Fond ZB Euroaktiv

Naslovnica Fondovi

ZB Euroaktiv

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: ZB Invest
Početak rada fonda: 04.05.2004.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: minimalno 100 €, trajni nalog 15 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: minimalno 100 €, trajni nalog 15 € u kunskoj protuvrijednosti

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Za iznose povlaćenja iznad 300.000 kn = 0,00 %, inače:
ovisno o razdoblju investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 148,8151 120,8514 143,1562 140,1219 127,8173 129,4460
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 3,28          

Investicijska struktura

Imovina fonda se ulaže u:
  • do 40% imovine fonda - obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica Europske Unije i OECD-a,
  • do 40% imovine fonda - investicijske fondove koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica Europske Unije i OECD-a,
  • najmanje 60% imovine fonda - dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica Europske Unije i OECD-a,
  • bez ograničenja - investicijske fondove koji ulažu pretežno u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica Europske Unije i OECD-a,
  • do 20% imovine fonda - depozite kod ovlaštenih banaka iz Republike Hrvatske te država članica Europske Unije i OECD-a, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,
  • terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.
  • Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, neka od država članica Europske Unije, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF). Ograničenja ulaganja fonda navedena u Prospektu i ZIF-u mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.