Fond Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički

Naslovnica Fondovi

Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Ostali fondovi
Društvo za upravljanje: Raiffeisen Invest
Početak rada fonda: 19.09.2011.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 500,00 kn
Daljnje uplate: min. 500,00 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00%

Izlazna naknada:

0,75% naplaćuje se na iznose povlačenja u slučaju ulaganja kraća od 15 radnih dana. Za ulaganja duža od 15 radnih dana se ne naplaćuje.

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 106,5419 106,0907 106,5000 106,3288 106,0498 105,9500
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 0,70          

Investicijska struktura

Novčani fond društva Raiffeisen Invest s radom je počeo 19.09. 2011.


Investicijski cilj ostvarivanje je što većeg prinosa na kratkoročno ulaganje uz što veću stabilnost. Fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu u omjeru ne manjem od 75%. Fond će ulagati u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • dužničke vrijednosne papire: obveznice i zapise
  • više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj zemlja članica EU i/ili OECD-a
  • dužničke vrijednosne papire ostalih izdavatelja sa sjedištem u zemljama EU i/ili OECD-a, odnosno izdavatelja koji svoju osnovnu djelatnost obavljaju u tim zemljama može se uložiti do 40% neto vrijednosti imovine Fonda
  • neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima
  • otvorene investicijske fondove s javnom ponudom registrirane u EU i/ili OECD koji pretežito ulažu u niskorizične instrumente
  • ulaganje u UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
  • dozvoljeno ulaganje u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom iznosi 10% neto vrijednosti imovine Fonda
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
  • depozite kod kreditnih institucija
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda