Kako se udjeli ulaganja i stjecanja prikazuju u poslovnim knjigama

Autor: Poslovni.hr , 30. studeni 2011. u 22:00

Pri ulaganju u pridruženog poduzetnika valja paziti ima li pridruženi poduzetnik o sebi ovisne tvrtke

Ulaganje u pridruženog poduzetnika evidentirat će se primjenom metode udjela u konsolidiranim financijskim izvještajima, osim kada je ulaganje razvrstano kao imovina koja se drži za prodaju ili kada se primjenjuje izuzeće koje dozvoljava matici koja ima udjel u pridruženom društvu da ne sastavlja konsolidirane financijske izvještaje. Prema metodi udjela ulaganje u pridruženog poduzetnika je početno evidentirano po trošku ulaganja, a njegov knjigovodstveni iznos raste ili se smanjuje kako bi se priznao ulagačev udjel u profitima ili gubicima poduzetnika u koji je izvršeno ulaganje nakon datuma ulaganja. Ulagačev udio u dobiti ili gubitku poduzetnika u koje je izvršio ulaganje priznaje se kao ulagačev prihod ili rashod. Primljene raspodjele od poduzetnika u koji je izvršeno ulaganje smanjuju knjigovodstveni iznos ulaganja. Kada pridruženi poduzetnik ima ovisne poduzetnike, pridružene poduzetnike ili zajednički kontrolirane poduzetnike, dobici i gubici kao i neto imovina koja se evidentira primjenom metode udjela smatraju se dijelom financijskih izvještaja tog pridruženog poduzetnika.

Metoda udjela
Ako je, prema metodi udjela, ulagačev udjel u gubitku pridruženog poduzetnika jednak ili prelazi knjigovodstveni iznos ulaganja, ulagač obično prekida priznavanje svojeg udjela u budućim gubicima. Nakon što je ulagačev udjel sveden na nulu dodatni gubici se priznaju u mjeri u kojoj je ulagač stvorio obveze ili obavljao plaćanja u ime pridruženog poduzetnika da bi ispunio obveze pridruženog poduzetnika za koje je ulagač jamčio ili se na neki drugi način obvezao. Ako pridruženi poduzetnik kasnije iskaže dobit u poslovanju, ulagač ponovno uključuje svoj udjel u toj dobiti samo nakon što svoj udjel u dobiti izjednači s udjelom u gubicima koji nisu priznati.

Imovina za prodaju
U zajednički kontroliranim poduzetnicima, pothvatnik treba iskazati svoj udjel primjenjujući razmjernu konsolidaciju osim kada je ulaganje razvrstano kao imovina koja se drži za prodaju ili kada se primjenjuje izuzeće koje dozvoljava matici koja ima udjel u zajednički kontroliranom poduzetniku da ne sastavlja konsolidirane financijske izvještaje. Na datum gubitka kontrole prestaje obveza konsolidacije financijskih izvještaja ovisnog poduzetnika. Matica gubi kontrolu kad izgubi moć kontroliranja financijskih i poslovnih politika poduzetnika u kojeg investira te dobivanja koristi iz njegovih aktivnosti. Gubitak kontrole može se pojaviti s ili bez promjena u apsolutnoj ili relativnoj razini vlasništva. Sve tečajne razlike iz kapitala potrebno je priznati u računu dobiti i gubitka prilikom otuđenja. Ulaganja u poduzetnika treba knjižiti u skladu s fer vrijednosti od datuma kojim prestaje udovoljavati definiciji ovisnog poduzetnika, a ne postaje pridruženi poduzetnik, ili zajednički kontrolirani poduzetnik.

Gubitak utjecaja
Na datum gubitka značajnog utjecaja prestaje obveza konsolidacije pridruženog poduzetnika. Ulagač gubi značajan utjecaj u poduzetniku u kojem je izvršio ulaganje kad gubi moć sudjelovanja u odlukama o financijskim i poslovnim politikama tog poduzetnika. Gubitak značajnog utjecaja može se pojaviti sa ili bez promjene u apsolutnoj ili relativnoj razini vlasništva. Ulagač će prestati s primjenom metode udjela onog trenutka kada izgubi značajan utjecaj u pridruženom poduzetniku te će ulaganje evidentirati u skladu s fer vrijednosti osiguravajući da pridruženi poduzetnik ne postane ovisni poduzetnik ili zajednički pothvat. Knjigovodstveni iznos ulaganja na datum kada ono prestaje biti pridruženi poduzetnik smatrat će se kao početni trošak financijske imovine. Pothvatnik prekida primjenu razmjerne konsolidacije od datuma s kojim prestajesudjelovati u kontroli zajednički kontroliranog poduzetnika. U objavljivanju nakon datuma stjecanja potrebno je objaviti: ulaganja u ovisne, zajednički kontrolirane i pridružene poduzetnike; konsolidirani neto prihod prema kategorijama djelatnosti i geografskim tržištima; prosječan broj zaposlenika tijekom financijske godine u poduzetnicima koji se uključuju u konsolidaciju te troškove zaposlenika koji se odnose na financijsku godinu; te računovodstvene politike koje se primjenjuju na različite stavke u konsolidiranim financijskim izvještajima, te metode koje se koriste u izračunu ispravka vrijednosti.

Matica

Što se objavljuje
U konsolidiranim financijskim izvještajima matica, ulagatelj u pridruženog poduzetnika i pothvatnik trebaju objaviti sljedeće informacije, za svako ulaganje koje je provedeno tijekom razdoblja imena i opise poduzetnika koji se spajaju, pridružuju ili udružuju; datum stjecanja; postotak stečenih vlasničkih instrumenata s pravom glasa; te trošak stjecanja.

Komentirajte prvi

New Report

Close