Kako se snaći u PDV obrascu

Porezni obveznik mora za obračunsko razdoblje utvrditi obvezu poreza na dodanu vrijednost i iskazati je u prijavi poreza na dodanu vrijednost na PDV obrascu

Porez na dodanu vrijednost porezni obveznik obračunava te iskazuje na izdanim računima za isporučena dobra i obavljene usluge.Prijava poreza na dodanu vrijednost na PDV obrascu podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika. PDV obrazac se sastavlja i predaje do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za obračunsko razdoblje koji obuhvaća prethodni mjesec. Obračunsko razdoblje može biti mjesečno ili tromjesečno. Na obrascu PDV-K (rekapitulacija periodičnih PDV obrazaca), koji porezni obveznik mora predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave također prema svom sjedištu odnosno boravištu do kraja travnja tekuće godine, potrebno je iskazati konačni obračun PDV-a za proteklu kalendarsku godinu. U obrazac PDV-K upisuju se podaci iz poreznih evidencija (knjige ulaznih računa U-RA i knjige izlaznih računa I-RA te druge sporedne evidencije koje vodi porezni obveznik).

Tri mjeseca
Porezni obveznici koji prestaju s poslovanjem obvezni su u roku od tri mjeseca od dana prestanka poslovanja predati konačni obračun poreza na obrascu PDV-K. Ako se u propisanom roku ne podnese porezna prijava ili konačni obračun (PDV ili PDV-K), poreznu obvezu utvrdit će nadležna ispostava Porezne uprave procjenom na temelju nadzora, usporedbom s poreznim obveznikom koji obavlja sličnu djelatnost ili na temelju drugih podataka o poslovanju poreznog obveznika.Oblik i sadržaj obrazaca PDV i PDV-K propisani su Zakonom. U zaglavlju obrazaca iskazuju se podaci o poreznom obvezniku (naziv/ime i prezime i adresa), nadležnoj ispostavi Porezne uprave, brojčanoj oznaci (šifri) djelatnosti prema nacionalnoj klasifikaciji, osobnom identifikacijskom broju, te razdoblju prijave poreza na dodanu vrijednost.

Porezne stope
Nadalje se u obrascu iskazuju slijedeće vrijednosti: isporuke u obračunskom razdoblju koje ne podliježu oporezivanju, koje su oslobođene poreza (izvozne, u vezi s međunarodnim prijevozom, tuzemne i ostalo) te isporuke po stopi od 0%, oporezive isporuke (za koje su izdani računi i nezaračunane po stopi od 10%, 22% i 23% te naknadno oslobođenje izvoza u okviru osobnog putničkog prometa), te obračunati pretporez u primljenim isporukama dobara i usluga (pretporez u primljenim računima po stopi od 10%, 22% i 23%, plaćeni pretporez pri uvozu, plaćeni pretporez na usluge inozemnih poduzetnika po stopi od 10%, 22% i 23% te ispravci pretporeza).Na kraju se navodi i porezna obveza u obračunskom razdoblju za uplatu ili povrat, stanje neuplaćenog ili više plaćenog poreza po prethodnim obračunima, teukupna razlika za uplatu ili povrat.U istom obrascu je također potrebno navesti sljedeće podatke: osobu odgovornu za izradu obračuna i njegove kontakt podatke, pečat i potpis poreznog obveznika, te naziv odnosno ime i prezime poreznog zastupnika te njegov pečat i potpis. Nakon predaje obrasca referent nadležne Porezne ispostave obrazac ovjerava pečatom te ga potpisuje i navodi datum primitka. PDV-K obrazac ima iste elemente kao i PDV obrazac ali je opširniji u iskazivanju ostalih podataka. Ostali podaci za ispravak pretporeza uključuju nabavu i prodaju nekretnina, nabavu i prodaju osobnih vozila te nabavu i prodaju ostale dugotrajne imovine.

Rokovi plaćanja
Također je potrebno navesti podatak o otuđenju/stjecanju gospodarske cjeline te početku ili prestanku obavljanja djelatnosti. Obveznik podnošenja prijave za mjesečna obračunska razdoblja, obračunati i prijavljeni porez na dodanu vrijednosti za proteklo obračunsko razdoblje treba platiti do zadnjeg dana u tekućem mjesecu (npr. do kraja lipnja za obračunsko razdoblje za mjesec svibanj).Obveznik podnošenja prijave za tromjesečna obračunska razdoblja također mora obračunani i prijavljeni PDV platiti do zadnjeg dana u tekućem mjesecu, ali za proteklo tromjesečno obračunsko razdoblje (npr. do kraja travnja za obračunsko razdoblje od siječnja do ožujka).

Vrijednost

Povrat i ustup
Ako je obračunani PDV u primljenim ulaznim računima veći od onog u ispostavljenim izlaznim računima porezni obveznik se može izjasniti za povrat poreza, korištenje iste pretplate kao predujma ili ustup povrata. Povrat poreza vraća se poduzetniku na njegov žiro račun te je rok za povrat poreza 30 dana. Korištenje pretplate kao predujma znači da se pretplata poreza prenosi za namirenje porezne obveze u slijedećim obračunskim razdobljima. Ustup povrata podrazumijeva da porezni obveznik želi ustupiti povrat poreza drugom poreznom obvezniku na ime dugovanja prema tome poreznom obvezniku.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!