Fond HPB Bond Plus

Naslovnica Fondovi

HPB Bond Plus

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje: HPB Invest
Početak rada fonda: 11.01.2018.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 100,00 € min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti trajni nalog: 15 €/15 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: min. 100,00 € min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti trajni nalog: 15 €/15 € u kunskoj protuvrijednosti

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 % (maksimalna naknada)

Izlazna naknada:

0,50 % (maksimalna naknada)

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 104,4181 99,3035 104,9960 102,5016 99,4925 99,9561
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 2,20          

Investicijska struktura

Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima s dugim horizontom ulaganja koji svoja sredstva žele uložiti u kombinaciju različito rizičnih instrumenata poput obveznica, dionica i instrumenata tržišta novca. Imatelji udjela u Fondu spremni su prihvatiti da, zbog Prospektom i Pravilima definirane strategije ulaganja, cijena udjela može imati umjereno visoku volatilnost, zbog čega Društvo preporučuje investicijsku disciplinu..

Osnovne karakteristike Bond Plus fonda

 • imovina fonda ulagat će se primarno u obveznice, instrumente tržišta novca i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih vrijednosnih papira. Imovina Fonda će se manjim dijelom ulagati u dionice i vrijednosne papire izjednačene s dionicama te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih dionica i vrijednosnih papira izjednačenih s dionicama. Fond može ulagati i u UCITS fondove, depozite kod kreditnih institucija, nedavno izdane i neuvrštene prenosive vrijednosne papire te aktivne repo ugovore.,
 • obračunska jedinica fonda iskazuje se u eurima,
 • minimalni ulog je 100 eura u kunskoj protuvrijednosti izračunatoj po srednjem tečaju HNB-a za euro na dan uplate u fond (15 EUR ako se radi o investicijskom planu),
 • uplate i isplate su moguće u eurima,
 • nema ulazne naknade, a izlazna je 0,5% od iznosa koji se povlači, za rok ulaganja kraći od 6 mjeseci,
 • preporučeni rok ulaganja je duži od dvije godine.

Ciljevi HPB Bond Plus fonda

 • sigurnost ulaganja
 • disperzija ulaganja
 • zaštita od deprecijacije tečaja kune
 • stalna i bezuvjetna mogućnost unovčivosti uloženih sredstava
 • tržišno konkurentan prinos na uložena sredstva