) revalorizacijska ulaganja 0 0 0 0
98 c) ostala revalorizacija 0 0 0 0
99 Ispravak temeljnih pogreški 0 0 0 0
100 Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt 0 0 0 0
101 Promjene računovodstvenih politika 0 0 0 0
102 Sveukupno kapital i rezerve (AOP 088 do 095 + 099 + 100 + 101) 254.416 20.817 10.979 264.254

Podjela dionica
PODJELA NIJE IZVRŠENA.
Zarada po dionici
ZARADA NIJE OSTVARENA.
Promjena vlasničke strukture
NIJE BILO PROMJENA.
Pripajanja i spajanja
NIJE BILO PROMJENA.
Neizvjesnosti
PRIMJENA MJERA BIVŠE VLADE RH OMOGUĆIT ĆE BOLJE POSLOVANJE.
Rezultati poslovanja
IZVANREDNI PRIHODI SU OSTVARENI OD VODOVODA PO SUDSKOM RJEŠENJU ZA NAKNADU ZA EKSPROPRIRANE NEKRETNINE I OD ZRAČNE LUKE ZA PRODAJU 43.024.M2 ZEMLJE.
Prihodi po djelatnostima / segmentima
POSLOVNI PRIHODI ČINE 15% A IZVANREDNI 85% OD UKUPNIH PRIHODA.
Opis proizvoda ili usluga
STAKLENIČKA ZELENA SALATA, KRASTAVCI, RAJČICE, SADNICE MASLINA I NAJAM STAKLENIKA.
Operativni i ostali troškovi
POSLOVNI RASHODI ČINE 42%, FINANCIJSKI 13% A IZVANREDNI 45% OD UKUPNIH RASHODA.
Dobitak ili gubitak
DOBIT OD 9.838.000.- KUNA.
Likvidnost
DD JE LIKVIDNO.
Pravna pitanja
NIJE
Promjene računovodstvenih politika
REALIZIRANO JE SUDSKO RJEŠENJE ZA VODOVOD O NAKNADI OD 6.506.534.-KUNA I PRODANO 43.024. M2 ZEMLJE RESNIK

Uredni ljudi su samo lijeni traziti stvari!

Gornji podaci su za 3Q 2006

Ukupan iznos temeljnog kapitala društva (kune bez lipa): 283.982.500
Međunarodni identifikacijski broj redovnih dionica (ISIN): HRKSSTRA0006
Međunarodni identifikacijski broj povlaštenih dionica (ISIN):
Konsolidacija izvješća
Izvješće je konsolidirano: Ne
Revizorska kuća
Revizorska kuća društva: JADRAN REVIZIJA DOO
Izdane dionice po emisijama
Redovne dionice
1. emisija Ukupan broj redovnih dionica I. emisije: 23213
Oznaka I. emisije redovnih dionica: A01
Nominalna vrijednost redovnih dionica I emisije: 2500
2. emisija Ukupan broj redovnih dionica II. emisije: 90380
Oznaka II. emisije redovnih dionica: B01
Nominalna vrijednost redovnih dionica II emisije: 2500

Uredni ljudi su samo lijeni traziti stvari!

Nebi u detalje,ali u kratko čudo nula!!!!!

Nikad se ne znojim dok plaćam ,znojim se dok cijenu dogovaram.

Proučavao sam neki dan ovu dionicu.

Evo do koji sam info došao.

Ukupan broj dionica: 113.593
Od toga država: 102.123 ili 89,91
Ostalo drže vodovod i čini mi se djelatnici.
Dakle, iznimno nizak free float, nelikvidnost žešća.

Ovaj članak, je prepisan iz Slobodne Dalmacije i drugih lokalnih tiskovina.
Uglavnom, rasprodali su hrpetinu zemlje kako bi mogli vratiti dugove. Najveći dugovi su im bili prema Vodovodu[smiley8] jer su navodnjavanje vršili s pitkom vodom. Navodno su iskopali bunare pa to više ne će biti velika stavka.

U privitku ću vam staviti i sliku s google eartha. Ono desno od aerodorma je prodano za potrebe aerodroma.

Novac od prodaje zemljišta su utrošili za vraćanje dugova i za ulaganje u sisteme za navodnjavanje koje su nabavili od Izraelaca.

Povezani su s slovenskim Merkatorom i u procesu su traženja strateškog partnera.

Ministar Čobanković ih pohodio neki dan i najavio privatizaciju modelom JPP.

Na pojedinim lokalnim forumima ne pišu baš afirmativno o ovoj firmi.

Book 2.239,71
PPS 1.300,00

Htjedoh se rješiti beljare i kupiti ovo čudo od firme na 1.100, ali sam izgleda zakasnio.
Dobro ću razmisliti o ulasku.

I love the Smell of Profits in the Morning

blokiralo [smiley10]

I love the Smell of Profits in the Morning

Kolega fazan to što ste zaokružili smo je dio staklenika drugi i po meni vrjedniji dio je onaj uz more ispod aerodroma koji se vidi i na priloženoj slici.
KSST copy.jpg (283,37 KB, pregledano: 6x)

Nikad se ne znojim dok plaćam ,znojim se dok cijenu dogovaram.

New Report

Close