Fond InterCapital Dollar Bond - klasa B

Naslovnica Fondovi

InterCapital Dollar Bond - klasa B

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Obveznički fondovi
Društvo za upravljanje: VB Invest
Početak rada fonda: 02.10.2017.
Početna cijena udjela: 99,99 USD
Prva uplata: min. 3000,00 kn uplate u $: protuvrijednost od 3000,00 kn (cca. 480,00 $)
Daljnje uplate: min. 3000,00 kn uplate u $: protuvrijednost od 3000,00 kn (cca. 480,00 $)

Naknade

Ulazna naknada:

1,00 % (maksimalna naknada)

Izlazna naknada:

3,00 % (maksimalna naknada)

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (USD) 104,0357 100,2880 103,3946 102,0594 99,8558 99,8824
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 1,33          

Investicijska struktura

Fond ulaže u dugoročnije kamatonosne instrumente, odnosno obveznice s ciljem da kroz ostvarene kamate i/ili porast cijene obveznica održi realnu vrijednost novca uz nizak stupanj rizika. Fond dominantno investira u državne obveznice u Republici Hrvatskoj i regiji i pritom se uz aktivno upravljanje rizikom trudi istovremeno ostvariti prinose više od kamata na dugoročne bankarske depozite denominirane u USD.

Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina fonda ulaže se:

  • do 100% u prenosive vrijednosne papire (dalje u tekstu VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave RH;
  • do 35% u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji članice EU, OECD-a, CEFTA-e ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica;
  • maksimalno 50% u obveznice i druge instrumente s fiksnim prinosim te kratkoročne instrumente trgovačkih društava;
  • maksimalno 30% u udjele UCITS i drugih (non-UCITS) investicijskih fondova;
  • u financijske izvedenice