Kako se kupnja imovine i obveza knjiži u zbirnim izvještajima

Da bi odvojeno prepoznata imovina, obveze i nepredviđene obveze bile priznate, moraju biti zadovoljeni određeni kriteriji

U konsolidiranim financijskim izvještajima metoda kupnje gleda poslovno spajanje iz perspektive spajajućeg poduzetnika koji je prepoznat kao stjecatelj. Stjecatelj kupuje neto imovinu i priznaje kupljenu imovinu te preuzete obveze i potencijalne obveze, uključujući one koje stečeni poduzetnik nije prije toga priznao. Na mjerenje imovine i obveza poduzetnika stjecatelja ne utječe transakcija niti se ikakva dodatna imovina ili obveze stjecatelja priznaju kao rezultat transakcije zato što one nisu predmet transakcije.

Stjecatelji
Stjecatelj se utvrđuje u svim poslovnim spajanjima. Stjecatelj je subjekt spajanja koji stječe kontrolu nad drugim spajajućim poduzetnikom. Stjecatelj će izmjeriti trošak poslovnog spajanja kao zbroj fer vrijednosti na datum razmjene, dane imovine, nastalih ili preuzetih obveza i vlasničkih instrumenata koje izda stjecatelj u zamjenu za kontrolu nad stečenikom te svih troškova koji se mogu izravno povezati s poslovnim spajanjem. Stjecatelj će na datum stjecanja alocirati troškove poslovnog spajanja priznajući prepoznatljivu imovinu, obveze i nepredviđene obveze stečenika koje zadovoljavaju kriterije za priznavanje po njihovim fer vrijednostima, osim dugotrajne imovine koja je klasificirana kao ona koja je namijenjena za prodaju. Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju i prestanak poslovanja bit će priznata kao fer vrijednost umanjena za troškove prodaje. Bilo koja razlika između troška poslovne kombinacije i stjecateljeva interesa u neto fer vrijednosti prepoznatljive imovine i obveza i nepredviđenih obveza bit će priznata kao “goodwill”. Stjecatelj će priznati odvojeno prepoznatljivu imovinu, obveze i nepredviđene obveze stečenika na datum stjecanja, samo ako oni udovoljavaju sljedećim kriterijima na taj dan: u slučaju bilo koje imovine osim nematerijalne imovine vjerojatno je da će bilo kakve povezane buduće ekonomske koristi pritjecati stjecatelju, i njihova fer vrijednost može biti pouzdano izmjerena; u slučaju obveza, osim nepredviđenih obveza, vjerojatno je da će otjecanje imovine koje utjelovljuju ekonomske koristi biti potrebno da namire obvezu, a njezina fer vrijednost može biti pouzdano izmjerena. Datum stjecanja je datum na koji stjecatelj efektivno dobiva kontrolu nad poduzetnikom kojeg stječe.

Financijsko stanje
Poduzetnik treba prevesti svoje rezultate i financijsko stanje iz funkcijske valute u valutu objavljivanja, primjenom metode koja se zahtijeva za svođenje inozemnog poslovanja u svrhu uključivanja u financijske izvještaje izvještajnog subjekta. Prema toj metodi imovina i obveze prevode se po zaključnom tečaju, a prihodi i rashodi po tečajevima važećim na datum nastanka transakcija. U konsolidiranim financijskim izvještajima koji uključuju inozemno poslovanje, kada inozemno poslovanje predstavlja podružnicu, sve rezultirajuće tečajne razlike trebaju se početno priznati kao zasebna komponenta kapitala i rezervi te priznati u računu dobiti i gubitka kod prodaje neto ulaganja. Konsolidirani financijski izvještaji moraju uključivati sve ovisne poduzetnike matice. Imovina, obveze, prihodi i rashodi društava koja su uključena u konsolidaciju potrebno je u potpunosti obuhvatiti u konsolidiranoj bilanci. U sastavljanju konsolidiranih financijskih izvještaja poduzetnik konsolidira financijske izvještaje matice i njezinih ovisnih poduzetnika stavku po stavku, dodavanjem zajedno istih stavaka imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda. Da bi ti konsolidirani financijski izvještaji prikazali financijske informacije o grupi kao da je riječ o jednom poduzetniku, knjigovodstveni se iznosi matičnog ulaganja u svakom ovisnom poduzetniku kao i matičnog dijela u kapitalu svakoga ovisnog poduzetnika eliminiraju i utvrđuje se potencijalni “goodwill” te se utvrđuje manjinski interes kao iznos koji se pripisuje dionicama ovisnih poduzetnika uključenih u konsolidaciju, koje su u vlasništvu osoba koje nisu poduzetnici uključeni u konsolidaciju.

Manjinski interes
Manjinski interes u neto imovini sastoji se od iznosa manjinskog vlasništva na datum početnog spajanja te manjinskog udjela promjena kapitala od datuma spajanja. Stjecateljev račun dobiti i gubitka objedinjavat će prihode i rashode stečenika nakon datuma stjecanja uključujući prihode i rashode temeljene na stjecateljevu trošku poslovnog spajanja. Unutargrupna salda i transakcije eliminiraju se u cijelosti.

Ulaganja

Pridruženi poduzetnici
Hrvatski računovodstveni standardi propisuju da će se ulaganje u pridruženog poduzetnika evidentirati primjenom metode udjela, osim u slučaju kada je ulaganje razvrstano kao imovina koja se drži za prodaju ili kada se primjenjuje izuzeće koje dopušta matici koja ima udio u pridruženom društvu da ne sastavlja konsolidirane financijske izvještaje.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!