Fond Raiffeisen Classic

Naslovnica Fondovi

Raiffeisen Classic

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Obveznički fondovi
Društvo za upravljanje: Raiffeisen Invest
Početak rada fonda: 02.12.2014.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: min. 500,00 kn
Daljnje uplate: min. 500,00 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

do 1 godine = 1,00 % duže od 1 godine = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 113,6532 108,0942 113,0862 110,4878 108,0794 106,0100
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 2,08          

Investicijska struktura

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država.

Fond je namijenjen Ulagateljima koji traže ostvarivanje umjerenog prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik. Uz potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond, Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država.

Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • dužničke vrijednosne papire: obveznice do 100%
  • instrumente tržišta novca: trezorske zapise do 75%
  • državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za koje u cijelosti jamči Republika Hrvatska, druga zemlja članica Europske Unije i Sjedinjene Američke Države bez ograničenja. Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje u cijelosti jamči Republika Hrvatska, druge članice Europske Unije i Sjedinjene Američke Države
  • one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
  • otvorene investicijske fondove s javnom ponudom u iznosu do 10% neto vrijednosti imovine Fonda
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU do 50% neto vrijednosti imovine Fonda
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda