Fond PBZ Dollar Bond fond

Naslovnica Fondovi

PBZ Dollar Bond fond

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Obveznički fondovi
Društvo za upravljanje: PBZ Invest
Početak rada fonda: 20.06.2016.
Početna cijena udjela: 100,00 USD
Prva uplata: Uplate više nisu moguće
Daljnje uplate: Uplate više nisu moguće

Naknade

Ulazna naknada:

1,00 % (maksimalna naknada)

Izlazna naknada:

5,00 % (maksimalna naknada)

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (USD) 110,0218 106,8366 109,4303 108,7067 106,3734 101,5617
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 2,40          

Investicijska struktura

PBZ Dollar Bond fond je obveznički otvoreni investicijski fond s dospijećem denominiran u USD, čiji je cilj strukturom imovine zaštiti početnu vrijednost ulaganja te ostvariti ciljane prinose.

Investicijski cilj fonda je zaštita početne vrijednosti fonda (vrijednost fonda nakon početne javne ponude), koja se nastoji ostvariti izborom instrumenata u portfelju fonda, te ostvarivanje ciljanog prinosa (ulazna naknada uračunata je u ciljani prinos) u rasponima od:

  • 7,00% - 7,51% (1,40% - 1,50% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor A;
  • 6,00% - 6,52% (1,21% - 1,31% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor B;
  • 5,00% - 5,53% (1,01% - 1,12% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor C.

Fond će većinom ulagati u dužničke vrijednosne papire RH, depozite kod kreditnih institucija te manjim dijelom u ostale dopuštene vrste imovine. Fond može ciljanu strukturu portfelja ostvarivati i ulaganjem dijela portfelja u investicijske fondove uključujući i one kojima upravlja društvo.

Ograničenja ulaganja

Fond imovinu ulaže:

  • najviše 80% u investicijske fondove sa investicijskom strategijom koja odgovara investicijskoj strategiji fonda. (Smatra se da investicijska strategija drugog fonda odgovara investicijskoj strategiji Fonda ako je drugi fond dominantno izložen suverenim te s njima povezanim izdavateljima iz EU i OECD, te je dominantna valutna izloženost drugog fonda u USD, ili ukoliko je drugi fond novčani fond sa dominantnom valutnom izloženošću u USD.);
  • najviše 25% u investicijske fondove, osim onih iz prethodne točke;
  • najviše 100% u prenosive vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH;
  • najviše 20% obveznice municipalnih izdavatelja iz Republike Hrvatske;
  • najviše 50% u obveznice ostalih država članica OECD, a s jednakim ili višim kreditnim rejtingom od RH;
  • najmanje 80% neto imovine Fonda bit će denominirano u USD.