Fond Erste Adriatic Bond

Naslovnica Fondovi

Erste Adriatic Bond

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Obveznički fondovi
Društvo za upravljanje: Erste - invest
Početak rada fonda: 28.06.2013.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 400,00 kn
Daljnje uplate: min. 400,00 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Za sve udjele kupljene u razdoblju od 28.06. do 30.09.2013, prilikom isplate neće se obračunavati izlazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja. Inače ovisno o razdoblju investiranja: do 3 mjeseca = 1,00 % od 3 do 12 mjeseci = 0,50 % iznad 12 mjeseci = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 128,2337 123,5652 128,7525 126,0943 123,2975 118,8000
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 3,58          

Investicijska struktura

Osnovni cilj Fonda je očuvanje i rast vrijednosti udjela investiranjem imovine fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire.

Geografski fokus fonda je na vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca izdanima na području Republike Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Rumunjske, Mađarske i Bugarske, a sukladno ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu fonda. Izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena. Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima je cilj ostvariti odgovarajući prinos ulaganjem svojih sredstava na preporučeni period od barem dvije godine. Društvo preporučuje ulaganje u obveznički fond osobama koje se prema svojim osobinama smatraju konzervativnijim ulagačima, te su spremne prihvatiti umjerenu razinu rizika sa ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva.

STRUKTURA ULAGANJA

OGRANIČENJA ULAGANJA:

 • minimalno 75% u obveznice, trezorske i komercijalne zapise
 • modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda neće prelaziti 1,5
 • izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena
 • valutna izloženost nije ograničena

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

 • bez ograničenja u kratkoročne i dugoročne dužničke VP (vrijednosne papire) te instrumente tržišta novca izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji;
 • bez ograničenja u kratkoročne VP (npr. trezorski i komercijalni zapisi) i druge instrumente tržišta novca izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
 • do 30% u kratkoročne i dugoročne dužničke VP te instrumente tržišta novca izdane u državama s popisa*;
 • do 25% u depozite kod financijskih institucija (ovlaštene banke), uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu financijsku instituciju;*
 • do 25% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP koji su izdani u RH, te u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u državama s popisa*;
 • do 10% u investicijske fondove koji svoju imovinu ulažu pretežito u instrumente tržišta novca, te kratkoročne i dugoročne dužničke VP u RH, članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u države s popisa*;
 • do 10% u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu;
 • do 20% u sporazume o reotkupu (repo pasivni);
 • u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.

*popis država 

Argentina, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazahstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam. Ukoliko neka od navedenih zemalja postane članica OECD - a ili EU, primjenjuju se ograničenje ulaganja važeće za zemlje EU, OECD.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, EBRD, IBRD ili EIB. Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF). Ograničenja ulaganja fonda navedena u Prospektu i ZIF-u mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja. Ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice IF (investicijskih fondova), u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice IF, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje. Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. ZIF ("Narodne novine" br. 150/05.)