Fond PBZ Dollar Bond fond 2

Naslovnica Fondovi

PBZ Dollar Bond fond 2

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Obveznički fondovi
Društvo za upravljanje: PBZ Invest
Početak rada fonda: 23.09.2016.
Početna cijena udjela: 100,00 USD
Prva uplata: 100,00 USD za klasu udjela Investitor C; 5.000,01 USD i više za klasu udjela Investitor B; 25.000,01 USD i više za klasu udjela Investitor A
Daljnje uplate: Uplate se zbrajaju te konačna suma uplata, po isteku početne ponude, potpada pod odgovarajuću klasu udjela.

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

5,00 % (maksimalna naknada); 5,00 % do dospijeća fonda. 0,00 % po dospijeću fonda. Dospijeće fonda 31.03.2021.godine.

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (USD) 107,2230 104,1282 106,7255 106,0114 103,6440 100,0000
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 1,51          

Investicijska struktura

Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će većinom ulagati imovinu u financijske instrumente denominirane u USD.

Investicijski cilj fonda je zaštita početne vrijednosti fonda (vrijednost fonda nakon početne javne ponude), koja se nastoji ostvariti izborom instrumenata u portfelju fonda, te ostvarivanje ciljanog prinosa (ulazna naknada uračunata je u ciljani prinos) u rasponima od:

  • 4,25% - 5,75% (0,941% - 1,264% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor A;
  • 3,79% - 5,27% (0,839% - 1,161% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor B;
  • 3,32% - 4,80% (0,737% - 1,06% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor C.

Fondu je dopušteno ulaganje u: novčane depozite kod kreditnih institucija, u dužničke vrijednosne papire (VP) izdane od RH i tijela javne vlasti RH, članica EU i ostalih članica OECD, a s jednakom ili višom kreditnom kvalitetom od RH; u obveznice municipalnih izdavatelja iz RH; u obveznice korporativnih izdavatelja u većinskom vlasništvu RH; u novčane UCITS fondove koji su registrirani u članicama EU i u novčane otvorene investicijske fondove s javnom ponudom u ostalim članicama OECD; u obvezničke investicijske fondove koji su registrirani u članicama EU i ostalim članicama OECD; u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice; u REPO poslove.

Ograničenja ulaganja 

Fond imovinu ulaže:

  • najviše 80% u investicijske fondove sa investicijskom strategijom koja odgovara investicijskoj strategiji fonda.;
  • najviše 25% u investicijske fondove, osim onih iz prethodne točke;
  • najviše 100% u prenosive vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH;
  • najviše 20% u obveznice municipalnih izdavatelja iz RH;
  • najviše 20% u dužničke VP korporativnih izdavatelja u većinskom vlasništvu RH.;
  • najviše 50% u obveznice ostalih država članica OECD, a s jednakim ili višim kreditnim rejtingom od RH;
  • najmanje 80% neto imovine Fonda bit će denominirano u USD.