Fond Raiffeisen Harmonic

Naslovnica Fondovi

Raiffeisen Harmonic

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje: Raiffeisen Invest
Početak rada fonda: 31.12.2013.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 500,00 kn
Daljnje uplate: min. 500,00 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Izlazna naknada u iznosu od 3% naplaćuje se na iznose povlačenja u slučaju ulaganja u trajanju od jedne (1) godine ili kraćih. Izlazna naknada u iznosu od 1,5% naplaćuje se na iznose povlačenja u slučaju ulaganja dužem od jedne (1) godine. Za ulaganja duža od dvije (2) godine izlazna naknada se ne naplaćuje.

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 110,7697 105,8578 108,1372 105,4203 104,7483 100,0400
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 1,42          

Investicijska struktura

Fond je namijenjen Ulagateljima koji očekuju pozitivne povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim klasama imovine i primjenu naprednih investicijskih strategija. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom roku bez obzira na tržišna kretanja, uz smanjenu volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih mješovitih fondova. Cilj Fonda razlikuje se od cilja tradicionalnog fonda čija se uspješnost mjeri relativno u odnosu na mjerilo (benchmark). U razdoblju rasta tržišta Fond neće imati za cilj ostvarivanje prinosa iznad prinosa tržišta. U razdoblju pada tržišta Fond će pokušati izbjeći negativan prinos.

Struktura ulaganja

Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

Imovina fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • sve vrste vrijednosnih papira
  • više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj zemlja članica EU, pri čemu će se Društvo voditi načelom diverzifikacije rizika 
  • neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima
  • UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
  • najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda