Koji se prihodi mogu priznati i što o njima valja objaviti

Fer vrijednost je osnovni princip prema kojem se mjere prihodi, a promjena te vrijednosti treba biti zabilježena u računu dobiti i gubitka

Priznavanje financijskih prihoda, kao i kod poslovnih, je moguće ako je vjerojatno da će ekonomske koristi povezane s transakcijom i poslovnim događajem pritjecati kod poduzetnika i ako se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti. Tečajne razlike proizašle iz monetarnih stavki koje čine dio neto ulaganja izvještajnog društva u inozemno poslovanje priznaje se u računu dobiti i gubitka u odvojenim ili posebnim financijskim izvještajima inozemnog poduzetnika. Kod prodaje inozemnog poslovanja, tečajne razlike koje su bile priznate u kapitalu i koje se odnose na to inozemno poslovanje, priznaju se u računu dobiti i gubitka u razdoblju kada je izvršena prodaja.

Priznavanje nerealiziranog
Ukidanje gubitka od umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, osim goodwilla priznaje se kao prihod u računu dobiti i gubitka, osim ako je imovina mjerena po revaloriziranim iznosima. Kod ukidanja gubitka od umanjenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine koja je revalorizirana postupa se na način da se povećanje revalorizacijske rezerve priznaje kao dio kapitala.Ako se iznos gubitka od umanjenja vrijednosti financijske imovine koja se vodi po amortiziranom trošku smanji i smanjenje se može objektivno povezati s događajem koji je nastao nakon priznavanja umanjenja vrijednosti, prethodno priznati gubitak od umanjenja se ispravlja direktno na kontu financijske imovine ili upotrebom konta ispravak vrijednosti. Iznos koji se ispravlja se priznaje u računu dobiti i gubitka. Ako u sljedećem razdoblju fer vrijednost dužničkog instrumenta klasificiranog kao “raspoloživ za prodaju” poraste, potrebno je ispraviti gubitak od umanjenja vrijednosti ove financijske imovine, a ispravljeni iznos se priznaje u računu dobiti i gubitka.Kod financijske imovine ili financijskih obveza klasificiranih po fer vrijednosti, promjena fer vrijednosti se priznaje u računu dobiti i gubitka, osim financijske imovine raspoložive za prodaju čija se promjena priznaje u kapitalu. Naknadno povećanje fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje dugotrajne imovine namijenjene za prodaju, priznaje se u računu dobiti i gubitka do visine prethodno priznatog rashoda. Kad se knjigovodstvena vrijednost dugotrajne materijalne imovine povećava, to povećanje se priznaje kao prihod do iznosa do kojeg poništava smanjenje vrijednosti te imovine koje je prethodno bilo priznato kao rashod. Promjena fer vrijednosti ulaganja u nekretnine priznaje se u računu dobiti i gubitka u razdoblju u kojem je nastala u skladu sa HSFI 7 - Ulaganja u nekretnine. Ako su se promijenile okolnosti koje su u ranijim razdobljima uzrokovale otpis zaliha te je došlo do povećanja neto utržive vrijednosti zaliha, raniji otpis zaliha se poništava i taj iznos se priznaje u prihod. U okviru ostalih (izvanrednih) prihoda iskazuju se iznosi prihoda koji su povezani sa prihodima od redovitih aktivnosti no ne proizlaze iz prodaje proizvoda, robe odnosno usluga.

Priznavanje izvanrednih prihoda
Izdvajaju se zbog utjecaja na rezultat poslovanja, a koji je ostvaren prodajom proizvoda, roba i usluga unutar poslovne godine. Rezultat poslovanja od redovnih aktivnosti se ispravlja preko stavaka ostalih prihoda i rashoda. Proizašla razlika ne predstavlja rezultat koji je ostvaren posebnim aktivnostima. Neki od prihoda koji se iskazuju odvojeno odnosno kao stavke ostalih (izvanrednih) prihoda su: prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine; prihodi od otpisa obveza; prihodi od naknadno odobrenih popusta od dobavljača; prihodi od otpisanih potraživanja koja su naknadno naplaćena; prihodi od viškova; prihodi od naplaćenih penala i nagrada; prihodi od prodaje sirovina, materijala kao i rezervnih dijelova; te prihodi iz prethodnih godina.

Izvješća

Objavljivanje prihoda
Prihode treba mjeriti po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja. Poduzetnik treba objaviti računovodstvene politike priznavanja prihoda koje obuhvaćaju: iznos svake značajne vrste prihoda priznate tijekom obračunskog razdoblja; iznos tečajnih razlika priznatih u računu dobiti i gubitka; iznos prihoda koji proizlazi iz razmjene proizvoda ili usluge uključenih u svaku značajnu vrstu prihoda; te iznos, strukturu i vrstu ostalih i ostalih rashoda. Prihod ugovora o izgradnji treba obuhvatiti početni iznos prihoda dogovorenih ugovorom i izmjene u ugovorenim radovima.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana Pogledaj sve