INA (INA-Industrija nafte d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska INA (INA-Industrija nafte d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Idemo redom,

Redoslijed privatizacije INE:
1. Za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji u portfelju INA-Industrije nafte d.d. rezervirano je 7% dionica.
2. Za zaposlenike i ranije zaposlene u društvima koja čine INA grupu rezervirano je 7% dionica u portfelju INA-Industrija nafte d.d.
3. Strateškom ulagatelju prodat će se do 25% plus jedna dionica (to je MOL)
4. Hrvatskim državljanima, uz pravo prvenstva, pogodnosti i uvjete koje će utvrditi Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom, te domaćim pravnim osobama i stranim ulagateljima bez prava prvenstva i posebnih pogodnosti, putem javne ponude, prodat će se u postupku javne ponude najmanje 15% dionica.

Vaš link

ovaj post ne poziva na kupnju/prodaju dionica

Uspio sam pronaći, INA će izdati 10.000.000 dionica, nominalne vrijednosti 900,00 kuna. MOL je vlasnik 2.500.001 dionice.
Da li to znači da će zaposlenici i oni bivši dobiti 700.000 komada koje će se raspodjeliti među njima? Zna li tko koliko ima tih bivših i sadšnji zaposlenika?

ovaj post ne poziva na kupnju/prodaju dionica

ZAKON O PRIVATIZACIJI INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d.
Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje privatizacija INA – Industrije nafte d.d. (u daljnjem tekstu: INA d.d.).
Članak 2. INA d.d. je vertikalno integrirano poduzeće koje zajedno s ovisnim društvima kapitala u svom isključivom vlasništvu čini INA grupu.
Članak 3. Ovisna trgovačka društva članice INA grupe i sve ostale dionice i udjeli u vlasništvu INE d.d., neće se posebno privatizirati na temelju ovoga Zakona. Tim dionicama i udjelima sukladno važećim propisima i ograničenjima iz ovoga Zakona raspolaže INA d.d.
Postupak privatizacije
Članak 4.
(1) Privatizacija INE d.d. provest će se:
1. prijenosom bez naknade 7% dionica hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji,
2. prodajom do najviše 7% dionica zaposlenicima i ranije zaposlenima u društvima koja čine INA grupu (u daljnjem tekstu: zaposlenici), pod posebnim pogodnostima koje će utvrditi Vlada Republike Hrvatske,
3. prodajom do najviše 25% plus jedna dionica strateškom ulagatelju,
4. prodajom najmanje 15% dionica u postupku javne ponude sukladno propisima koji uređuju izdavanje i promet vrijednosnih papira, i to:
– hrvatskim državljanima, uz pravo prvenstva, pogodnostima i pod uvjetima koje će utvrditi Vlada Republike Hrvatske prilikom uvrštenja dionica INE d.d. na službenu kotaciju,
– domaćim pravnim osobama i stranim ulagateljima, bez prava prvenstva i posebnih pogodnosti prodajom putem javne ponude,
5. prodajom ili zamjenom preostalog dijela dionica sukladno tržišnim prilikama strateškom ulagatelju ili na tržištu kapitala na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske i uz prethodnu suglasnost Hrvatskoga sabora,
6. iz preostalog dijela dionica izuzet će se potreban broj dionica za naknadu bivšim vlasnicima.
(2) Republika Hrvatska zadržava vlasništvo nad 25% plus jedna dionica INE d.d., koja će se privatizirati na temelju posebnog zakona nakon prijama Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.
(3) Postotci dionica navedeni u stavku 1. i 2. ovoga članka utvrđuju se u odnosu na temeljni kapital INE d.d. prije pokretanja privatizacije na način propisan u stavku 1. točki 1. do 4. ovoga članka.
(4) Redoslijed i dinamiku privatizacije iz stavka 1. točke 1. do 4. ovoga članka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske uz suglasnost Hrvatskoga sabora s tim da će se prodaja dionica iz stavka 1. točke 2. ovoga članka obaviti nakon prve prodaje dionica u postupku javne ponude.
Prihodi dionica INE d.d.
Članak 5.
(1) Dividenda ostvarena na temelju dionica u vlasništvu Republike Hrvatske prihod je državnog proračuna.
(2) Nije prihod državnog proračuna dividenda ostvarena od dionica koje će biti u smislu odredbe članka 4. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona prenesene bez naknade.
Prodaja dionica strateškom ulagatelju
Članak 6.
(1) Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o broju dionica koje se u smislu članka 4. ovoga Zakona prodaju strateškom ulagatelju, provodi postupak prodaje, izbor strateškog ulagatelja i zaključuje ugovor o prodaji.
(2) Prodaja dionica se provodi prikupljanjem ponuda. Poziv za sudjelovanje u postupku prodaje mora se dostaviti najmanje trojici mogućih ponuditelja koji su u prethodno provedenom postupku na temelju javnog poziva iskazali svoj interes da postanu strateški ulagatelji INE d.d.
(3) Strateški ulagatelj može biti jedna ili više pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost vezanu za proizvodnju, preradu i prodaju nafte i plina

ovaj post ne poziva na kupnju/prodaju dionica

(4) Ugovor o prodaji dionica sklapa se između Republike Hrvatske i izabranoga strateškog ulagatelja u pisanom obliku.
(5) Vlada Republike Hrvatske može odlučiti da strateški ulagatelj može dio ili cijeli postotak dionica iz članka 4. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona steći upisom novih dionica prilikom povećanja temeljnog kapitala INE d.d.
(6) Prilikom prodaje dionica u smislu ovoga članka Vlada Republike Hrvatske će u najvećoj mogućoj mjeri ishoditi obvezu strateškog ulagatelja da društva koja čine INA grupu neće davati poslovno uvjetovane otkaze zaposlenicima sukladno odredbama Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 38/95., 54/95., 65/95., 17/01. i 82/01.) za vrijeme od tri godine od dana prodaje dionica.
Prijenos dionica na hrvatske branitelje
i članove njihovih obitelji
Članak 7.
Hrvatski sabor će posebnim zakonom osnovati fond u koji će se prenijeti dionice iz članka 4. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, sa svim pripadajućim pravima uključujući i dospjelu dividendu.
Prodaja dionica zaposlenicima
Članak 8.
Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku o načinu prodaje, cijeni, posebnim pogodnostima, vremenu prodaje i uvjetima prodaje dionica iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona zaposlenicima.
Javna ponuda
Članak 9.
Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o načinu prodaje, cijeni, vremenu i uvjetima prodaje dionica INE d.d. javnom ponudom i posebnim pogodnostima prodaje hrvatskim građanima.
Zaštita interesa i sigurnosti Republike Hrvatske
Članak 10.
(1) Za vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik 50% i više dionica INE d.d., INA d.d. odnosno njezina tijela mogu samo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donositi odluke, odnosno sklopiti pravne poslove ili poduzeti pravne radnje koje se odnose na prodaju, odnosno zajedničko ulaganje čija vrijednost prelazi vrijednost 3% imovine INE d.d.
(2) Za vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik 25% i više dionica INE d.d., Vlada Republike Hrvatske može donijeti odluku da INA d.d. odnosno njezina tijela mogu samo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donositi odluke, odnosno sklopiti prav¬ne poslove ili poduzeti pravne radnje koje se odnose na prodaju, odnosno zajedničko ulaganje čija vrijednost prelazi vrijednost 25% imovine INE d.d.
(3) Vlada Republike Hrvatske može sa strateškim ulagateljem sklopiti ugovor o načinu korištenja prava glasa iz dionica INE d.d. kojih je vlasnik Republika Hrvatska i načinu korištenja prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka. Tim ugovorom se na treće osobe ne mogu prenijeti ovlaštenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. i 2. ovoga članka i pravo glasa iz dionica INE d.d. kojih je vlasnik Republika Hrvatska.
(4) Za vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik 10% i više dionica INE d.d., niti jedan drugi dioničar ili s njim povezana osoba ne može, osim u slučaju prodaje iz članka 6. ovoga Zakona, bez posebnog odobrenja Vlade Republike Hrvatske postupno ili odjednom steći dionice INE d.d. čiji ukupan nominalni iznos čini više od 10% temeljnog kapitala, odnosno nekog drugog prethodnim odobrenjem Vlade Republike Hrvatske odobrenog postotka dionica, a koje daju pravo glasa u glavnoj skupštini INE d.d.
(5) Za čitavo vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik jedne ili više dionice INE d.d. s pravom glasa u glavnoj skupštini, INA d.d., odnosno njezina tijela mogu samo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donositi odluke, odnosno sklapati ili poduzimati pravne radnje u odnosu na:
– prestanak društva,
– odricanje od dozvole ili ovlaštenja za obavljanje djelatnosti, ili koncesije od interesa za Republiku Hrvatsku,
– promjenu tvrtke,
– premještanje sjedišta INE d.d. u inozemstvo.
(6) U slučaju pokretanja postupka likvidacije nad INA d.d ili njezinim pravnim sljednikom, a za čitavo vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik jedne ili više dionica INE

ovaj post ne poziva na kupnju/prodaju dionica

Članak 11.
(1) Za vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik 25% i više dionica INE d.d., Vlada Republike Hrvatske će periodično, a najmanje tromjesečno, izvještavati Hrvatski sabor o tijeku privatizacije INE d.d
(2) Izvješće iz prethodnog stavka je državna tajna.
(3) Za nadzor ostvarivanja prava radnika u procesu restrukturiranja i privatizacije osnovat će se zajedničko povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske, uprave i sindikata.
(4) Povjerenstvo iz prethodnog stavka izradit će tekst socijalne klauzule kojim će se urediti pravni položaj radnika u ugovorima o prodaji dionica iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona.
Učinci Zakona
Članak 12.
U ime Republike Hrvatske sva prava iz dionica INE d.d u vlasništvu Republike Hrvatske ostvaruje Vlada Republike Hrvatske, osim u slučajevima kad je to ovim Zakonom povjereno Hrvatskom saboru.
Članak 13.
INA d.d. može jednokratno, prije pokretanja ili za vrijeme provedbe bilo koje faze privatizacije po članku 4. stavku 1. ovoga Zakona izraditi početnu bilancu sa stanjem na dan pokretanja postupka privatizacije ili pojedine faze, sukladno odredbama članka 10. stavka 2. i članka 12. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 90/92.) koje vrijede za novoosnovana trgovačka društva.

ovaj post ne poziva na kupnju/prodaju dionica

Inače sam optimist a ne pesimist kao što Davorin kaže, ali u vrijeme rasta kamatnih stopa u svijetu, a uskoro i kod nas, bankama nije u interesu da građani kupuju dionice nego da oročavaju novac. Stoga smo prepuni reklama za oročavanje, dok smo donedavno bili svjedoci reklamama za investicijske fondove. Mislim da nije dobro za našu burzu da ina u jesen izlista dionice nego bi bilo puno bolje da se to dogodi za godinu dana. Trenutno se forsira oročena štednja, dok je cilj banaka cijene dionice održati donekle nisko. Zato ne vidim baš mjesta pretjeranom optimizmu, ali ja ipak ne bih da ina u jesen izađe na burzu.Ne uzrujavam se davorine, samo sam previše knjiga pročitao o burzama pa me muče neke stvari. možda bi bilo bolje da ih nisam pročitao, bar bi bio bliži tvom razmišljanju i veselio se ini.

I još jedna stvar. Ina je najveća tvrtka po ostvarenim prihodima u Republici Hrvatskoj. Cca. ima 20 milijardi prihoda, cijeli HEP sa svim kćeri tvrkama nema toliko prihoda zajedno. INA Izdaje 10.000.000 dionica. Ispada trž. kapitalizacija oko 9.000.000.000 kuna. Bit će tu rasula.

ovaj post ne poziva na kupnju/prodaju dionica

I ne samo to, vec ima i 15,5mrld US dolara vrijedne zalihe nafte i plina. ( Ako sam tocno zapamtio podatak ). Jos k tome te zalihe nisu pomnozene sa sadasnjom cijenom barela vec sa nekom prijasnjom ( mislim sa 40-45 dolara po barelu ).[smiley1]

[b]If you work for a living whay do you kill your self working ??[/b]


I ne samo to, vec ima i 15,5mrld US dolara vrijedne zalihe nafte i plina. ( Ako sam tocno zapamtio podatak ). Jos k tome te zalihe nisu pomnozene sa sadasnjom cijenom barela vec sa nekom prijasnjom ( mislim sa 40-45 dolara po barelu ).[smiley1]

Slažem se- vrijedi ina, samo nek se prvo filtrira od radnika, branitelja i građana ako im išta daju uopće. Onda mi ulazimo.

definitovno ukoliko se INA od jeseni bude tržila smatram to jako dobrim i pozitivnim naročito s toga što iz godine u godinu naftne kompanije bilježe sve veće (megalomanske) profite, što će značiti i dobar rast cijene same dionice i usrećivanje mnogih malih dioničara… naravno malverzacija i igara će uvijek biti, no bez obzira na to palac gore za INU najesen [smiley2]

[i]1 i 1 nisu 2 već 11 ;)[/i] [i]Klasa Hrvatski realist, realni pesimist[/i]

Drugim rijecima, sve sto potrosis na gorivo imas sanse zaraditi na dionici INE[smiley2]

"Naucio sam…da dobre prilike nikada nisu izgubljene: netko ce se uvijek posluziti onima koje ti propustis."

Kako sam svojevremeno tvrdio da tržište pada jer ” svi ” kupuju Plivu, tako se sada malo bojim da bi se dobar dio dionica kod nekih ulagaća mogao rasprodati za kupovinu Ina-e.
Ali kako poslije kiše uvijek dolazi sunce, dokaz jei rasplet situacije sa Plivom – cijelo tržište je doživjelo ponovno uzlazni trend.
Tako i kod Ine mislim da će tržište ostalih dionica malo pasti, ali će se sa vremenom vratiti , a što se tiće eventualne kupovine Ina-e , kod mene će puno toga ovisiti o uvjetima pod kojima će biti ponuđene dionice na tržištu.
Inaće nekako se poklapa mogući završetak sage o Plivi sa mogućim izlaskom Ina-e na tržište, što je po meni dobro , ako ništa drugo , ono zbog očekivane manje korekcije prema ostalim dionicama na tržištu, obzirom na ogromnu količinu kapitala koja će biti oslobođena prodajom Plive.
Oko ovoga sa mogućim početnim padom cijene ina-e zbog zaposlenika i branitelja , slažem se samo djelomično – naime pretpostavljam da će sa druge strane biti i te kako zainteresiranih ulagaća za kupovinu tih istih dionica, tako da je pitanje mogu li oni utjecati na nekakav početni silazni trend.

[b]MOŽE LI BOLJE ?![/b]

New Report

Close