Fond USA Blue Chip

Naslovnica Fondovi

USA Blue Chip

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: FIMA Global Invest
Početak rada fonda: 18.04.2017.
Početna cijena udjela: 20,00 USD
Prva uplata: min. 20,00 $ (za uplate u valuti $); min. 20,00 $ u kunskoj protuvrijednosti (za uplate u valuti HRK)
Daljnje uplate: min. 20,00 $ (za uplate u valuti $); min. 20,00 $ u kunskoj protuvrijednosti (za uplate u valuti HRK)

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

2,00 % (max. naknada)

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (USD) 20,9265 18,5262 19,4664 19,4810 19,4687 20,3938
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 1,04          

Investicijska struktura

Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente i sa slijedećim ograničenjima:

  • do 100% u vlasničke vrijednosne papire (dalje u tekstu:VP) kojima se trguje na uređenim tržištima u SAD, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100;
  • do 30% u UCITS fondove;
  • do 30% u depozite kod kreditnih institucija;
  • do 30% u novac na računima;
  • do 10% u financijske izvedenice i to:
  • kupnju "put" opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima čime se kupuje pravo da se određeni VP za vrijeme trajanja opcijskog ugovora uvijek može prodati po određenoj (izvršnoj) cijeni. Na taj način se želi zaštiti imovinu Fonda od pada vrijednosti ispod razine izvršne cijene. Za kupnju takvog opcijskog ugovora plaća se premija.
  • Izdavanje "call" opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima čime nastaje obveza prodaje VP iz imovine Fonda na određenoj (izvršnoj) cijeni za vrijeme trajanja ugovora. Na ovaj način Fond prihoduje premiju od izdanih opcija u zamjenu za odricanje od rasta iznad izvršne cijene. Sve izdane "call" opcije su uvijek pokrivene u potpunosti imovinom Fonda na način da za svaki "underlying" VP na koji je prodana "call" opcija postoji identičan vrijednosni papir u imovini fonda.
  • Izdavanje "put" opcijskih ugovora čime se obvezuje kupiti određeni VP po određenoj (izvršnoj) cijeni za vrijeme trajanja ugovora. U zamjenu za izdavanje opcijskih ugovora dobiva se novčana premija. "Put" opcijski ugovori izdaju se isključivo u iznosu koji je pokriven stanjem novčanih sredstava na računu Fonda.