Leksikon

Naslovnica Leksikon

kreditni potencijal

Kreditni potencijal (njem. Kreditpotential der Banken), maksimalni iznos kredita koji može odobriti banka a da pri tome bude likvidna.

Zavisi s jedne strane od visine fondova banke, prikupljenih depozita i međubankarskih kredita, odnosno drugih izvora, i, s druge strane, od visine stope minimalne likvidnosti, obvezne rezerve likvidnosti, visine blagajničkih zapisa i drugih obveznih plasmana banke koje joj određuje centralna banka. Kreditni potencijal se može promatrati kao statička kategorija (bez vremenske varijable) i kao dinamička kategorija (prisutna vremenska varijabla), zatim na razini jedne banke i na razini svih banaka.

Dinamički kreditni potencijal na razini jedne banke svodi se na mikromultiplikaciju depozita i kreditnu ekspanziju dotične banke (što u literaturi nije uobičajeno). Dinamički kreditni potencijal na razini svih banaka u sustavu svodi se na utvrđivanje učinka makrokreditne multiplikacije kao vrlo važnog elementa u koncipiranju i projiciranju monetarno-kreditnih kretanja i izboru mjera i instrumenata za njihovo ostvarenje.