Leksikon

Naslovnica Leksikon

profit

Profit (engl. profit, njem. Profit, Gewinn), izraz kojim se označuje novčani iznos koji ostaje vlasniku kapitala nakon podmirenja svih troškova i obveza.

Ovako se može kazati za tzv. poslovni profit za razliku od ekonomskog profita koji se temelji na cijeni kapitala i drugih inputa vlasnika. Postoji neposredna veza između ovih pojmova, jer poslovni profit ovisi o ekonomskom profitu u određenom razdoblju. Izrazom profitabilnost određuje se dobitak ili veličina dobiti na ukupno angažirani kapital, a mjeri se odnosom bruto financijskog rezultata i prosječno korištenih sredstava u poslovanju prema pokazateljima godišnje bilance. Profitabilnošću se određuje i mjeri uspješnost tvrtke.

Temeljni je princip: uz što manje angažirane imovine ostvariti što veću dobit. Profitabilnost vlastitog kapitala mjeri se odnosom dobiti i angažiranog vlastitog kapitala ili vlasničke glavnice tvrtke. Profitabilnošću se iskazuje veličina financijskih rezultata namijenjenih akumulaciji i dividendi na angažirana sredstva. Dobitak od dionice odnosi se na dobitak koji pripada vlasniku dionice isplatom dividendi. Većina ovog dobitka, nakon poreza i kamata, ukazuje na bogatstvo vlasnika dionice; akumulacija povećava vrijednost dionice na tržištu. U našoj ekonomskoj literaturi susrećemo često sinonime pojmova: profit, dobit i gubitak.

Profit se najčešće definira kao rezidualna vrijednost – razlika prihoda i troškova nastalih ostvarenom poslovnom aktivnošću. Dobit je što i profit financijski rezultat koji se dobije tako da od prihoda odbijemo ukupne troškove. Dobitak kao i gubitak kategorije su kojima se utvrđuje pozitivna, odnosno negativna razlika u vrijednosti kapitala. Dobitak nije povezan s dobiti od angažiranog kapitala, već dolazi od posjedovanja kapitala. Za razliku od dobitka u kapitalu, dobitak na dionice predstavlja novčanu veličinu dobitka po odbitku kamata i poreza za svaku dionicu.

Poznajemo bruto profit i neto profit. Pod bruto profitom se razumije ukupni prihod tvrtke po odbitku materijalnih troškova i nadnica. Dakle, to je razlika između primitaka i izdataka izravno upotrijebljenih za poslovnu aktivnost. Neto profit, međutim, sastoji se od razlike između bruto profita i troškova (kamata) za korištene kredite i eventualne deprecijacije. Drugim riječima, čistim profitom se smatra onaj ostatak bruto profita nakon što su odbijeni i troškovi novca (kapitala), kada se od toga odbiju porezi (takse), preostali profit je raspoloživ za raspodjelu vlasnicima tvrtke kao njihov dohodak, odnosno za rezervu i fondove za nova ulaganja.


Profit (engl. profit, njem. Profit, fr. profit), pojam s više značenja.

U svakodnevnom govoru znači višak prihoda nad rashodima, a profitabilno znači nešto što je vrijedno truda. U ekonomiji, nagrada poduzetniku za preuzimanje rizika i rukovođenje. U poslovnim operacijama, riječ je o dobiti ostvarenoj u proizvodnji ili trgovini nakon što se podmire svi rashodi. Budući da se profit obično dodaje neto-imovini, može se mjeriti porastom neto-imovine u odnosu na prethodno računovodstveno razdoblje.

Iznos ostvarenog profita tako se može utvrditi ne samo kroz izvještaj o dobiti već i usporedbom zarađenog viška ili neto-imovine u bilanci. Bilanca prikazuje ostatak profita nakon isplate dividendi i svih drugih davanja i ne otkriva detalje o izvorima dobiti i rashodima, kakvi se nalaze u izvještaju o dobiti. U špekulativnim transakcijama riječ je o razlici između neto-prodajne cijene i troškova (uključujući nabavnu cijenu i sve naknade i provizije) vrijednosnog papira ili dobra kojim se trguje.

Pod neto-profitom podrazumijeva se razlika između neto-prodaje i drugih prihoda i svih rashoda, uključujući porez na dobit izračunat na oporezivu neto-dobit. Pojam profit se treba koristiti u smislu dobitka na danoj transakciji, npr. prodaji nekog sredstva ili nekoj drugoj transakciji.


Profit (engl. profit, njem. Profit), vrijednost koja se utvrđuje razlikom prihoda ostvarenih realizacijom i stvarnih troškova ostvarene poslovne aktivnosti. To je novčani iznos koji preostaje vlasniku kapitala nakon što izvrši sve isplate u vezi sa svim ostalim resursima koje poduzeće koristi. Takvo je određenje pojma obuhvaćeno pojmom poslovnog profita (business profit).