OTP Absolute

Vrsta fonda:
Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje:
OTP Invest
Početak rada fonda:
22.11.2016.
Početna cijena udjela:
99,99 EUR
Prva uplata:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti;
min. 100 € (za uplate u valuti €)
Daljnje uplate:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti; min. 100 € (za uplate u valuti €)
Naknade

Ulazna naknada:

Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.03.2017., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto

Izlazna naknada:

1,00 % (maksimalna naknada)

Investicijska struktura

Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • do 100% u udjele u subjektima za zajednička ulaganja: UCITS fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj članici EU, otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom iz treće države, udjeli drugih investicijskih fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH, drugoj članici EU ili u trećoj državi, uz uvjet da su takvi drugi investicijski fondovi dobili odobrenje za rad od strane Agencije odnosno nadležnog tijela matične države članice ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom Zakonom, razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna je onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova, o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava se u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja te je prospektom UCITS fonda ili drugog investicijskog fonda čiji se udjeli ili dionice namjeravaju stjecati predviđeno da ukupno najviše 10% neto imovine investicijskog fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugog UCITS fonda ili drugih investicijskih fondova;
  • do 100% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, druge članice EU ili treće države;
  • do 100% u dužničke vrijednosne papire (VP) koje je izdala ili za koje jamči RH;
  • do 35% u dužničke VP izdavatelja iz druge članice EU ili treće države;
  • do 100% u instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH i druge članice EU;
  • do 30% u investicijske fondove koji nisu UCITS fondovi;
  • do 20% u sporazume o reotkupu (repo i obrnuti repo sporazumi).

Dozvoljeno je ulaganje u neuvrštene VP u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima. Ulaganje u terminske ugovore je dozvoljeno te se koristi u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja ulagateljskih ciljeva fonda. Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, odnosno u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda, te u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati strategija ulaganja niti povećavati izloženost rizicima iznad onih određenih ovim Prospektom fonda. Fond neće ulagati u naznačene izvedenice s ciljem povećanja ukupne izloženost prema pojedinim tržištima ili dijelovima tržišta iznad razine propisane Zakonom i prospektom fonda.

Prinosi
Datum
Valuta
Vrijednost
2021
6 mj.
12 mj.
PGP
Promjena
06.02.2020
101,8425
0,64
0,56
4,39
0,57
0,11

New Report

Close