Što zapravo znači upravljati tvrtkom?

Više nego ikad prije, u ovim teškim vremenima gospodarske krize, poduzetnici pokušavaju osigurati uvjete za razvoj tvrtke te opstanak na tržištu.

Više nego ikad prije, u ovim teškim vremenima gospodarske krize, poduzetnici pokušavaju osigurati uvjete za razvoj tvrtke te opstanak na tržištu.

Zaoštravanjem tržišnih prilika postalo je nemoguće opstati bez značajne brige o upravljanju i razvoju tvrtke. Što je upravljanje tvrtkom? Jednostavnim riječima to je proces usmjeravanja tvrtke nekom cilju koji odredimo. Jedan od snažnih alata koje pri tome koristimo je kontinuirana analiza poslovanja tvrtke. Kroz analizu dobivamo informacije koje su nam potrebne za upravljanje te shodno tome informacije iz financijskog računovodstva poduzetnicima postaju ključne. Korištenjem moderne tehnologije izvještavanje je obuhvatnije i brže nego ikada te značajno prelazi zakonski propisane eksterne izvještaje. Veliki i srednji poduzetnici i ranije su koristili kompleksan spektar informacija iz područja računovodstva, a danas je vidljiv trend da se i mali poduzetnici okreću tome u velikoj mjeri.

U financijskom računovodstvu koriste se pravila i metode koje omogućuju da transakcije, koje su se dogodile, budu zapisane u poslovnim knjigama, ali nakon toga i sumirane te prikazane u obliku izvješća koja se mogu koristiti za kontrolu, planiranje i analizu. Računovodstvene evidencije kao i financijska izvješća vrlo su bitan izvor informacija unutarnjim i vanjskim korisnicima. Unutarnji korisnici dobivaju informaciju o ostvarenim rezultatima, koji im služe za analizu o stvarno nastalim događajima, za kontrolu ostvarenih planova kao i za analizu odstupanja procijenjenih i ostvarenih planova. Analizom financijskih izvještaja imamo zadatak da prepoznamo dobre strane tvrtke i da te prednosti u budućnosti možemo iskoristiti, ali moramo prepoznati i slabosti tvrtke kako bi slabosti mogli otkloniti. Proces poslovnog odlučivanja vrlo usko je povezan s računovodstvom, skoro pa je nemoguće donositi planove bez računovodstvenih informacija. Informacije možemo podijeliti u dvije grupe:

• Informacije za potrebe poduzetnika (interna izvješća)
• Informacije za potrebe vanjskih korisnika - eksterna izvješća (uglavnom propisana, a služe npr. kreditorima, državnim tijelima, dioničarima i sl.; to su uglavnom godišnja izvješća, tromjesečna izvješća i sl.)

Što je Bilanca i RDG ?

Bilanca – bilanca predstavlja računovodstveni prikaz stanja imovine i njezinih izvora u određenom trenutku. Imovina promatranog poduzetnika računovodstvenim se jezikom naziva aktiva, a izvori imovine nazivaju se pasiva. Imovina u svakom trenutku mora biti jednaka njezinim izvorima i iz toga proizlazi temeljna računovodstvena jednakost koja možemo prikazati na slijedeći način.

AKTIVA (IMOVINA) = PASIVA (VLASTITI KAPITAL + OBVEZE)

U bilanci imovina i izvori mogu biti izraženi kroz različite oblike kao na primjer:

Imovina:

Dugotrajna (nekretnine, postrojenja, financijska imovina i dr.)

 

 

 

 


Kratkotrajna (novac,potraživanja,zalihe i dr.)
Izvori imovine: Kapital vlastiti - (temeljni kapital, zadržani dobitak i pričuve)
Kapital tuđi - dugoročni i kratkoročni obveze prema dobavljačima, kreditorima, radnicima, državi i dr.)
 

Račun dobitka i gubitka( RDG) – je izvješće koje pokazuje profitabilnost poduzetnika tijekom obračunskog razdoblja. Poduzetnici ulažu svoj kapital u društvo i pritom očekuju dobitak od uloženog. RDG prikazuje prihode i rashode(kao i porez na dobit) tijekom izvještajnog razdoblja, te razliku prohoda i rashoda tj. dobit ili gubitak razdoblja.

Piše Filip Jelić, Fidestum do.o.o.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve