Fond Raiffeisen Kuna kratkoročni obveznički

Naslovnica Fondovi

Raiffeisen Kuna kratkoročni obveznički

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Ostali fondovi
Društvo za upravljanje: Raiffeisen Invest
Početak rada fonda: 25.02.2003.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: min. 500,00 kn
Daljnje uplate: min. 500,00 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 157,7626 157,8176 0,0000 0,0000 157,8910 157,9800
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 2,73          

Investicijska struktura

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda uz što veću stabilnost cijene udjela Fonda. Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • dužničke vrijednosne papire: obveznice i zapise
  • više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj zemlja članica EU
  • dužničke vrijednosne papire jedinica lokalne uprave i područne samouprave i instrumente tržišta novca ostalih izdavatelja sa sjedištem u zemljama EU i/ili OECD-a, odnosno izdavatelja koji svoju osnovnu djelatnost obavljaju u tim zemljama može se uložiti do 40% neto vrijednosti imovine Fonda
  • neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima
  • one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
  • otvorene investicijske fondove s javnom ponudom u iznosu 10% neto vrijednosti imovine Fonda
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
  • depozite kod kreditnih institucija
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda