Što je osobni odbitak?

Načelo pravednosti zaslužno je za primjenu stajališta da ne treba oporezivati dohodak koji služi za pokrivanje egzistencijalnog minimuma. Stoga ima neoporezivih dijelova dohotka koji se nazivaju osobnim odbicima. Zbrajaju se za poreznog obveznika i članove obitelji koje on uzdržava. Klauzula se odnosi na djecu koju uzdržavaju roditelji, posvojitelji, skrbnici, poočimi i pomajke. Ostali uzdržavani članovi roditelji su poreznog obveznika ili njegova bračnog druga, preci i potomci u izravnoj liniji te bivši bračni drugovi za koje plaća alimentaciju.

Osnovni osobni odbitak u 2009. godini iznosio je 1800 kuna mjesečno
Za uzdržavane članove obitelji faktor je osnovnog odbitka 0,5 te za prvo dijete 0,5, za drugo 0,7, za treće 1,0, za četvrto 1,4, za peto 1,9. Za svako daljnje dijete faktor osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava, i to za 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0 i više, u odnosu prema faktoru osnovnog odbitka za prethodno dijete. Nadalje, porezni obveznik ostvaruje i pravo na faktor osnovnoga osobnog odbitka 0,3 za sebe, svakoga uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete ako je osoba s invaliditetom, a ako je toj osobi utvrđena stopostotna invalidnost ili zbog invalidnosti ima pravo na tuđu pomoć i njegu, porezni obveznik povećava osobni odbitak za sebe i za tu osobu koju uzdržava za faktor 1,0.

Osnovni osobni odbitak za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima osnovni osobni odbitak utvrđuje se u visini:
- 3840 kn mjesečno za područje posebne državne skrbi prve skupine
- 3200 kn mjesečno za područje posebne državne skrbi druge skupine i
- 2400 kn mjesečno za područje posebne državne skrbi treće skupine i brdsko-planinskim područjima

Raspodjela odbitaka u obitelji
Ako oba bračna druga ostvaruju dohodak i uzdržavaju članove uže obitelji, osobni odbitak u osnovi dijele na jednake dijelove, ali mogu utvrditi i drukčiju raspodjelu. Ovom mogućnošću mogu se koristiti i osobe koje nisu u braku, ako zajednički uzdržavaju jednog ili više članova uže obitelji. U tom slučaju osobe koje žele podijeliti osobni odbitak poreznim prijavama obvezno prilažu izjavu o omjeru (postotku) raspodjele osobnog odbitka, imenima i prezimenima te OIB-u za osobu s kojom dijele odbitak. Međutim, ako se osobe ne mogu dogovoriti o raspodjeli, osobni odbitak dijeli se na jednake dijelove. Porezna uprava supružnike zasad ne tretira kao povezane osobe, ali to ne znači da se olakšice mogu ostvariti “dvostruko”, za svakoga od njih, primjerice, po istoj nekretnini. Recimo, žele li muž i žena iskoristiti poreznu olakšicu na investicijske radove koji su stajali više od 12.000 kuna, mogu to učiniti na sljedeći način: potrebno je priložiti originalne račune izvođača, naslovljene posebno na ime svakog supruga tako da oboje uspiju iskoristiti maksimalnu olakšicu. Primjerice, ako su uvodili centralno grijanje koje je stajalo 24.000 kuna, račun trebaju “razlomiti” na dva po 12.000 kuna. Pravilo vrijedi i kad stan glasi samo na jednoga od njih, a tada drugi supružnik prilaže presliku vjenčanog lista, ne stariju od šest mjeseci. No olakšicu za uplaćene kamate po stambenom kreditu može iskoristiti samo korisnik kredita, pa ako je uplaćeno više od 12.000 kuna kamata, premašeni se iznos ne može iskoristiti kao olakšica. Jasno, jedan obveznik istodobno ne može iskoristiti obje vrste stambenih olakšica.

Osobni odbitak za zdravstvene usluge
Dio osobnog odbitka po osnovi zdravstvenih usluga priznaju se najviše do 12.000 kuna godišnje, u što se moraju uračunati i osobni odbici za stambene potrebe i uplaćene premije osiguranja. Zdravstvenim uslugama smatraju se usluge u okviru primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite prema posebnom zakonu, koje se provode u svrhu liječenja, i to: liječnički pregledi, dijagnostičke i laboratorijske pretrage, dijagnostički i terapijski postupci, operativni zahvati uključujući i ugradbene materijale, bolnička zdravstvena zaštita i medicinska rehabilitacija, stomatološke usluge i protetski nadomjesci, lijekovi koji su registrirani u Hrvatskoj i propisani na recept te se ne mogu kupiti bez recepta, plaćena participacija, lijekovi propisani na recept i kupljeni u Hrvatskoj, koji nisu registrirani u Hrvatskoj i ne mogu se kupiti bez recepta, ortopedska pomagala, očna i slušna pomagala, pomagala za omogućavanje glasnoga govora i druga pomagala, što uključuje i njihov popravak. Ne priznaju se kao porezna olakšica troškovi estetskih i kozmetičkih zahvata te kozmetičkih sredstava koja nisu medicinski indicirana, troškovi sanitetskog i potrošnog materijala i lijekova te sredstva koja se mogu kupiti bez recepta.Uvjet za priznavanje izdataka je da su usluge pružene obvezniku, a ne nekom članu njegove obitelji. Ne priznaje se odbitak za usluge i lijekove plaćene u inozemstvu.

Stambene potrebe
Dio osobnog odbitka za stambene potrebe priznaje se u iznosu do 12.000 kuna godišnje, u što se mora uračunati i dio odbitka za zdravstvene usluge i uplaćene premije osiguranja. Priznaju se ako su nastali za kupnju ili gradnju prvoga stambenog prostora, održavanje postojećeg i plaćanje najamnine. Uvećanje osobnog odbitka za kupnju ili gradnju prvoga stambenog prostora po osnovi plaćenih kamata namjenskoga stambenoga kredita priznaje se neovisno o datumu zaključivanja ugovora. Iznimno se ne priznaje odbitak za kredit podignut prije 1. siječnja 2003., ako je plaćena kamata 2008. bila niža od šest posto.

Životno osiguranje
Uplaćene premije životnog osiguranja, koje imaju obilježje štednje, premije dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja porezno se priznaju pod uvjetom da je u polici osiguranja porezni obveznik naveden kao osiguranik, a u pravilu istodobno i kao ugovaratelj osiguranja. Ako su posrijedi police uzajamnoga životnog osiguranja, u kojima su kao osiguranici navedeni i porezni obveznik i članovi njegove obitelji, izdaci za uplaćene premije priznaju se svim osiguranicima u jednakim dijelovima.

Donacije
Osobni odbitak uvećava se i za darove dane u naravi i novcu, doznačene na žiro-račun, u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, maksimalno do visine dva posto primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena porezna prijava i utvrđen konačan porez na dohodak. Iznimno se odbitak uvećava i iznad propisane svote, ako su donacije dane prema odlukama mjerodavnih ministarstava.

Iznosi
Osobni odbitak za kupnju ili gradnju prvoga stambenog prostora, za njegovo održavanje, za plaćenu najamninu, zdravstvene usluge i uplaćene premije osiguranja priznaje se do ukupno 12.000 kuna godišnje. U ukupan godišnji iznos od 12.000 kuna ne ulaze darovanja i plaćeni doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, ako porezni obveznik nije drukčije osiguran. Porezni obveznik ne može koristiti poreznu olakšicu za dijete koje je ostvarilo primitke u toku godine u iznosu od 10.800 kuna.

Kalkulator za izračun povrata poreza potražite ovdje.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!