Kako su u računovodstvenim standardima definirani prihodi i kako se knjiže

Prihodi, između ostalog, proistječu iz redovne aktivnosti poduzetnika kao što je prodaja proizvoda i robe, pružanje usluga, kamate...

Hrvatskim financijskim računovodstvenim standardom HSFI 15 Prihodi propisuje se računovodstveni postupak za mjerenje, priznavanje i objavljivanje prihoda. Na snazi je od 1. siječnja 2008. u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i IV Direktivom Europske Unije, a sadrži načela, pravila, postupke, metode mjerenja, evidentiranja, priznavanja i objavljivanja prihoda. Prihod je povećanje ekonomske koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza, kada ti priljevi imaju za posljedicu povećanje kapitala, osim povećanja kapitala koje se odnosi na unose od strane sudionika u kapitalu. Prihodi proistječu iz redovne aktivnosti poduzetnika kao što su prihodi od prodaje proizvoda i robe, pružanja usluga, kamate, tantijema i dividende, a obuhvaćaju i druge stavke koje udovoljavaju definiciji prihoda te nerealiziranu dobit.

Vrste prihoda
Prihodi koji nastaju iz transakcija i poslovnih događaja po ovom standardu su svrstani u: poslovne prihode; financijske prihode; nerealiziranu dobit (prihod); te ostale - izvanredne prihode. Priznavanje poslovnih prihoda, najznačajnijeg oblika prihoda kod svih poduzetnika, se ostvaruje ispunjenjem sljedećih uvjeta: poduzetnik je prenio na kupca značajne rizike i koristi od vlasništva nad robom i proizvodima; poduzetnik ne zadržava stalno sudjelovanje u upravljanju niti učinkovitu kontrolu nad prodanim proizvodima i robom, iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti; vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom u svezi prodaje proizvoda pritjecati kod poduzetnika; a troškovi vezani za prodaju proizvoda se mogu pouzdano izmjeriti. U slučaju nesigurnosti naplate, poduzetnik će nenaplativi iznos, koji je prethodno bio priznat kao prihod, sada priznati kao rashod.Kod prihoda s naslova pružanja usluga, u slučaju da se transakcija i poslovni događaji mogu pouzdano procijeniti, poduzetnik priznaje prihod prema stupnju dovršenosti transakcije i događaja do datuma bilance. Prema Standardu 15 koristi se metoda stupnja dovršenosti po kojoj se prihod priznaje u obračunskom razdoblju u kojem je usluga pružana odnosno izvršena. No kada se ishod transakcije i poslovnog događaja u svezi pružanja usluga ne može pouzdano procijeniti, prihod se priznaje samo u visini priznatih rashoda koji su nadoknadivi. Prihodi se ne priznaju kod zamjene ili razmjene proizvoda, roba ili usluga za proizvode, robu i usluge slične prirode i vrijednosti. Kod zamjene proizvoda i usluga za neslične proizvode ili usluge, ta se transakcija priznaje kao prihod koji se mjeri po fer vrijednosti primljenih roba ili usluga usklađenoj za iznos transferiranog novca ili novčanih ekvivalenata.

Rashodi i priznavanje
Po ugovoru o izgradnji prihodi i rashodi se priznaju prema stupnju dovršenosti u obračunskom razdoblju u kojem su nastali ako je ishod ugovora moguće pouzdano procijeniti. No ako je ishod ugovora nemoguće pouzdano procijeniti, tada se prihod treba priznati do visine troškova dok se troškovi iz ugovora priznaju kao rashod razdoblja u kojem su nastali. Prihodi od poslovnog najma se priznaju na temelju pravocrtne metode tijekom razdoblja najma, za razliku od prihoda od financijskog najma koji se priznaju na osnovici koja odražava periodičnu stopu povrata na neto ulaganja najmodavca. Najmodavac raspoređuje prihod od financijskog najma tijekom razdoblja najma na sustavnoj i racionalnoj osnovi. Ako se prodaja i povratni najam odvijaju u okviru poslovnog najma i ako se transakcija temelji na fer vrijednosti, dobit ili gubitak se priznaje u račun dobiti i gubitka.Rezerviranje treba pregledati na svaki datum bilance i ako više nije vjerojatno da će podmirivanje obveza zahtijevati odljev resursa, rezerviranje treba ukinuti i priznati kao prihod od ukidanja rezerviranja.

Transakcije

Priznavanje prihoda
Priznavanje financijskih prihoda, kao i kod poslovnih, je moguće ako je vjerojatno da će ekonomske koristi povezane s transakcijom i poslovnim događajem pritjecati kod poduzetnika i ako se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti. Prihodi od kamata, tantijema i dividendi se temelje na: kamata se priznaje primjenom efektivne kamatne stope; tantijeme će se priznati na računovodstvenoj osnovi nastanka događaja; dividenda će se priznati kada je ustanovljeno dioničarevo pravo na isplatu dividendi. Ako postoji promjena tečaja monetarnih stavki u svezi transakcije u stranoj valuti, između datuma transakcije i datuma namire nastale tečajne razlike priznaju se u račun dobiti i gubitka kao prihod odnosno rashod, osim tečajnih razlika proizašlih iz monetarnih stavki koje čine neto ulaganje u inozemno poslovanje i priznaju se u kapital u skladu sa HSFI 12 - Kapital. Ako je dobit ili gubitak od nemonetarnih stavki priznat/a u računu dobiti i gubitka, tada u račun dobiti i gubitka treba priznati i svaku promjenu stranih valuta.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!