Fond PBZ Short term bond fond

Naslovnica Fondovi

PBZ Short term bond fond

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Obveznički fondovi
Društvo za upravljanje: PBZ Invest
Početak rada fonda: 01.07.2015.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: min. 400,00 kn
Daljnje uplate: nije određeno

Naknade

Ulazna naknada:

Za uplate pristigle na račun fonda u razdoblju od 01.07. do 31.12.2015. zaključno do 16:00, ulazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00%

Izlazna naknada:

0,50%

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 105,6226 104,7624 105,6879 105,3834 104,6375 102,2968
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 1,05          

Investicijska struktura

Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga. Fond je namijenjen ulagateljima koji žele ulagati na novčanom i obvezničkom tržištu u RH, a spremni su prihvatiti konzervativnu razinu rizičnosti Fonda. U smislu investicijskog obzora, Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni svoja sredstva uložiti na rok dulji od tri mjeseca.

Vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulaganje:

Fondu je dopušteno ulaganje u sljedeće financijske instrumente: u instrumente tržišta novca i dužničke vrijednosne papire suverenih, korporativnih te municipalnih izdavatelja; u novčane depozite kod reditnih
institucija; u investicijske fondove; u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice; te u REPO poslove. Pri ulaganju sredstava Fonda, PBZ Invest će se pridržavati ograničenja iz Zakona i važećih podzakonskih akata.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH.2 Ulaganja u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska smatraju se investicijom nižeg stupnja rizika s obzirom da za njih jamči država, koja ima najmanji rizik izdavatelja. Dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske može se koristiti kao kolateral u REPO poslovima, a može ih se, po potrebi, i prodati na sekundarnom tržištu.

Republika Hrvatska je tijekom godina izgradila široku bazu domaćih i međunarodnih institucionalnih investitora. Ujedno, trezorski zapisi su najkorišteniji kolateral za operacije na tržištu Hrvatske Narodne Banke.Ulaganje u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda opisan u ovom Prospektu. Fondu je dozvoljeno ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom. 

Fondu je dozvoljeno ulaganje u investicijske fondove pod upravljanjem PBZ Investa, u skladu sa Zakonom, pri čemu PBZ Invest Fondu ne smije naplatiti ulaznu i izlaznu naknadu, naknadu za upravljanje, te naknadu Depozitaru, koje su inače plative ulaganjem u taj fond. Fondu je dozvoljeno ulaganje u investicijske fondove pod upravljanjem društava koja su s PBZ Investom povezana zajedničkom upravom ili kontrolom, ili značajnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, pri čemu ta društva Fondu ne smiju naplatiti ulaznu i izlaznu naknadu.

Investicijski cilj Fonda:

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom duga Republike Hrvatske na jednu godinu.
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.